Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM 31.01.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 31.01.2011 od 15.30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 109: RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s Jitkou Plundrichovou, Kodádkova 478, Vodňany, IČ: 16822455 ze dne 19.5.2004. Pronájem skončí 31.1.2011.

 

Usnesení č. 110: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru -prodejny v č.p. 21 na náměstí Svobody ve Vodňanech s Pavlem Zástavou, Družstevní 1166, Vodňany, IČ: 71864369, po úpravě a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 111: RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na pronájem bytu č.1  v č.p. 30 v ulici Mokrého, Vodňany uzavřené s Gabrielou Vacikarovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.3.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 112: RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi PharmDr. Romanem Kejzlarem, Jiráskova 218, Vodňany, IČ: 48226637 a Aquileia Bohemorum, s.r.o., Jiráskova 217, Vodňany, IČ: 26210321 na podnájem nebytového prostoru lékárny v č.p. 1 v ulici Husova ve Vodňanech.

 

Usnesení č. 113: RM schvaluje  předložený návrh sazeb pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva – zřízení věcného břemene k nemovitostem při umístění  inženýrských sítí do silničních staveb, místních komunikací a pozemků v majetku města Vodňany.

 

Usnesení č. 114: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1771/2 v k.ú. Vodňany mezi Městem Vodňany a manželi Rostislavem a Renátou Šestákovými, oba bytem Výstavní 1031, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na  parcele č. 1771/2 s právem strpění uložení plynovodní  přípojky  k novostavbě  rodinného domu na  p.č. 688/17 v k.ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 115: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na  p.č. 1043/56, 1044/39, 1780/5, 1780/6, st. 668 a st. 1149  v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění  nového kabelového vedení NN, kabelové skříně a uzemnění   pod názvem stavby ,,Vodňany - Smetanova  ul., MŠ – úprava vedení NN “ na výše uvedených   parcelách.

 Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to dle sazeb pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 14.800,-Kč + DPH.

 

Usnesení č. 116: RM schvaluje Dodatek č. M01/2011 ke Smlouvě o využití programového vybavení č. 000970, uzavřený mezi Městem Vodňany a firmou PORS software  a.s. Chrudim a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Usnesení č. 117: RM schvaluje odpisový plán Gymnázia, Vodňany, Bavorovská 1046 pro rok 2011.

 

Usnesení č. 118:  RM schvaluje odpisový plán Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II pro rok 2011.

 

Usnesení č. 119: RM schvaluje odpisový plán Základní školy Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice pro rok 2011.

 

Usnesení č. 120: RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204, pro rok 2011.

 

Usnesení č. 121: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  na pořízení projektové dokumentace  pro vydání vodoprávního povolení a výběr zhotovitele pro akci: „Stavební úpravy Dřemlinské stoky ve Vodňanech “. Výběrové řízení bude zveřejněno na webových stránkách města a lhůta pro podání nabídek bude nejméně 14 dnů - zodpovídá vedoucí odboru výstavby a ÚP.

 

Usnesení č. 122: RM schvaluje Dodatek č. 3 (spr.-01-2011) ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřený mezi Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, 110 00 Praha 1 a městem Vodňany a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 123: RM uděluje Městskému kulturnímu středisku Vodňany, Zeyerovy sady 963, Vodňany souhlas k přijetí věcného daru, sportovního vybavení dle darovací smlouvy, poskytnutého dárcem Halinou Kolaříkovou Relax-styl, Elektrárenská 32, Vodňany v hodnotě  3.430,- Kč.

 

Usnesení č. 124: RM schvaluje Městskému muzeu a galerii Vodňany zápůjčku obrazů Galerii výtvarného umění v Hodoníně na výstavu českého malíře a grafika Joži Uprky při příležitosti 150. výročí narození umělce v termínu od 25. 5. – 28. 8. 2011 dle předloženého seznamu.

 

Usnesení č. 125: RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany a EXPRESNET.CZ, Zahradní 2, 326 00 Plzeň na reklamní prezentaci na internetovém portálu www.cyklotoulky.cz v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 126: RM schvaluje podání přihlášky do ideové urbanisticko-architektonické soutěže ,,Cena Patra Parléře 2011“.

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 9.2.2011 / 9.2.2011

Počet návštěv: 1153
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém