Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM 17.01.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města

konaného v pondělí 17.01.2011 od 15.30 hodin

v internetové kavárně COLOMBINA ve Vodňanech

 

Usnesení č. 88: RM schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavebního dozoru pro akci Revitalizace rybníka Čežárka v k.ú. Vodňany s firmou Projekt MH, spol. s r.o., Kvilda 36, 384 93 Kvilda, IČ: 28113594, po úpravách a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 89: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.3 v č.p. 273 v ulici Tyršova, Vodňany uzavřené s Adélou Hrachovcovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.1.2011 na dobu určitou do 30.6.2011.

 

Usnesení č. 90: RM  schvaluje  prodloužení  nájemní smlouvy na pronájem bytu č.3  v č.p. 22 v ulici Mokrého, Vodňany uzavřené s Andreou Weckovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.1.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 91: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.10 v č.p. 1193 na sídlišti Škorna, Vodňany uzavřené s Václavem Babickým a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.1.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 92: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi, kterou město dalo Dagmar Profantové dne 16.9.2010 pro neplacení úhrad  spojených s užíváním bytu č. 19 v č.p.1223 na sídlišti Škorna  ve Vodňanech. Dagmar Profantová dlužnou částku včetně penále uhradila.

 

Usnesení č. 93: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi, kterou město dalo Luďku Chánovi dne 12.10.2010 pro neplacení úhrad spojených s užíváním bytu č. 14 v č.p. 1194 na sídlišti Škorna ve Vodňanech. Luděk Chán dlužnou částku včetně penále uhradil.

 

Usnesení č. 94: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č.17 v domě č.p. 1223 na sídlišti Škorna ve Vodňanech  pro nájemce Petra Slávika, dosud trvale bytem Vlásenice 28, Dražice a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 95: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č.5 v domě č.p. 508 v ulici Kodádkova ve Vodňanech pro nájemce Michala Kvěcha, dosud trvale bytem Kodádkova 508, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 96: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č.11 v domě č.p. 28 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech pro nájemce Miroslava Fouska, dosud trvale bytem  Kloub 17 a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 97: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č. 6 v domě č.p. 1 v ulici Husova ve Vodňanech pro nájemce Petru Dočekalovou, dosud trvale bytem Záboří 84, Protivín a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 98: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č. 5 v domě č.p. 1220 na sídlišti Škorna ve Vodňanech  pro nájemce Jaromíra Láchu, dosud trvale bytem  Škorna 1220, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 99: RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1771/2 v  k.ú. Vodňany mezi městem Vodňany a manželi Rostislavem a Renátou Šestákovými, oba bytem Výstavní 1031, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na parcele č. 1771/2 s právem strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě rodinného domu na  p.č. 688/17 v k.ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 100: RM schvaluje předložený  návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na  p.č. 392 v  k.ú. Čavyně mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 257 33 591 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění  nového venkovního vedení VN pod názvem stavby ,,Čavyně – přeložky VN na ploše C těžby štěrkopísku“ na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou úplatu dle tabulky uplatňované radou města 50 Kč/bm - 6 bm tj. 300,-Kč + DPH.

 

Usnesení č. 101: RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku  p.č. 578/1  v  k.ú. Újezd u Vodňan mezi městem Vodňany a Mgr. Pavlem Křivánkem, bytem Slavíkovice 36, 675 31 Slavíkovice a  Ing. Janou Vondrysovou Ph.D., bytem Újezd 92, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na parcele č. 578/1 s právem strpění uložení vodovodní  přípojky  k novostavbě  rodinného domu na  p.č. 35/2  v k.ú. Újezd u Vodňan  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 102:RM schvaluje návrh kupní smlouvy na odprodej kovových ošetřovatelských lůžek, která bude uzavřena mezi CSP Vodňany a společností BH – Nemocnice Volyně, s. r. o. v předložené podobě.

 

Usnesení č. 103:RMschvaluje převedenífinančního příspěvku ve výši 7 000 Kč, jehož poskytnutí bylo p. Tomáši Veselému, Vodňany schváleno k úhradě nákladů spojených v roce 2010 s účastí na mistrovství světa ve Finsku, kterého se nakonec pro zranění nemohl zúčastnit, do roku 2011 na účast na Mistrovství světa v USA a pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě č. SKZ91/2010.

 

Usnesení č. 104: RM schvaluje licenční smlouvu VP 2011 641 (spr.-02-2011) o veřejném provozování hudebních děl v městském rozhlase na rok 2011 mezi Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs.armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 105: RM schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě  o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č.6980641559 (spr.-04-2011) uzavřenou mezi Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha 1  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 106: RM schvaluje Dodatek č.2 k pojistné smlouvě o havarijním pojištění vozidel č.2267730351 (spr.-03-2011) uzavřenou mezi Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha 1  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 107: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního prostředku pro rok 2011 – stanice ekologické výchovyCICONIA IČ: 62772554, se sídlem Máchova 1309, 413 01 Roudnice nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 108: RM schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Vavroch a partneři, náměstí Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice zastoupenou advokátkou JUDr. Vladislavou Halodovou a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 26.1.2011 / 26.1.2011

Počet návštěv: 934
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém