Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Usnesení o zastavení správního řízení ve věci žádosti města Vodňany o povolení stavby vodního díla "Protipovodňová opatření Radčice - záchytný příkop".

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
_________________________________________________________________________________

 


Dne: 25.7.2007 

Naše č.j.: ŽP/6411/07-MS                                                

                                                                       

           

 

            MĚSTO VODŇANY

 


 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

 

z a s t a v u j e 

 

podle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu správní řízení ve věci žádosti města Vodňany o povolení stavby vodního díla „Protipovodňová opatření Radčice – záchytný příkop“, neboť žadatel vzal svou žádost zpět.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

           Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, obdržel dne 25.6.2007 žádost města Vodňany o zastavení správního řízení vedeného ve věci povolení stavby vodního díla             „Protipovodňová opatření Radčice – záchytný příkop“. Uvedené správní řízení bylo vedeno u příslušného vodoprávního úřadu a přerušeno rozhodnutím ze dne 30.3.2004, č.j.: ŽP/3225/04-MS, z důvodu řízení o předběžné otázce.

Správní úřad řízení zahájené na žádost usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. V daném případě došlo k platnému zpětvzetí žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci akce.

 

 

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

Proti tomuto usnesení se může účastník řízení podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. Odvolání se podá v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

 

 

 

 

 

……….........................................          

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                                  vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

  • město Vodňany
  • VaK JČ, a.s., B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice
  • Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice
  • E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice

 

Dotčené orgány:

  • MěÚ Vodňany - odbor dopravy a SH

                                     - odbor životního prostředí – orgán ochrany ZPF

 

Na vědomí:

  • Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice
  • MěÚ Vodňany, odbor ŽP – vlastní 3x

 

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu a v místní části Radčice na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

 

 

                                                                                    …………………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 25.7.2007 / 25.7.2007 | Zveřejnit do: 9.7.2007 | Úřední deska od-do: 26.7.2007-9.7.2007
 

Počet návštěv: 1888
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém