Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR - Studna v Libějovických Svobodných horách

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/654/2011/Lo

MUVO  7770/2011

 

Vodňany dne 19.9.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX0041JQM*

MUVOX0041JQM

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 


 

Zdeňka Jizbová
Křenická 2253/11
100 00  Praha 10

 

Markéta Widimská
Velké Kunratické 1426/28
148 00  Praha

 

Tereza Jizbová
Tuchorazská 317/20
108 00  Praha

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.7.2011 podali

Zdeňka Jizbová, nar. 6.6.1944, Křenická 2253/11, 100 00  Praha 10,
Markéta Widimská, nar. 22.4.1971, Velké Kunratické 1426/28, 148 00  Praha,
Tereza Jizbová, nar. 13.9.1974, Tuchorazská 317/20, 108 00  Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

"Studna v Libějovických Svobodných horách"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 501/3 v katastrálním území Křepice u Vodňan.

 

 

 

Druh a účel umisťované stavby:

-          Vrtaná studna s bude sloužit jako zdroj vody pro rodinný dům.

 

Umístění stavby na pozemku:

-          Studna bude umístěna u rodinného domu č.p. 19 v Libějovických Svobodných horách na pozemku p.č. 501/3 v k.ú. Křepice u Vodňaň ve vzdálenosti 5 m od rodinného domu na pozemku p.č. st. 17/1 v k.ú. Křepice u Vodňaň a  16,5 m od hranice s pozemkem p.č. 505  v k.ú. Křepice u Vodňaň .

 

Určení prostorového řešení stavby:

-          Jedná se o vrtanou studnu o hloubce 38 m vystrojenou zárubnicí z trub PVC-U ø 140 mm. Zhlaví vrtu bude provedeno z betonových studničních skruží DN – 100. Skruže budou vyvedeny min. 500 mm nad terén a zakryty betonovou krycí deskou s přesahem min. 50 mm přes plášť. Studna  bude napojena  na stávající vodovodní přípojku  k rodinnému domu  č.p. 19 v Libějovických Svobodných horách

 

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba studny bude umístěna  na pozemku parc.č. 501/3 v k.ú. Křepice u Vodňaň, přesně dle situace v měř. 1:250, která je součástí dokumentace pro umístění stavby. Dokumentaci vypracoval jan Lukeš, Hradební 159, Příbram a autorizoval Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram, ČKAIT – 0003044.

2.       Stavební povolení na studnu bude vydáno příslušným vodoprávním úřadem, to je Městský úřad  Vodňany, odbor životního prostředí.

3.       Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle      stavebního nebo jiného zákona..

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zdeňka Jizbová, nar. 6.6.1944, Křenická 2253/11, 100 00  Praha 10
Markéta Widimská, nar. 22.4.1971, Velké Kunratické 1426/28, 148 00  Praha
Tereza Jizbová, nar. 13.9.1974, Tuchorazská 317/20, 108 00  Praha

Odůvodnění:

Dne 29.7.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: "Studna v Libějovických Svobodných horách".

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 8.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Stožice, Stanislav Prajer, František Hrdlička

 

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

Jaromír Štosek

zástupce vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 14.9.2011.

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

účastníci
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona(dodejky)
Zdeňka Jizbová, Křenická č.p. 2253/11, Strašnice-Praha, 100 00  Praha 10
Markéta Widimská, Velké Kunratické č.p. 1426/28, Kunratice, 148 00  Praha 414
Tereza Jizbová, Tuchorazská č.p. 317/20, Malešice, 108 00  Praha 108
Obec Stožice, IDDS: uxzb5bp

 

podle §85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška
Stanislav Prajer, Čéčova č.p. 636/54, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4
František Hrdlička, Dlouhá č.p. 1041/5, Č.Budějovice, 370 11  České Budějovice 11

 

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 

ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2011 / 21.9.2011 | Zveřejnit od-do: 21.9.2011-5.10.2011 | Úřední deska od-do: 21.9.2011-5.10.2011

Počet návštěv: 736
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém