Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR+SP+VÝJ - sklad sena Vodňany, Benďák

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/465/2011/Mh

MUVO  6168/2011

 

Vodňany dne 27.7.2011

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

*MUVOX003XF3I*

MUVOX003XF3I

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 

 


Ing. Václav Šrámek
Helena Šrámková
Majerova 148
389 01  Vodňany

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 2.6.2011 podali

Ing. Václav Šrámek, nar.: 29.11.1957, Majerova 148, 389 01  Vodňany,
Helena Šrámková, nar.: 7.7.1959, Majerova 148, 389 01  Vodňany

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.                    podle § 169 odst. 2, 5 a 6 stavebního zákona 

p o v o l u j e   v ý j i m k u

z ustanovení z ust. § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby, ve znění pozdějších předpisů

na stavbu

sklad sena

 

na pozemku parc. č. 1114/13 v katastrálním území Vodňany.

 

Popis výjimky:

Povolení výjimky spočívá v nedodržení zákonné vzdálenosti od sousedních pozemků. Vzdálenost stavby od společných hranic se sousedními pozemky bude menší než 2 m. Vzdálenost stavby od společné hranice s pozemkem parc. č. 1113/2 v katastrálním území Vodňany bude 0,8 m.

 

Účastníci řízení o výjimce na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Václav Šrámek, nar.: 29.11.1957, Majerova 148, 389 01  Vodňany
Helena Šrámková, nar.: 7.7.1959, Majerova 148, 389 01  Vodňany

 

II.                  vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

na stavbu:

sklad sena

 

na pozemku parc. č. 1114/13 v katastrálním území Vodňany.

 

Předmětem umístění je:

Stavba skladu sena půdorysných rozměrů 10,1 x 6,4 m a výšky 3,6 od upraveného terénu do hřebene střechy bude umístěna na pozemku parc. č. 1114/13 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti 0,8 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1113/2 v katastrálním území Vodňany a v úrovni společné hranice mezi pozemky parc. č. 1113/2 a 1122/3 v katastrálním území Vodňany.

 

III.                Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna v souladu se situací v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Karlem Hromadou, ČKAIT – 0101701.

2.       Stavba skladu sena půdorysných rozměrů 10,1 x 6,4 m a výšky 3,6 od upraveného terénu do hřebene střechy bude umístěna na pozemku parc. č. 1114/13 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti 0,8 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1113/2 v katastrálním území Vodňany a v úrovni společné hranice mezi pozemky parc. č. 1113/2 a 1122/3 v katastrálním území Vodňany.

 

Účastníci územního řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Václav Šrámek, nar.: 29.11.1957, Majerova 148, 389 01  Vodňany
Helena Šrámková, nar.: 7.7.1959, Majerova 148, 389 01  Vodňany

 

IV.                vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu

 

sklad sena

 

na pozemku parc. č. 1114/13 v katastrálním území Vodňany.

 

Stavba obsahuje:

Stavba skladu sena bude obdélníkového tvaru, nepodsklepená, bez půdního prostoru. Nosná konstrukce ocelová, střecha sedlová se štíty, sklon střechy 7o. Přesah střechy přes líc obvodové stěny bude 0,4 m. Přístup ke stavbě bude stávající po pozemcích ve vlastnictví stavebníka. Elektroinstalace bude napojena na stávající rozvody ve skladech na pozemku parc. č. 1122/3 v katastrálním území Vodňany.

 

 

V.                  Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Karel Hromada, ČKAIT - 0101701; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech.zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

3.       Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění staveb a příslušné tech.normy, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických požadavků.

4.       Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

5.       S ohledem na charakter stavby nebude prováděna žádná kontrolní prohlídka. Po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

6.       Stavba bude dokončena do 30.6.2012. Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby v souladu s § 120 stavebního zákona.

7.       Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník sdělí před zahájením prací jeho název a sídlo stavebnímu úřadu.

8.       Při provádění stavby nesmí docházet ke zhoršování životního prostředí.

9.       Veškeré odpady vzniklé při realizaci záměru budou po vytřídění přednostně využity, recyklovány a zbylé odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence, kterou investor předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

10.   Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí uvedené v závazném stanovisku zn.: MUVO 2752/2011 ze dne 6.4.2011

1.       Před započetím prací budou na dotčeném pozemku vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací.

2.       V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona a § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. bude provedena skrývka ornice do hloubky 20 cm z celé dotčené o výměře 0,0064 ha.

3.       Skrytá zemina o objemu cca 12,8 m3 bude po dobu výstavby deponována na výše uvedeném pozemku a bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami.

4.       Získané množství ornice bude použito nejpozději do doby kolaudace stavby ke zvýšení mocnosti kulturní vrstvy na zbylé části výše uvedeného pozemku.

5.       dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor na svůj náklad provedení nápravných opatření.

6.       Investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

7.       Za trvalé odnětí půdy ze ZPF nebude v souladu s § 11 odst. 3 písm. a) zákona předepsán finanční odvod.

11.   O průběhu stavby bude veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku budou v souladu s přílohou č.5 vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

12.   Tabulka „stavba povolena“ bude vyvěšena na viditelném místě.

13.   Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla  při běžné údržbě zaručena požadovaná  mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora  energie a ochrana tepla.

14.   Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s vydaným rozhodnutím a  v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy.

15.   Skladování stavebního materiálu na veřejném prostranství není dovoleno, výjimku povoluje na základě žádosti Město Vodňany.

16.   V průběhu realizace stavby bude dodržen § 23, odst. 2 zákona č.  20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Pokud se při stavbě objeví archeologický nález, učiněný mimo archeologický výzkum, je nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinna toto oznámit Archeologickému ústavu či nejbližšímu muzeu. Archeologický nález musí být ponechán beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu 5-ti pracovních dnů po učiněném oznámení.

17.   V objektu budou instalovány dva přenosné hasicí přístroje práškové s hasící schopností 21A.

18.   Toto stavební povolení nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolení.

19.   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

 

Účastníci stavebního řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Václav Šrámek, nar.: 29.11.1957, Majerova 148, 389 01  Vodňany
Helena Šrámková, nar.: 7.7.1959, Majerova 148, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění rozhodnutí o výjimce, rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Dne 2.6.2011 společně podali stavebníci Ing. Václav Šrámek a Helena Šrámková, bytem Majerova 148, Vodňany žádost o povolení výjimky, vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o výjimce, územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení o výjimce, územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 19.7.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném řízení o výjimce, územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Výjimka z obecných požadavků na využívání území pro umístění stavby se uděluje z důvodu, že umístěním stavby není dodržena zákonná vzdálenost od sousedních pozemků. Vzdálenost stavby od společných hranic se sousedními pozemky bude menší než 2 m. Stavba bude umístěna od společné hranice s pozemkem parc. č. 1113/2 v katastrálním území Vodňany  0,8 m.

Stavba bude umístěna mimo zastavěné i zastavitelné území. Jedná se o území určené pro intenzivní a extenzivní hospodaření se zemědělskými travními porosty nebo činnosti a zařízení, které s tímto hospodařením souvisí. V souladu se změnou č. 3 ÚPnSÚ Vodňany je přípustné na těchto územích provádět změny kultur (na pastviny, louky, sady a půdu ornou) za splnění všech zákonných podmínek. Podmíněně přípustné je zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umisťovat jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby (např. seníky, včelíny, konstrukce vinic a chmelnic, bažantnice, apod.). Podmíněně přípustné je měnit funkční využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo ostatní plochy. V daném případě je pozemek parc. č. 1114/13 v katastrálním území Vodňany o výměře 9511 m2 zapsán na listu vlastnictví jako zahrada. Seník bude využíván za účelem údržby pozemku.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

-          E.ON Česká republika, s.r.o. – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká  republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn.: M18391-Z051113688 ze dne 11.5.2011

-          Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j.: 39268/10/CCB/000 ze dne 5.4.2011

-          ČEVAK a.s. – vyjádření č.j.: O11010007290 ze dne 2.5.2011

-          Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice – závazné stanovisko č.j.: HSCB-1247-2/2011 UO-ST ze dne 21.3.2011

-          Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – předběžná informace zn.: MUVO 2305/2011 ze dne 21.3.2011

-          Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – závazné stanovisko zn.: MUVO 2752/2011 ze dne 6.4.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení o výjimce, územního a stavebního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovením §§ 85 a 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že postavení účastníka v předmětných řízení mají vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn (shodný se stavebníkem), a dále osoby, které mají vlastnické právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vedení technické a dopravní infrastruktury ani jejich ochranná pásma se na dotčeném pozemku nenachází.

Účastníci řízení o výjimce – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu:

-           Město Vodňany, Renata Piklová, Monika Dumps, Ladislav Pikl

Účastníci územního řízení - další dotčené osobypodle § 85 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona:

-           Město Vodňany, Renata Piklová, Monika Dumps, Ladislav Pikl

Účastníci stavebního řízení – další dotčené osoby podle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona:

-           Město Vodňany, Renata Piklová, Monika Dumps, Ladislav Pikl

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, by-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.7.2011.

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Ing. Václav Šrámek, Majerova č.p. 148, 389 01  Vodňany I
Helena Šrámková, Majerova č.p. 148, 389 01  Vodňany I
Město Vodňany

 

podle § 85 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)
Renata Piklová, Benďák č.p. 308, 389 01  Vodňany II
Monika Dumps, Škorna č.p. 1220, 389 01  Vodňany II
Ladislav Pikl, Benďák č.p. 308, 389 01  Vodňany II

 

podle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona (dodejky)

Renata Piklová, Benďák č.p. 308, 389 01  Vodňany II
Monika Dumps, Škorna č.p. 1220, 389 01  Vodňany II
Ladislav Pikl, Benďák č.p. 308, 389 01  Vodňany II

 

podle § 27 odst. 2 správního řádu

Renata Piklová, Benďák č.p. 308, 389 01  Vodňany II
Monika Dumps, Škorna č.p. 1220, 389 01  Vodňany II
Ladislav Pikl, Benďák č.p. 308, 389 01  Vodňany II

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3


ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

  

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 27.7.2011 / 27.7.2011 | Zveřejnit od-do: 27.7.2011-12.8.2011 | Úřední deska od-do: 27.7.2011-12.8.2011

Počet návštěv: 899
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém