Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR+SP - Vodňany, Železňák, lokalita chat - vedení NN

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/528/2011/Mh

MUVO  6373/2011

 

Vodňany dne 28.7.2011

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

*MUVOX003XTCJ*

MUVOX003XTCJ

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 
E.ON Distribuce a.s.
F.A.Gerstnera 2151/16
370 49  České Budějovice

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 22.6.2011 podala

E.ON Distribuce a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49  České Budějovice,
kterou zastupuje PIK engineering, s.r.o, IČ: 251 56 365, Tyršova 63, 397 01  Písek

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

na stavbu:

Vodňany, Železňák, lokalita chat - vedení NN

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 73, 74, 75, 76, parc. č. 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 670/1, 676/3, 708/2, p. p. k. 675 v katastrálním území Křtětice, parc. č. 300/1, 300/147, 300/158, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 1794/1 v katastrálním území Vodňany.

 

Předmětem umístění je:

Stavba vedení NN bude umístěna na pozemcích st. p. č. 73, 74, 75, 76, parc. č. 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 670/1, 676/3, 708/2, p. p. k. 675 v katastrálním území Křtětice, parc. č. 300/1, 300/147, 300/158, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 1794/1 v katastrálním území Vodňany. Součástí vedení jsou podpěrné sloupy a jednotlivá odběrná místa – pilíře s přípojkovými skříněmi.

 

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna na pozemku st. p. č. 73, 74, 75, 76, parc. č. 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 670/1, 676/3, 708/2, p. p. k. 675 v katastrálním území Křtětice, parc. č. 300/1, 300/147, 300/158, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 1794/1 v katastrálním území Vodňany v souladu s koordinační situací A, B, C v měřítku 1:500, která je součástí projektové dokumentace vypracované společností ELPROJEKT Písek s.r.o., autorizoval Jaroslav Hrabák, ČKAIT – 0101555.

 

III.       podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

 

na stavbu:

Vodňany, Železňák, lokalita chat - vedení NN

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 73, 74, 75, 76, parc. č. 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 670/1, 676/3, 708/2, p. p. k. 675 v katastrálním území Křtětice, parc. č. 300/1, 300/147, 300/158, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 1794/1 v katastrálním území Vodňany.

 

Popis stavby:

Přívod elektrické energie pro lokalitu chat Vodňany Železňák – rozšíření sítě NN bude provedeno zemním kabelem NAYY 4x240 mm2 podél stávající komunikace a jedním polem slaněného vzdušného kabelu NFA2X 4x120 mm2 s využitím dvou sloupů pro překonání Vodňanského náhonu. Od podpěrného sloupu E02 bude pokračovat vedení v zemi kabelem NAYY 4x95 mm2 přes jednotlivá odběrná místa pomocí pilíře s přípojkovou skříní N04 až N09. Propojení skříně N08 až N09 bude kabelem NAYY 4x50 mm2.

 

IV.      Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.         Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval PIK engineering, s.r.o., autorizoval Ing. Miroslav Jůzl, ČKAIT - 0100699; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.         Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech.zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4.         Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění staveb a příslušné tech.normy, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických požadavků.

5.         S ohledem na charakter stavby nebude prováděna žádná kontrolní prohlídka. Po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

6.         Stavba bude dokončena do 31.12.2011. Po dokončení stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.

7.         Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník sdělí před zahájením prací jeho název a sídlo stavebnímu úřadu.

8.         Při provádění stavby nesmí docházet ke zhoršování životního prostředí.

9.         O průběhu stavby bude veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku budou v souladu s přílohou č.5 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

10.      Skladování stavebního materiálu na veřejném prostranství není dovoleno, výjimku povoluje na základě žádosti Město Vodňany.

11.      Veškeré odpady vzniklé při realizaci záměru, které nebudou využity, musí být odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Při závěrečné kontrolní prohlídce dodavatel stavby předloží doklady o specifikaci druhů a množství vzniklých odpadů a doloží způsob jejich odstranění.

12.      Nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les při realizaci provádět v období vegetačního klidu.

13.      Stavba je umístěna v těsné blízkosti napouštěcího potrubí pro vodní nádrže v areálu „Pokusnictví“ FROV Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Při realizaci stavby nesmí dojít k omezení a ohrožení provozu znemožněním napouštění a výměny vody v nádržích. Při pracích v blízkosti napouštěcího zařízení bude přizván zástupce FROV HU. Zahájení stavby bude FROV JU ohlášeno s předstihem nejméně pěti pracovních dní.

14.      Před zahájením prací na pomocném silničním pozemku je nutné podat žádost o povolení zvláštního užívání komunikace.

15.      Při provádění prací dodržet ustanovení § 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Pokud se při stavbě objeví archeologický nález, učiněný mimo archeologický výzkum, jsou nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinni toto oznámit Archeologickému ústavu či nejbližšímu muzeu.

16.      Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí uvedené v závazném stanovisku zn.: MUVO 2396/2011 ze dne 22.3.2011

Ø       skrývat odděleně ornici a podorniční vrstvy a zabezpečit je před znehodnocením a zcizením, skrytou zeminu použít na zpětnou zemědělskou rekultivaci,

Ø       učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,

Ø       provádět práce na výše uvedených pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich ukončení uvést tyto pozemky do původního stavu,

Ø       včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky, popř. s nájemci výše uvedených pozemků.

17.      Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí uvedené v rozhodnutí zn.: MUVO 3841/2011 ze dne 12.5.2011.

18.      Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. uvedené ve vyjádření zn.: M18391-Z051106974 ze dne 16.3.2011

1.      Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.

2.      Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3.      Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.

4.      Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.

5.      Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

6.      Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

7.      Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

8.      Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na nařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

9.      Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

10.  Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

19.      Budou dodrženy podmínky společnosti ČEVAK a.s. uvedené ve vyjádření č.j.: O11010005062 ze dne 24.3.2011

  • Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – p. Kodada, tel. 606 913 111 (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

·         Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek. V případech, kde není možné dodržet výše popsané podmínky, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem (ČEVAK a.s. – provoz Vodňany, p. Bečvář, tel. 602 184 263).

·         V případě umístění sloupů či pilířů do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.

·         Křížení je nutno řešit kolmá.

·         Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozu nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

·         K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

20.      Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolení.

21.      Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49  České Budějovice

 

Odůvodnění rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Dne 22.6.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 28.7.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Trasa vedení NN se nachází částečně v zastavěném a částečně v nezastavěném území. Jelikož se jedná o vedení technické infrastruktury lze vedení umístit i mimo zastavěné území a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Umístění stavby není v rozporu s cíly a záměry územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

-                      Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – předběžná informace zn.: MUVO 2147/2011 ze dne 15.3.2011

-                      Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – závazné stanovisko zn.: MUVO 2396/2011 ze dne 22.3.2011

-                      Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – rozhodnutí zn.: MUVO 3841/2011 ze dne 12.5.2011

-                      Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH – vyjádření zn: 2186/280/2011 ze dne 14.3.2011

-                      Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP – sdělení spis. zn.: VaÚP/236/2011/Č č.j.: MUVO 2657/2011 ze dne 30.3.2011

-                      Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP – sdělení spis. zn.: VaÚP/222/2011/ves č.j.: MUVO 2542/2011 ze dne 28.3.2011

-                      Muzeum středního Pootaví Strakonice – vyjádření zn.: 227/2011 ze dne 18.3.2011

-                      Policie České republiky – stanovisko č.j.: KRPC-17212-1/ČJ-2011-020706 ze dne 14.3.2011

-                      E.ON Česká republika, s.r.o. – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) zn.: M18391-Z051106974 ze dne 16.3.2011

-                      E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu – zn.: 1983/11 ze dne 18.3.2011

-                      Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j.: 72623/11 ze dne 12.5.2011

-                      ČEVAK a.s. – vyjádření č.j.: O11010005062 ze dne 24.3.2011

-                      Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava – stanovisko zn.: 23573/2011-142 ze dne 26.4.2011

-                      NET4GAS, s.r.o. – stanovisko zn.: 1301/11/OVP/N ze dne 9.3.2011

-                      ČD – Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn.: 6386/2011-O ze dne 22.3.2011

-                      Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Odbor správy nemovitého majetku, Oddělení ochrany územních zájmů – stanovisko č.j.: 3545/48147-ÚP/2011-7103/44 ze dne 30.3.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení územního a stavebního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením §§ 85 a 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že postavení účastníka v předmětných řízení mají vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále vlastníci nebo správci vedení technické a dopravní infrastruktury. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci územního řízení - další dotčené osobypodle § 85 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona:

-           Město Vodňany, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Karel Uher, Milada Uhrová, Kamila Veselá (roz. Pavlíčková), Marian Mayer, Tomislav Mayer, Valerie Mayerová, Jana Kuchařová, Pavel Rédl, Ing. Jaroslava Tchorzewská, Rudolf Mühle, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice

Účastníci stavebního řízení – další dotčené osoby podle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona:

-           Město Vodňany, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Karel Uher, Milada Uhrová, Kamila Veselá (roz. Pavlíčková), Marian Mayer, Tomislav Mayer, Valerie Mayerová, Jana Kuchařová, Pavel Rédl, Ing. Jaroslava Tchorzewská, Rudolf Mühle, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, by-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.7.2011.

 

Obdrží:

účastníci
podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu, kterou zastupuje PIK engineering, s.r.o, IDDS: e7qtbar
Město Vodňany

podle § 85 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Město Vodňany
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, IDDS: gg4t8hf
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, IDDS: vu8j9dv
Karel Uher, Družstevní č.p. 251, 250 81  Nehvizdy
Milada Uhrová, Družstevní č.p. 251, 250 81  Nehvizdy
Kamila Veselá (roz. Pavlíčková), A. Křížka č.p. 137, 389 01  Vodňany I
Marian Mayer, V Chaloupkách č.p. 147, Středokluky, 252 68  Strědokluky
Tomislav Mayer, Nám.5.května č.p. 118, 389 01  Vodňany II
Valerie Mayerová, Táborská č.p. 750/20, 140 00  Praha 4 - Nusle
Jana Kuchařová, Bavorovská č.p. 906, 389 01  Vodňany II
Pavel Rédl, Výstavní č.p. 1031, 389 01  Vodňany II
Ing. Jaroslava Tchorzewská, Mladotice č.p. 19, Kraselov, 387 16  Volenice
Rudolf Mühle, Husova č.p. 560/38, 435 11  Lom u Mostu 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice, IDDS: 8upftbv

 

podle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona (dodejky)

Město Vodňany
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, IDDS: gg4t8hf
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, IDDS: vu8j9dv
Karel Uher, Družstevní č.p. 251, 250 81  Nehvizdy
Milada Uhrová, Družstevní č.p. 251, 250 81  Nehvizdy
Kamila Veselá (roz. Pavlíčková), A. Křížka č.p. 137, 389 01  Vodňany I
Marian Mayer, V Chaloupkách č.p. 147, Středokluky, 252 68  Strědokluky
Tomislav Mayer, Nám.5.května č.p. 118, 389 01  Vodňany II
Valerie Mayerová, Táborská č.p. 750/20, 140 00  Praha 4 - Nusle
Jana Kuchařová, Bavorovská č.p. 906, 389 01  Vodňany II
Pavel Rédl, Výstavní č.p. 1031, 389 01  Vodňany II
Ing. Jaroslava Tchorzewská, Mladotice č.p. 19, Kraselov, 387 16  Volenice
Rudolf Mühle, Husova č.p. 560/38, 435 11  Lom u Mostu 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových územní pracoviště České Budějovice, odbor odloučené pracoviště Strakonice, IDDS: 8upftbv


dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 29.7.2011 / 29.7.2011 | Zveřejnit od-do: 29.7.2011-16.8.2011 | Úřední deska od-do: 29.7.2011-16.8.2011

Počet návštěv: 1012
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém