Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR + SP - Rozšíření sítě NN v Lidmovicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/743/2011/Lo

MUVO  8259/2011

 

Vodňany dne 4.10.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX0042QNB*

MUVOX0042QNB

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 


 

E.ON Distribuce a.s.
F.A.Gerstnera 2151/16
370 49  České Budějovice

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 17.8.2011 podal

E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49  České Budějovice,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IČ: 25185969, Katovická 175, 386 01  Strakonice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

na stavbu:

"Rozšíření sítě NN v Lidmovicích"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 29/14, 620, 29/2 v katastrálním území Lidmovice.

 

Stavba obsahuje:

            Předmětem stavby je výstavba kabelové vedení 0,4 kV pro připojení pozemku p.č. 29/16 v k.ú. Lidmovice na  distribuční síť. Ve stávajícím pilíři s kabelovou skříní SP 100 na pozemku p.č. 29/2 v k.ú. Lidmovice bude připojen nový kabel NAVY 4x50 mm2. Kabel povede přes místní komunikaci na pozemku p.č. 620 v k.ú. Lidmovice a přes pozemek p.č. 29/16 v k.ú. Lidmovice, kde bude v jižní části ukončen v novém pilíři s kabelovou skříní SP 100.

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 29/14, 620, 29/2 v katastrálním území Lidmovice,přesně dle předložené situace v měřítku 1: 500, která je součástí projektové dokumentace vypracované v červnu 2010 firmou ELEKTROINVEST Strakonice, Katovická 175, Strakonice, (autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT – 0100747).

III.       vydává podle § 115 stavebníhozákona a § 5 a 6 vyhláškyč. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebníhořádu

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

"Rozšíření sítě NN v Lidmovicích"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 29/14, 620, 29/2 v katastrálním území Lidmovice.

 

Stavba obsahuje:

            Předmětem stavby je výstavba kabelové vedení 0,4 kV pro připojení pozemku p.č. 29/16 v k.ú. Lidmovice na  distribuční síť. Ve stávajícím pilíři s kabelovou skříní SP 100 na pozemku p.č. 29/2 v k.ú. Lidmovice bude připojen nový kabel NAVY 4x50 mm2. Kabel povede přes místní komunikaci na pozemku p.č. 620 v k.ú. Lidmovice a přes pozemek p.č. 29/16 v k.ú. Lidmovice, kde bude v jižní části ukončen v novém pilíři s kabelovou skříní SP 100.

 

IV.      Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.         Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa. ELEKTROINVEST Strakonice, Katovická 175, Strakonice, autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT – 0100747, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu

2.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.         S ohledem na charakter stavby nebude prováděna žádná kontrolní prohlídka. Po dokončení stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona

4.         Stavba bude dokončena do 31.10.2013.

5.         Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. Stavebník  sdělí před zahájením prací jeho název a sídlo stavebnímu úřadu.

6.         O průběhu stavby musí být veden stavební deník, nebo alespoň jednoduchý záznam o stavbě.

7.         Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území. Místní přípojky vodovodu a kanalizace v soukromém vlastnictví budou před realizací též vytýčeny nebo zkonzultovány s vlastníky možných přípojek sousedních dotčených objektů.

8.         Při provádění stavby nesmí docházet ke zhoršování životního prostředí.

9.         Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle  stavebního nebo jiného zákona.

10.      Budou splněny podmínky:

MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí: ze dne 21.7.2011, zn.: MUVO 6108/2011– závazné stanovisko – souhlas v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Tento souhlas se uděluje s podmínkou, že v rámci projektové přípravy stavby a při její realizaci budou investorem respektovány zásady ochrany ZPF vyplívající ze zákona, především z ustanovení §4 a §8. Investor zejména povinen:

·         skrývat odděleně ornici a podorniční vrstvy a zabezpečit je před znehodnocením a zcizením, skrytou zeminou použít na zpětnou zemědělskou rekultivaci,

·         učinit opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,

·         provádět práce na výše uvedeném pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést tyto pozemky do původního stavu,

·         včas projednat zamýšlené provádění prací s vlastníky, popř. s nájemci dotčených zemědělských pozemků

 

MěÚ Vodňany odbor výstavby a ÚP, orgán státní památkové péče ze dne 22.6.2011, spis.zn.: VaÚP/513/2011, č.j.: MUVO 5185/2011 – vyjádření

 

1.      V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

2.      V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).

3.      V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru  výstavby a ÚP.

 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: ze dne 25.5.2011, č.j.: 80238/11 - vyjádření

 

I.Obecná ustanovení

 

1)       Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen  při  provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými  postupy a  učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektrických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně  srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě,jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního  komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

2)       při jakékoliv činnosti v blízkosti  vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,  technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru  stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí

3)       pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je  stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností

II.Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1)       započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle  předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky

2)       před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné  dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou  a nebo by mohly činnosti  provádět

3)       stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude  provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka  uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným  uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci

4)       při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.  Odkryté PVSEK je stavebník, , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení

5)       při  zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování  v přerušených pracích

6)       v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby  nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických  a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů

7)       při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je  oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS

8)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do  kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2

9)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není  oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly  nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí  proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí

10)   stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)

11)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních  a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK

12)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke  střetu stavby se SEK

13)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

14)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,  není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že  technologická rezerva představuje několik  desítek metrů kabelu stočeného do  kruhu a  ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m

15)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500

III.Práce v objektech a odstraňování objektů

1)                stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK

2)                při provádění činností v objektu je stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru  stavebnictví a  technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní

IV.Součinnost stavebníka při přípravě

1)    pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle  zvláštního  právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,koordinační atp.) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK

2)    při projektování stavby , rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením  správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat  POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhů opatření) ke kontrole. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit  činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou

3)    při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem  projednání podmínek ochrany těchto radiových tras

4)    pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS

5)    pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými  ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících  tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií

V.Přeložení SEK

1)       v případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího  technického řešení

2)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před začátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK

3)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“

VI.Křížení a souběh se SEK

1)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  je výslovně srozuměn s tím,že  v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce  menší než 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS

2)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen v místech křížení technické infrastruktury se  SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury  tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž  SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit  a zamezit vnikání nečistot

3)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce  a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně  0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot

4)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK

5)      stavební, nebo jím pověřená třetí osoba,  není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat

6)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury  s kabelovodem, povinen zejména:

Ø       v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech

Ø       do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než
 2 m

Ø       neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury

Ø       předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou

Ø       nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně

Ø       projednat nejpozději  ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory

Ø       projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

 

E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu ze dne 10.6.2011, zn.: 4335/11 -vyjádření

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

 1. Zakreslení plynárenského zařízení do všech pare prováděcí dokumentace.
 2. Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č.458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací.
 3. Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 4. Po konečných úpravách, nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.
 5. Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.
 6. Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např.dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.
 7. Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenských zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
 8. Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.
 9. Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.
 10. Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
 11. Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 12. Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.
 13. Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona § 70  č.458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě plynu.
 14. Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o.: 1239, 387862280, 606660957

 

E.ON Česká Republika a.s. ze dne 3.6.2011 zn.: M18391 – Z051116735 - vyjádření

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

1)       Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

2)       Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s rozvodným zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3)       Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.

4)       Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí: OPDS Strakonice 383 434  720.

5)       Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

6)       Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

7)       Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu ( podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

8)       Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

9)       Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

10)   Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

 

11.      Při realizaci akce bude s odpady nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. Průvodce odpadů se bude zvláště řídit §12 o obecných povinnostech a §16 o povinnostech původců odpadů cit. zákona. Zejména je nutno zajistit třídění a shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů a zároveň zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Ke kolaudačnímu souhlasu stavby dodavatel stavby předloží doklady o specifikaci druhů a množství vzniklých odpadů a doloží způsob jejich odstranění.

12.      Zahájení výkopových prací investor oznámí s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR nebo na nejbližší archeologické pracoviště a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického výzkumu. 

13.      Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné tech.normy, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických požadavků.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49  České Budějovice

 

Odůvodnění rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Dne 17.8.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 29.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

 

K žádosti o spojené územní a stavební řízení byly doloženy tyto podklady:

-          Projektová dokumentace včetně technické zprávy, kterou vypracovala firma ELEKTROINVEST Strakonice, Katovická 175, Strakonice, autorizoval Milan Brejcha, ČKAIT – 0100747

-          Smlouvy o smlouvách budoucích, uzavřené s vlastníky pozemků na nichž má být stavba provedena

-          Předběžná informace MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 27.6.2011, č.j.: MUVO 5113/2011

-          Závazné stanovisko o ochraně ZPF MěÚ Vodňany, odboru životního prostředí ze dne 21.7.2011, zn.: MUVO 6108/2011 – závazné stanovisko

-          Vyjádření MěÚ Vodňany odbor výstavby a ÚP, orgán státní památkové péče ze dne 22.6.2011, spis.zn.: VaÚP/513/2011, č.j.: MUVO 5185/2011

-          Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: ze dne 25.5.2011, č.j.: 80238/11

-          Vyjádření ČEVAK a.s., ze dne 15.6.2011, č.j.: 011010010089

-          Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plynu ze dne 10.6.2011, zn.: 4335/11

-          Vyjádření E.ON Česká Republika a.s. ze dne 3.6.2011 zn.: M18391 – Z051116735

-          Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 10.6.2011, zn.: ZVHS/2896/11/ÚPČB

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků v územního a stavebního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona. Stavební úřad dospěl k závěru, že postavení účastníka v předmětných řízení mají vedle stavebníka, vlastníci pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Skočice, Karel Křišťan, Ladislav Malec, Bohumil Malec, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN

 

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí o umístění stavby se mohou účastníci územního řízení (účastníci řízení dle § 85 stavebního zákona) se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci stavebního řízení (účastníci řízení dle
§ 109 stavebního zákona)
se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle § 140 odst. 7 správního řádu rozhodnutí o umístění stavby vůči stavebnímu povolení  odkladný účinek. Stavební povolení nabývá právní moci dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí.Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 1.9.2011.

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm a) stavebního zákona(dodejky)

ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IDDS: x8h3m4w
Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv

podle §85 odst. 2 (veřejná vyhláška)
Karel Křišťan, Lidmovice č.p. 2, 387 75  Skočice
Ladislav Malec, Lidmovice č.p. 5, 389 01  Vodňany
Bohumil Malec, Lidmovice č.p. 5, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv

 

podle § 109 odst. 1 písm. b)- g) stavebního zákona (dodejky)

Karel Křišťan, Lidmovice č.p. 2, 387 75  Skočice
Ladislav Malec, Lidmovice č.p. 5, 389 01  Vodňany
Bohumil Malec, Lidmovice č.p. 5, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 5.10.2011 / 5.10.2011 | Zveřejnit od-do: 5.10.2011-20.10.2011 | Úřední deska od-do: 5.10.2011-20.10.2011

Počet návštěv: 861
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém