Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR + SP - Rodinný dům s přípojkami a sjezd v Chelčicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/687/2011/Lo

MUVO  7995/2011

 

Vodňany dne 22.9.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX0041WAB*

MUVOX0041WAB

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 Květoslava Duchoňová
Chelčice 86
389 01  Chelčice

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 15.7.2011 podala

Květoslava Duchoňová, nar. 19.3.1976, Chelčice 86, 389 01  Chelčice,
kterou zastupuje Miloš Štědrý, IČ: 15816028, A. Křížka 136, 389 01  Vodňany

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

na stavbu:

"Rodinný dům s přípojkami a sjezdem v Chelčicích"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.: 195/13, 644/1, 182/2, 601/1, 607/1 v katastrálním území Chelčice.

 

Stavba obsahuje:

Rodinný dům s garáží o celkové zastavěné ploše 165,69 m2 bude u místěn na pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice v minimální vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem p.č. 195/2 v k.ú. Chelčice a minimální vzdálenosti 5,43 m od  hranice s pozemkem p.č. 644/1 a ve vzdálenosti min. 4,46 m od jižní hranice pozemku. Zděný rodinný dům o půdorysných rozměrech 11,83 x 10,15 m a komunikačně propojenou garáží o půdorysných rozměrech 5,97 x 7,27 m bude nepodsklepený, částečně se dvěma nadzemními podlažím. Rodinný dům bude, zastřešen  kombinací pultových střech  o největší výšce 7,1 m od upraveného terénu z betonových tašek barvy červené. Přízemí bude obsahovat vstupní zádveří, chodbu, obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu, WC, komoru, technickou místnost a garáž. V podkroví bude chodba, koupelna, WC a dva pokoje. 

Vodovodní přípojka z IPE 100 32x2,9 SDR 11 bude napojena na stávající vodovodní řad v pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Chelčice a dále povede po pozemcích p.č. 601/1, 182/2, 644/1 a 195/13 v k.ú. Chelčice do nového rodinného domu.

Splašková kanalizační přípojka bude z rodinného domu svedena do přečerpávající plastové jímky s čerpací stanicí AS-PUMP 800/2000 na pozemku parc.č. 195/13 v k.ú. Chelčice, od které povede tlaková kanalizační přípojka z trup PE 63  přes pozemky p.č. 644/1, 182/3, 601/1 a 607/1 v k.ú. Chelčice kde bude napojena na veřejný kanalizační řad.  

Dešťová kanalizace bude svedena do rezervoáru dešťové vody s přepadem do vsaku vše na pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice.

Elektropřípojka povede od nového elektroměrného pilíře pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice u hranice s pozemkem p.č. 644/1 v k.ú. Chelčice přímo  do nového rodinného domu.

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice v katastrálním území Chelčice v minimální vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem p.č. 195/2 v k.ú. Chelčice a minimální vzdálenosti 5,43 m od  hranice s pozemkem p.č. 644/1 a ve vzdálenosti min. 4,46 m od jižní hranice pozemku, přesně dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Macháč, ČKAIT - 0101794.

2.         Zásobování  rodinného domu elektrickým proudem bude pomocí nové elektropřípojky napojené v novém elektroměrným pilíři umístěném na pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice u hranice s pozemkem p.č. 644/1 v k.ú. Chelčice.

3.         Zásobování  rodinného domu vodou bude pomocí nového vodovodního potrubí, které bude napojena na stávající vodovodní řad v pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Chelčice a dále povede po pozemcích
p.č. 601/1, 182/2, 644/1 a 195/13 v k.ú. Chelčice do nového rodinného domu.

4.         Odkanalizování splaškových vod z rodinného domu bude svedeno do přečerpávající plastové jímky na pozemku parc.č. 195/13 v k.ú. Chelčice, od které povede kanalizační přípojka přes pozemky  p.č.  644/1, 182/3, 601/1 a 607/1 v k.ú. Chelčice kde bude napojena na veřejný kanalizační řad.

5.         Odvedení dešťových vod budou svedeno do rezervoáru dešťové vody s přepadem do vsaku vše na pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Květoslava Duchoňová, nar. 19.3.1976, Chelčice 86, 389 01  Chelčice

III.       Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

"Rodinný dům s přípojkami a sjezdem v Chelčicích"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 182/2, 195/13, 601/1, 607/1, 644/1 v katastrálním území Chelčice.

 

Stavba obsahuje:

Rodinný dům s garáží o celkové zastavěné ploše 165,69 m2 bude u místěn na pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice. Zděný rodinný dům o půdorysných rozměrech 11,83 x 10,15 m a komunikačně propojenou garáží o půdorysných rozměrech 5,97 x 7,27 m bude nepodsklepený, částečně se dvěma nadzemními podlažím. Rodinný dům bude, zastřešen  kombinací pultových střech  o největší výšce 7,1 m  od upraveného terénu z betonových tašek barvy červené. Přízemí bude obsahovat vstupní zádveří, chodbu, obývací pokoj s kuchyní, ložnici, koupelnu, WC, komoru, technickou místnost a garáž. V podkroví bude chodba, koupelna, WC a dva pokoje. 

Vodovodní přípojka z IPE 100 32x2,9 SDR 11 bude napojena na stávající vodovodní řad v pozemku p.č. 607/1 v k.ú. Chelčice a dále povede po pozemcích p.č. 601/1, 182/2, 644/1 a 195/13 v k.ú. Chelčice do nového rodinného domu.

Splašková kanalizační přípojka bude z rodinného domu svedena do přečerpávající plastové jímky s čerpací stanicí AS-PUMP 800/2000 na pozemku parc.č. 195/13 v k.ú. Chelčice, od které povede tlaková kanalizační přípojka z trup PE 63  přes pozemky p.č. 644/1, 182/3, 601/1 a 607/1 v k.ú. Chelčice kde bude napojena na veřejný kanalizační řad. 

Dešťová kanalizace bude svedena do rezervoáru dešťové vody s přepadem do vsaku vše na pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice.

Elektropřípojka povede od nového elektroměrného pilíře pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice u hranice s pozemkem p.č. 644/1 v k.ú. Chelčice přímo  do nového rodinného domu.

Sjezd z pozemku p.č. 195/13 v k.ú. Chelčice na komunikaci na pozemku p.č. 644/1 v k.ú. Chelčice bude proveden ze zámkové dlažby.

 

IV.      Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Martin Macháč, ČKAIT – 0101794.

2.       Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.       Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4.       Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a)    provedení hrubé stavby,

b)    závěrečná kontrolní prohlídka.

5.       Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby v souladu s § 120 stavebního zákona.

6.       O průběhu stavby bude veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku budou v souladu s přílohou č.5 vyhl.č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb.

7.       Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: dodavatel bude určen ve výběrovém řízení.     Stavebník sdělí před zahájením prací jeho název a sídlo stavebnímu úřadu.

8.       Tabulka „stavba povolena“ bude vyvěšena na viditelném místě.

9.       Vytápění bude zajištěno eletrokotlem v kombinaci s teplovodní krbovou vložkou.

10.   Splaškové vody budou svedeny novou splaškovou kanalizační přípojkou napojenou na veřejný kanalizační řad

11.   Dešťové vody budou svedeny do rezervoáru dešťové vody s přepadem do vsaku.

12.   Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby  nebyla způsobena škoda na sousedních pozemcích, dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezování práv a právem chráněných zájmů  účastníků řízení, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně a  k poškozování majetku.

13.   V souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona je stavebník povinen zejména dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprava a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství (zejména při realizaci přípojek)

14.   Stavba bude prováděna tak, aby při její realizaci nebyly překročeny stanovené limity hluku ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru okolní zástavby.

15.   Stavba bude provedena tak, aby při jejím užívání nebyly překročeny stanovené limity hluku ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru okolní zástavby.

16.   Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území.

17.   Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany odbor ŽP ze dne 20.6.2011 zn.: MUVO 5062/2011 - souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF

1.  Před započetím prací budou na dotčeném pozemku vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací..

2.V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona a § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., bude provedena skrývka ornice do hloubky 20 cm z celí dotčené plochy o výměře 0,0166 ha.

3.   Skrytá zemina o objemu cca 33,2 m3 bude po dobu výstavby deponována na výše uvedených  pozemcích  a bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami.

4.   Získané množství bude použito nejpozději do doby kolaudace stavby ke zvýšení mocnosti kulturní vrstvy na zbylé části výše uvedených pozemků.

5.       Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor na svůj náklad provedení nápravných opatření.

6.       Investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

7.       Za trvalé odnětí půdy ze ZPF nebude v souladu s § 11 odst. 3  písm. c) zákona předepsán finanční odvod

18.   Budou splněny podmínky vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 27.7.2011 č.j.: 011010012213

Obecná ustanovení:

·         Vlastníka vodohospodářské sítě zastupujeme pouze ve věcech technických, tj. ze´jména stanovení podmínek napojení na vodohospodářské sítě, jak bylo uvedeno ve vyjádření. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí ve věcech majetkových.

Činnost před realizací:

1.       Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměrů je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte prostřednictvím našich oddělení smluvních vztahů – tel. 844844870.

2.       Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky(které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.

 

Činnosti v průběhu realizace:

1.       Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK a.s. – p. Kodada, tel. 606 913 111 (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

2.       Pro stanovení objemu odváděných splaškových odpadních vod je nutno osadit vodoměr na vlastním zdroji – tj. na potrubí ze studny. Přesné umístění a velikost vodoměrné sestavy bude určena pracovníky provozního střediska ČEVAK a.s.

3.       Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. – provoz Vodňany, p. Bečvář, tel. 602 184 263. Připojení bude provedeno po investorově podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Tato potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci). Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. – řádné provedení napojení.

 

19.   Budou splněny podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 29.7.2011 zn.: SÚS ST-857/2011

1.      Před vydáním stavebního povolení bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni ne inženýrské sítě vedené v silničním pozemku

2.      Zhotovitel stavby požádá před vlastním provádění stavby u příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné vyjádření. Přílohou žádostí bude projektová dokumentace se zakreslením zásahu do silničního tělesa a pomocného silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva odpovědná osoba a termín provádění prací. Zároveň převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje závodu Strakonice protokolárně dotčený úsek komunikace do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.

3.      Zhotovitel uzavře se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje závodem Strakonice smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání komunikace.

4.      Po provedení a vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouva o věcném břemeni pro umístění inženýrských sítí.

5.      Kanalizační a vodovodní přípojka budou umístěny v zeleném pásu podél silnice II/12250 a to min. 1 m od zpevněné asfaltové krajnice. Pozemek po výkopových pracích bude uveden do původního stavu. Hloubka uložení přípojek bude min. 120 cm. Od okolního terénu.

6.      Navržené kanalizační šachty budou umístěny mimo silniční pozemek.

7.      Požadujeme přizvat ke kontrole hloubky uložení. Pokud nebudeme ke  kontrole přizvány, budeme požadovat kontrolu  sondou  na náklady zhotovitele.

 

20.   Budou splněny podmínky vyjádření o existenci sítí společnosti Telefonica O2 Czech Republik, a.s., ze dne 29.5.2011, č.j.: 82710/11

I.Obecná ustanovení

 

1)       Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen  při  provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými  postupy a  učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektrických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně  srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě,jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního  komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

2)       při jakékoliv činnosti v blízkosti  vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,  technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru  stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí

3)       pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je  stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

 

II.Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1)       započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle  předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky

2)       před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné  dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou  a nebo by mohly činnosti  provádět

3)       stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude  provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka  uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným  uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci

4)       při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.  Odkryté PVSEK je stavebník, , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení

5)       při  zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování  v přerušených pracích

6)       v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby  nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických  a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů

7)       při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je  oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS

8)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do  kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2

9)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není  oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly  nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí  proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí

10)   stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)

11)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních  a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK

12)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke  střetu stavby se SEK

13)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

14)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,  není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že  technologická rezerva představuje několik  desítek metrů kabelu stočeného do  kruhu a  ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m

15)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500

 

 

III.Práce v objektech a odstraňování objektů

1)                stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK

2)                při provádění činností v objektu je stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru  stavebnictví a  technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní

 

IV.Součinnost stavebníka při přípravě

1)       pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle  zvláštního  právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,koordinační atp.) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK

2)       při projektování stavby , rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením  správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat  POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhů opatření) ke kontrole. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit  činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou

3)       při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem  projednání podmínek ochrany těchto radiových tras

4)       pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS

5)       pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými  ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících  tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií

 

V.Přeložení SEK

1)       v případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího  technického řešení

2)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před začátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK

3)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“

 

VI.Křížení a souběh se SEK

1)        stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  je výslovně srozuměn s tím,že  v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce  menší než 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS

2)        stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury  tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž  SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit  a zamezit vnikání nečistot

3)        stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce  a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně  0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot

4)        stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK

5)        stavební, nebo jím pověřená třetí osoba,  není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat

6)        stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury  s kabelovodem, povinen zejména:

Ø       v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech

Ø       do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy  jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší  než 2 m

Ø       neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury

Ø       předložit POS vypracovaný  odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou

Ø       nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně

Ø       projednat nejpozději  ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory

Ø       projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

 

21.   Budou splněny podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Správy sítě plynu, uvedené ve vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn.: 4394/11 ze dne 14.6.2001

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

-                      Zakreslení plynárenského zařízení do všech pare prováděcí dokumentace.

-                      Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací.

-                      Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

-                      Po konečných úpravách, nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.

-                      Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.

-                      Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např.dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.

-                      Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenských zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).

-                      Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.

-                      Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.

-                      Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).

-                      Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

-                      Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.

-                      Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona § 70  č.458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě plynu.

Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o.: 1239, 387862280, 606660957.

 

22.   Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zn.:M18391-Z051116928 ze dne 6.6.2011

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona  č. 309/2006 Sb.a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

1.       Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.

2.       Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3301.

3.       V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c)      provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d)      provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

4.       Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:

a)      zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b)      provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c)      u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d)      u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

5.       Veškeré stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.

6.       Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

7.       Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí: tel.č.382534511.

8.       Uhrazení  veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

9.       Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

10.   Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

11.   Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

12.   Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

13.   Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577.

 

23.   Při realizaci  přípojek technické infrastruktury budou investorem respektovány zájmy ochrany ZPF vyplívající ze zákona , především z ustanovením § 4 a § 8. Investor je zejména povinen:

·        skrývat odděleně ornici a podorniční vrstvy a zabezpečit je před znehodnocením a zcizením, skrytou zeminou použít na zpětnou zemědělskou rekultivaci,

·        uvést dotčený pozemek zemědělské půdy do původního stavu nejpozději do 1 roku od zahájení zemních prací,

·       učinit opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

24.    Zahájení výkopových prací investor oznámí s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR nebo na nejbližší archeologické pracoviště a dohodne se s ním na formě a rozsahu archeologického výzkumu

25.    Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby budou likvidovány v souladu s předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Při realizaci stavby bude zajištěno třídění a shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů a zároveň bude zajištěno jejich přednostní využití. Případné  nebezpečné odpady budou likvidovány pouze firmou k tomu účelu oprávněnou. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Květoslava Duchoňová, nar. 19.3.1976, Chelčice 86, 389 01  Chelčice

V.        Vydává rozhodnutí  o námitkách účastníků řízení:

Účastník řízení  Ing. Miroslav Filip, Puklicova 23, 370 04 české Budějovice podal dne 14.9.2011 tyto písemné námitky citováno:

Na předložené dokumentaci MěÚ Vodňany k novostavbě, chybí údaje například kótování, kanalizace vede přes pozemek parcelní číslo 182/2, majitel pan Baloušek, který k tomuto podle jeho vyjádření nedal souhlas. Z nákresu není zřejmé, kde je kanalizace ukončena. V případě, že dojde k rovněž obavu, že vyústění odpadu do této šachty bude mít negativní vliv na odpady z domů na parcelách  st.č.90 a 91 (zpětný vtok), vzhledem k minimálnímu spádu.

Z nákresu není zřejmé, jak řešen přívod vody na parcelu, zda vodovodem či z vrtu který nebyl na parcele č. 193/13 povolen vodoprávním úřadem. Již několik let dochází k poklesu hladiny vody v mé studni.

Při výstavbě požaduji dodržování protihlukových a protiprachových předpisů a norem. Rovněž požaduji dodržování neprovádění stavebních prací ve dnech pracovního klidu a ve večerních a nočních hodinách.

 

Stavební úřad rozhodl o těchto námitkách takto:

Námitkám se vyhovuje v podmínkách pro umístění stavby č. 1, 3, 4  a v podmínkách pro provedení stavby č. 12, 13, 14, 18.

 

Odůvodnění rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Dne 15.7.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 15.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

 

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad Vodňany odbor ŽP ze dne 14.6.2011, zn.: MUVO 4654/2011 – předběžná informace

-          Městský úřad Vodňany odbor ŽP ze dne 20.6.2011, zn.: MUVO 5062/2011 - souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF

-          Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, orgán památkové péče ze dne 31.8.2011, č.j.: MUVO 7218/2011, spis.zn.: VaÚP/683/2011/Lo

-          Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ze dne 14.6.2011, č.j.: HSCB-2633-2/2011 UO-ST – závazné stanovisko

-          ČEVAK a.s. ze dne 27.7.2011, č.j.: 011010012213

-          Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 29.7.2011, zn.: SÚS ST-857/2011

-          Telefonica O2 Czech Republik, a.s., ze dne 29.5.2011, č.j.: 82710/11

-          E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu ze dne 14.6.2011, zn.: 4394/11 - vyjádření o existenci plynárenského zařízení

-          E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 6.6.2011, zn.: M18391-Z051116928 - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Chelčice, Ladislav Baloušek, Správa a údržba silnic, Ing. Miroslav Filip, Pavel Pícha, Květuše Polanská, Marie Páralová, Marta Švejnohová, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ČEVAK a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

K námitce o předložené projektové dokumentaci stavební úřad uvádí, že žadatelem byla předložena  projektová dokumentace, která přiměřeně obsahuje náležitosti dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). Umístění stavy dle této dokumentace je podmíněno v podmínce č.1. pro umístění stavby. Ohledně námitky nesouhlasu vlastníka pozemku p.č. 182/2 v k.ú. Chelčice pana Balouška s umístěním kanalizace na tomto pozemku, stavební úřad uvádí, že součástí spisu je i souhlas pana Balouška s umístěním kanalizační a vodovodní přípojky přes pozemek p.č. 182/2 v k.ú. Chelčice. Co se týče ukončení kanalizace stavební úřad uvádí že, dle předložené projektové dokumentace bude kanalizace ukončena napojením na kanalizační řad výřezem a vsazením odbočky dle projektové dokumentace a vyjádření správce vodohospodářské sítě firmy ČEVAK a.s. ze dne 27.7.2011 a podmíněné v podmínce č. 18. pro umístění stavby. K námitce řešení přívodu vody, může stavební úřad pouze konstatovat, že zásobování nového rodinného domu bude dle žádosti zabezpečeno novou vodovodní přípojkou napojenou na veřejný vodovodní řad, umístění této vodovodní přípojky je podmíněno v podmínce     č. 3. pro umístění stavby. Studna v předložené žádosti ani projektové dokumentaci není uvažována. Ohledně dodržování protihlukových a protiprachových předpisům a norem bylo vyhověno v podmínkách č. 12, 13 a 14  pro provedení stavby. Co se týče neprovádění stavebních prací ve dnech pracovního klidu a ve večerních a nočních hodinách stavební úřad může pouze konstatovat, že bude dodržena podmínka č. 14 pro umístění stavby, že stavba bude prováděna tak, aby při její realizaci nebyly překročeny stanovené limity hluku ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru okolní zástavby.

 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 15.8.2011.

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm a) stavebního zákona(dodejky)

Miloš Štědrý, A. Křížka č.p. 136, 389 01  Vodňany
Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm

podle §85 odst. 2 (veřejná vyhláška)
Ladislav Baloušek, Chelčice č.p. 78, 389 01  Vodňany
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
Ing. Miroslav Filip, Chelčice č.p. 79, 389 01  Vodňany
Pavel Pícha, Chelčice č.p. 81, 389 01  Vodňany
Květuše Polanská, Chelčice č.p. 86, 389 01  Vodňany
Marie Páralová, Chelčice č.p. 53, 389 01  Vodňany
Marta Švejnohová, Bavorovská č.p. 907, 389 01  Vodňany II
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h

 
podle § 109 odst. 1 písm. b)- g) stavebního zákona (dodejky)

Ladislav Baloušek, Chelčice č.p. 78, 389 01  Vodňany
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
Ing. Miroslav Filip, Chelčice č.p. 79, 389 01  Vodňany
Pavel Pícha, Chelčice č.p. 81, 389 01  Vodňany
Květuše Polanská, Chelčice č.p. 86, 389 01  Vodňany
Marie Páralová, Chelčice č.p. 53, 389 01  Vodňany
Marta Švejnohová, Bavorovská č.p. 907, 389 01  Vodňany II
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h

Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm

 

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 27.9.2011 / 27.9.2011 | Zveřejnit od-do: 27.9.2011-13.10.2011 | Úřední deska od-do: 27.9.2011-13.10.2011

Počet návštěv: 1266
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém