Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR + SP - RD s garáží a přípojkami v Chelčicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/627/2011/Lo

MUVO  7777/2011

 

Vodňany dne 19.9.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX0041L4A*

MUVOX0041L4A

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 Jakub Slavík
Chelčice 120
389 01  Chelčice

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 20.7.2011 podal

Jakub Slavík, nar.24.4.1982, Chelčice 120, 389 01  Chelčice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í

 

na stavbu:

"Rodinný dům s garáží a přípojkami v Chelčicích"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 61/7, 584/1 a 644/1 v katastrálním území Chelčice.

 

Stavba obsahuje:

Jedná se o nový samostatně stojící přízemní nepodsklepený rodinný dům s garáží o největších půdorysných rozměrech 25,66 m x 14,92 m a zastavěné ploše 233,4 m2 , který bude umístěn na pozemku p.č. 61/7 v k.ú. Chelčice, ve vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem p.č. 60/1 v k.ú. Chelčice a 2 m od hranice s pozemkem p.č. 61/5 v k.ú. Chelčice. Rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou o největší výšce hřebene 5,5 m od upraveného terénu. Ke stavbě bude proveden nový zpevněný sjezd ze zámkové dlažby z komunikace p.č. 644/1 v k.ú. Chelčice po pozemcích p.č. 584/1 a 61/7 v k.ú. Chelčice až k novému rodinnému domu. Součástí stavby je také vodovodní a kanalizační přípojky napojené na veřejný vodovod a kanalizaci v pozemku p.č. 644/1 v k.ú. Chelčice, elektropřípojka od hlavního rozvaděče na hranici pozemku p.č. 61/7 v k.u.Chelčice. Kolem pozemku p.č. 61/7 v k.ú. Chelčice bude proveden drátěný poplastovaný  plot osazený na sloupcích zapuštěných do betonové podezdívky z tvárnic. Z uliční strany bude pozemek oplocen vyzdívaným systémem pilířů z betonových tvárnic.

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba rodinného domu s garáží a elektropřípojka budou umístěny na pozemku p.č. 61/7 v k.ú. Chelčice, přesně dle situace 1:500, která je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Michalem Došlíkem, Záhřebská 41, Brno a autorizované Ing. Václavem Křepelkou, Mahenova 2, Brno, ČKAIT: 1004624

2.         Vodovodní a kanalizační přípojky budou umístěny na pozemku p.č. 61/7, 584/1 a 644/1 v k.ú. Chelčice, přesně dle situace 1:500, která je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Michalem Došlíkem, Záhřebská 41, Brno a autorizované Ing. Václavem Křepelkou, Mahenova 2, Brno, ČKAIT: 1004624

 

III.       Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.         Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Došlík, Záhřebská 41, Brno a autorizoval Ing. Václavem Křepelka, Mahenova 2, Brno, ČKAIT: 1004624, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a)    provedení hrubé stavby,

b)    závěrečná kontrolní prohlídka.

4.         Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby v souladu s § 120 stavebního zákona.

5.         Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník sdělí před zahájením prací jeho název a sídlo stavebnímu úřadu.

6.         O průběhu stavby bude veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku budou v souladu s přílohou č.5 vyhl.č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb.

7.         Tabulka „stavba povolena“ bude vyvěšena na viditelném místě.

8.         Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

9.         Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla  při běžné údržbě zaručena požadovaná  mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora  energie a ochrana tepla.

10.      Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s vydaným rozhodnutím a  v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy.

11.      Stavba bude napojena novou elektro přípojkou, přípojkou vodovodu a kanalizace.

12.      V rodinném domě bude umístěn přenosný hasící přístroj s minimální hasicí schopností 34 A. Další PHP s hasící schopností 183 B bude umístěn v garáži pro každé stání.

13.      Rodinný dům bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení bude umístěno v zádveří (místnost č. 1.01). Druhé zařízení autonomní detekce a signalizace bude umístěno v chodbě (místnost č. 1.10).

14.      Vytápění a ohřev teplé vody bude zajištěno stacionárním kotlem ATMOS DC 18 S.

15.      Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby budou likvidovány v souladu s předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Při realizaci stavby bude zajištěno třídění a shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů a zároveň bude zajištěno jejich přednostní využití. Případné  nebezpečné odpady budou likvidovány pouze firmou k tomu účelu oprávněnou. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

16.      Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., Správy sítě plynu, uvedené ve vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti zn.: 4852/11 ze dne 30.6.2011

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

-                      Zakreslení plynárenského zařízení do všech pare prováděcí dokumentace.

-                      Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací.

-                      Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

-                      Po konečných úpravách, nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.

-                      Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.

-                      Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např.dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.

-                      Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenských zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).

-                      Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.

-                      Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.

-                      Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).

-                      Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

-                      Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.

-                      Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona § 70  č.458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě plynu.

-                      Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o.: 1239, 387862280, 606660957.

 

17.      Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o.  a podmínkách práce v jeho blízkosti zn.: M18391-Z051126477 ze dne 18.8.2011

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

1.             Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el.zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02.

2.             Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el.zařízení.

3.             Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577.

 

 

18.   Budou dodrženy podmínky společnosti ČEVAK a.s. uvedené ve vyjádření č.j.: O11010004512 ze dne 16.8.2010

1.       Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody  a odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte prostřednictvím našich oddělení smluvních vztahů.

2.       Pro zhotovení přípojek doložíte sjednanou smlouvu a zakázkový list. Připojení na veřejný vodovod (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost ČEVAK a.s. – provoz Vodňany, p. Bečvář, tel. 602 184 263. Objednatel je povinen spolu se žádostí o zřízení přípojky předložit projektovou dokumentaci nebo technickou zprávu, (ze které je patrný typ a plocha napojované nemovitosti), pro účely správného zatřídění objektu stavby pro stanovení sazby DPH uplatněné na práce spojené s výstavbou přípojky. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí od napojení na vodovodní řad až po vodoměr bude přizván ke kontrole pracovník ČEVAK a.s. a bude vydán písemný souhlas se zásypem.

3.       Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazovanou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. – provoz Vodňany, p. Bečvář, tel. 602 184 263. Připojení bude provedeno po investorově podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci). Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.

4.       Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK a.s. – p. Kodada, tel. 606 913 111 (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

5.       Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodovod a kanalizaci je nutné respektovat Technické požadvky (které je možno získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.

6.       Vodoměrná sestava bude umístěna v garáži dle „Technické požadavky na umístění vodoměru“. Bude osazen vodoměr Qn 2,5.

7.       Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod.

 

19.      Budou dodrženy podmínky organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje uvedené ve vyjádření zn.: SÚS ST-629/2011 ze dne 25.5.2011

1.       Před vydáním stavebního povolení bude požádáno u naší organizace o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni ne inženýrské sítě vedené v silničním pozemku.

2.       Zhotovitel stavby požádá před vlastním provádění stavby u příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné vyjádření. Přílohou žádostí bude projektová dokumentace se zakreslením zásahu do silničního tělesa a pomocného silničního pozemku v rámci provádění stavby, technická zpráva odpovědná osoba a termín provádění prací. Zároveň převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje závodu Strakonice protokolárně dotčený úsek komunikace do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.

3.       Zhotovitel(před započetím stavebních prací) uzavře se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje závodem Strakonice smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání.

4.       Po provedení a vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouva o věcném břemeni pro umístění inženýrských sítí.

5.       Příčný přechod komunikace bude proveden překopem. Asfaltový kryt bude zaříznut, budou obnoveny konstrukční vrstvy a výkop bude provizorně zaasfaltován.Budou doloženy zkoušky hutnění (vše dle TP 146). Po 1 roce bude překop zfrézován v tloušťce 60 mm a znovupoložen asfaltový kryt ACO 11 v tl. 60 mm a to s přesahem 1 m na každou stranu výkopu. 

6.       Hloubka uložení bude min. 120 cm od nivelety vozovky a zároveň od okolního terénu.

7.       Požadujeme přizvat ke kontrole hloubky uložení. Pokud nebudeme ke  kontrole přizvány, budeme požadovat kontrolu  sondou  na náklady zhotovitele 

20.      Toto stavební povolení nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolení.

21.      Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

22.      Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby budou likvidovány v souladu s předpisy, platnými na úseku odpadového hospodářství. Při realizaci stavby bude zajištěno třídění a shromažďování odpadů podle jednotlivých druhů a zároveň bude zajištěno jejich přednostní využití. Případné  nebezpečné odpady budou likvidovány pouze firmou k tomu účelu oprávněnou. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.

 

 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jakub Slavík, nar. 24.4.1982, Chelčice 120, 389 01  Chelčice
Obec Chelčice, Chelčice, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 20.7.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 1.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

 

Stanoviska sdělili:

-        Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – předběžná informace č.j.: MUVO 5490/2011 ze dne 4.7.2011

-        Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH  - rozhodnutí zn.: 5211/280/2011 ze dne 21.6.2011

-        Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice – závazné stanovisko č.j.: HSCB-3176-2/2011 UO-ST ze dne 1.8.2011

-        Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP orgán státní památkové péče – závazné stanovisko č.j.: MUVO 7220/2011 spis.zn.: VaÚP/649/2011/  ze dne 31.8.2011

-        Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – vyjádření zn.: SÚS ST-629/2011 ze dne 25.5.2011 a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

-        ČEVAK a.s. – vyjádření č.j.: O11010004512 ze dne 16.8.2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j.: 94920/11 ze dne 19.6.2011

-        E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu – vyjádření zn.: 4852/11 ze dne 30.6.2011

-        E.ON Česká republika, s.r.o. – vyjádření zn.: M18391-Z051126477ze dne 18.8.2011

-        Obec Chelčice stanovisko ze dne 20.7.2011 a souhlas s umístěním přípojek ze dne 27.6.2011

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

J.aroslav Konvička, Marie Konvičková, Stanislav Drázda, Ludmila Drázdová, Stanislav Stránský, .Správa a údržba silnic, E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ČEVAK a.s.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, celkem 600 Kč byl zaplacen dne 10.8.2011.

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm a) stavebního zákona(dodejky)

Jakub Slavík, Chelčice č.p. 120, 389 01  Vodňany
Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm

 

podle §85 odst. 2 (veřejná vyhláška)
Jaroslav Konvička, Chelčice č.p. 27, 389 01  Vodňany
Marie Konvičková, Chelčice č.p. 27, 389 01  Vodňany
Stanislav Drázda, Chelčice č.p. 26, 389 01  Vodňany
Ludmila Drázdová, Chelčice č.p. 26, 389 01  Vodňany
Stanislav Stránský, 9.Května č.p. 572, 384 11  Netolice
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

 

podle § 109 odst. 1 písm. b)- g) stavebního zákona (dodejky)

Jaroslav Konvička, Chelčice č.p. 27, 389 01  Vodňany
Marie Konvičková, Chelčice č.p. 27, 389 01  Vodňany
Stanislav Drázda, Chelčice č.p. 26, 389 01  Vodňany
Ludmila Drázdová, Chelčice č.p. 26, 389 01  Vodňany
Stanislav Stránský, 9.Května č.p. 572, 384 11  Netolice
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm

 

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2011 / 21.9.2011 | Zveřejnit od-do: 21.9.2011-5.10.2011 | Úřední deska od-do: 21.9.2011-5.10.2011

Počet návštěv: 900
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém