Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR+SP - garáž, sjezd na pozemek, přeložka VO a telekomunikačního vedení

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/516/2010/Mh

MUVO  8480/2010

 

Vodňany dne 20.10.2010

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

*MUVOX003D156*

MUVOX003D156

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 
Ing. Tomáš Malkus
Švermova 482
389 01  Vodňany

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 7.9.2010 podal

Ing. Tomáš Malkus, nar.:12.5.1976, Švermova 482, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje Vlastimil Vondrys, Újezd 92, 389 01  Vodňany

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

garáž, sjezd na pozemek, přeložka veřejného osvětlení a telekomunikačního vedení

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 672/23, 672/24 v katastrálním území Vodňany.

 

Popis stavby:

Stavba garáže půdorysných rozměrů 6,6 x 13,9 m bude umístěna na pozemku parc. č. 672/23 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti 7,2 m od společné hranice s pozemkem st. p. č. 820 v katastrálním území Vodňany, na společné hranici s pozemkem parc. č. 672/18 v katastrálním území Vodňany a na společné hranici s pozemkem parc. č. 672/24 v katastrálním území Vodňany. Sjezd na pozemek bude umístěn na pozemku parc. č. 672/24 v katastrálním území Vodňany. Přeložka veřejného osvětlení a telekomunikačního vedení budou umístěny na pozemku parc. č. 672/24 v katastrálním území Vodňany. Stavba garáže je navržena přízemní zastřešená valbovou střechou. Bude napojena na elektroinstalaci z rodinného domu. Dešťová kanalizace bude svedena do akumulační nádrže s drenáží na pozemku stavebníka. V rámci stavby bude stávající oplocení na severní straně pozemku nahrazeno novým zděným oplocením.

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 672/23 a 672/24 v katastrálním území Vodňany podle koordinační situace C.b. v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Vlastimil Vondrys, ČKAIT – 0101974.

2.         Stavba garáže půdorysných rozměrů 6,6 x 13,9 m bude umístěna na pozemku parc. č. 672/23 v katastrálním území Vodňany ve vzdálenosti 7,2 m od společné hranice s pozemkem st. p. č. 820 v katastrálním území Vodňany, na společné hranici s pozemkem parc. č. 672/18 v katastrálním území Vodňany a na společné hranici s pozemkem parc. č. 672/24 v katastrálním území Vodňany.

Sjezd na pozemek bude umístěn na pozemku parc. č. 672/24 v katastrálním území Vodňany.

Přeložka veřejného osvětlení a telekomunikačního vedení budou umístěny na pozemku parc. č. 672/24 v katastrálním území Vodňany.

 

III.       Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.         Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Vlastimil Vondrys, ČKAIT - 0101974; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.         Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.         Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolení.

4.         Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona

5.         Stavba bude dokončena do 30.4.2011. Po dokončení stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby v souladu s § 120 stavebního zákona.

6.         Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník sdělí před zahájením prací jeho název a sídlo stavebnímu úřadu.

7.         Při provádění stavby nesmí docházet ke zhoršování životního prostředí.

8.         Veškeré odpady vzniklé při realizaci výstavby garáže budou po vytřídění přednostně využity, recyklovány a zbylé odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O odpadech vznikajících v průběhu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence, kterou investor předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

9.         O průběhu stavby bude veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku budou v souladu s přílohou č.5 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

10.      Skladování stavebního materiálu na veřejném prostranství není dovoleno, výjimku povoluje na základě žádosti Město Vodňany.

11.      Realizaci překládky telekomunikačního vedení musí provést pouze firma s oprávněním pro činnost v oboru telekomunikací.

12.      Objekt garáže musí být zabezpečen tak, aby případný únik závadných látek neohrozil jakost povrchových nebo podzemních vod.

13.      Podlaha garáže musí být nepropustná (použití vhodných materiálů a izolace) a bezodtoková (tzn. nesmí být napojena na dešťovou ani splaškovou kanalizaci).

14.      Pokud se v rámci záměru budou kácet dřeviny rostoucí mimo les, jejichž obvod ve výšce 130 cm přesahuje 80 cm, podléhá tato činnost povolení ve smyslu znění § 8 odst. 1 zákona. K tomu je zapotřebí zdejšímu odboru předložit náležitě vypracovanou žádost. Formulář této žádosti je umístěn v elektronické podobě na stránkách města či k dispozici na zdejším odboru životního prostředí.

15.      Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vodňany odboru dopravy a SH uvedené v rozhodnutí zn.: 7331/280/2010 ze dne 6.9.2010.

16.      Bude dodržena podmínka Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice uvedená v závazném stanovisku č.j.: HSCB-4287-2/2010 ST ze dne 23.9.2010

  • V případě, že bude prostor garáže sloužit pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být garáž vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním, v souladu s ustanovením § 21 odts. 2 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. V opačném případě musí být prokazatelně vyloučen vjezd takových vozidel do objektu.

17.      Budou dodrženy podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uvedené ve vyjádření č.j.: 90293/10 ze dne 24.7.2010

I.                     Obecná ustanovení

1.           Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

  1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
  2. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II.            Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1.       Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2.       Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3.       Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4.       Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povine postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5.       Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6.       V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správní praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7.       Při prováděná zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8.       Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.

9.       Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.).

11.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

12.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15.   Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III.     Práce v objektech a odstraňování objektů

1.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontrolovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2.      Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV.    Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1.      Pokud by činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba  povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2.      Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3.      Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4.      Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5.      Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SE, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V.                 Přeložení SEK

1.      V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

VI.        Křížení a souběh se SEK

1.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

6.      Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

-         v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,

-         do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,

-         neumísťovat nad trasou  kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

-         předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

-         nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

-         projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,

-         projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

18.      Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. uvedené ve vyjádření zn.: 5137/10 ze dne 30.7.2010

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

-                      Zakreslení plynárenského zařízení do všech pare prováděcí dokumentace.

-                      Respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č.458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01 a 03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací.

-                      Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

-                      Po konečných úpravách, nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu.

-                      Vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům.

-                      Vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa (např.dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o.

-                      Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenských zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).

-                      Nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel.

-                      Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození.

-                      Vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).

-                      Přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

-                      Provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika, s.r.o. oddělení Technická evidence a dokumentace.

-                      Případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona § 70  č.458/2000 Sb. v platném znění, po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika, s.r.o. a technikem správy sítě plynu.

-                      Jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, s.r.o.: 1239, 387862280, 606660957.

19.      Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. uvedené ve vyjádření zn.: M18391-Z051027873 ze dne 5.10.2010

1.                 Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.

2.                 Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3.                 V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.

d)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

4.                 Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a)zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b)     provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

c)     u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,

d)     u podzemních vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 6t.

5.     Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního i podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.

6.     Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět ze beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

7.                 objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí: 382 534 411.

8.                 Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

9.                 Provádění zemních prací v OP kabeli výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení uvedeno jinak.

10.             Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšením, …), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

11.             Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

12.             Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

13.             Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

16.      Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolení.

17.      Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Tomáš Malkus, nar. 12.5.1976, Švermova 482, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 7.9.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 19.10.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

-            Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje – závazné stanovisko č.j.: HSCB-4287-2/2010 ST ze dne 23.9.2010

-           ČEVAK a.s. - vyjádření zn.: 010010004609 ze dne 17.8.2010 a zn.: O10010006438 ze dne 16.9.2010

-                      Policie ČR – stanovisko č.j.: KRPC-50507-1/Čj-2010-020706 ze dne 11.8.2010

-                      Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH – rozhodnutí zn.: 7331/280/2010 ze dne 6.9.2010

-           E.ON Česká republika, s.r.o. – vyjádření zn.: M18391-Z051022261 ze dne 6.8.2010 a zn.: M18391Z051027873 ze dne 5.10.2010

-           E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu – vyjádření zn.: 5137/10 ze dne 30.7.2010

-       Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP – předběžná informace č.j.: MUVO 6620/2010 ze dne 6.8.2010

-                      Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření k přeložení sloupu ze dne 30.8.2010

-                      Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci sítí č.j.: 90293/10 ze dne 24.7.2010

-                      Město Vodňany – souhlas s přeložkou VO ze dne 2.8.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

-           Město Vodňany, Ing. Jaruška Dubská, PaedDr. Václav Hanžl, Ludmila Hanžlová, Pavel Kvěch, Pavel Řeřicha, Renata Řeřichová, E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, ČEVAK a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se den vyvěšení, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 300 Kč byl zaplacen.

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona a § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Ing. Tomáš Malkus, Švermova č.p. 482, 389 01  Vodňany, kterého zastupuje Vlastimil Vondrys, IDDS: kpkf6h8
Město Vodňany

 

podle § 85 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)
Ing. Jaruška Dubská, Legií č.p. 432, 389 01  Vodňany
PaedDr. Václav Hanžl, Švermova č.p. 498, 389 01  Vodňany
Ludmila Hanžlová, Švermova č.p. 498, Vodňany
Pavel Kvěch, Legií č.p. 495, 389 01  Vodňany II
Pavel Řeřicha, Legií č.p. 494, 389 01  Vodňany
Renata Řeřichová, Legií č.p. 494, 389 01  Vodňany
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h

 

podle § 109 odst. 1 písm. b) – g) stavebního zákona (dodejky)

Město Vodňany

Ing. Jaruška Dubská, Legií č.p. 432, 389 01  Vodňany
PaedDr. Václav Hanžl, Švermova č.p. 498, 389 01  Vodňany
Ludmila Hanžlová, Švermova č.p. 498, Vodňany
Pavel Kvěch, Legií č.p. 495, 389 01  Vodňany II
Pavel Řeřicha, Legií č.p. 494, 389 01  Vodňany
Renata Řeřichová, Legií č.p. 494, 389 01  Vodňany
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h


dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 25.10.2010 / 25.10.2010 | Zveřejnit od-do: 25.10.2010-10.11.2010 | Úřední deska od-do: 25.10.2010-10.11.2010

Počet návštěv: 856
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém