Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR septik p.Chalouka Truskovice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

330/ves/5556/8

 

Vodňany dne 21.7.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Martin Chaloupka
Truskovice 49
389 01  Vodňany

 

 

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.5.2008 podal

Martin Chaloupka, nar.13.9.1977, Truskovice 49, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje Vlastimil Vondrys, IČ 73528323, Újezd 92, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„plastový septik se zemním filtrem“

(dále jen "stavba") na pozemku p.č.82/3 v k.ú.Truskovice.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-          Jedná se  o tříkomorový plastový válcový septik řady HC-S8, který bude  zařazen jako  první stupeň čištění před biologický zemní filtr  ZF8 a bude sloužit pro čištění odpadních vod z rodinného domu na pozemku p.č.82/3 v k.ú.Truskovice.

Umístění stavby na pozemku:

-          Tříkomorový septik,zemní filtr  a kanalizační přípojka s napojením na veřejnou kanalizaci, budou umístěny na pozemku p.č.82/3 v k.ú.Truskovice.

 

 

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna na pozemku p.č.82/3 v k.ú.Truskovice  přesně dle situace  v měř.1:250, vypracované ing.Martinem Bursíkem, Vnoučkova 614, 256 1 Benešov.

2.       Odpadní vody ze septiku budou  napojeny na stávající kanalizační  řad na pozemku p.č.82/3 v k.ú.Truskovice.

3.       Septik bude umístěn tak, aby  byl zajištěn přístup a příjezd  pro  odstranění  a vyvezení zachyceného kalu.

4.       Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována právnickou či fyzickou osobou, která je způsobilá k projektování vodoprávních děl.

5.       Stavební povolení na septik, zemní filtr a  napojení na veřejnou kanalizaci bude vydáno příslušným vodoprávním úřadem, to je Městský úřad Vodňany, odbor ŽP.

6.       Budou dodrženy vzájemné odstupy septiku  od  studen individuálního zásobování vodou.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Martin Chaloupka, Truskovice 49, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 16.5.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 17.7.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Truskovice, Josef Chaloupka, Josef Vlk, Miroslava Vlková, Josef Bouberle, Martina Bouberlová

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 18.6.2008.

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/ stavebního zákona (dodejky)
Vlastimil Vondrys, Újezd 92, 389 01  Vodňany
Obec Truskovice, Truskovice, 387 72  Truskovice

účastníci dle § 85 odst.2/ stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Obec Truskovice, Truskovice, 387 72  Truskovice
Josef Chaloupka, Lidická 157, 386 01  Strakonice
Josef Vlk, Truskovice 17, 389 01  Vodňany
Miroslava Vlková, Truskovice 17, 389 01  Vodňany
Josef Bouberle, Truskovice 77, 389 01  Vodňany
Martina Bouberlová, Truskovice 77, 389 01  Vodňany

 
dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 21.7.2008 / 21.7.2008 | Úřední deska od-do: 21.7.2008-5.8.2008

Počet návštěv: 2024
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém