Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR rodinný dům pí.Svatá Truskovice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/12147/7/Mh

 

Vodňany dne 16.6.2008

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

 

 

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 Jana Svatá
Truskovice 42
389 01  Vodňany

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.12.2007 podal

Jana Svatá, nar.6.2.1974, Truskovice 42, 389 01  Vodňany,
kterou zastupuje Miloš Štědrý, IČ 15816028, A. Křížka 136, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„rodinný dům s napojením na inženýrské sítě“

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 33  a p.p.č.73/3 v katastrálním území Truskovice.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-          Rodinný dům – stavba pro bydlení

-          Vodovod ke stávající studni

-          Čistírna odpadních vod a kanalizační přípojka  s napojením na veřejnou kanalizaci

Umístění stavby na pozemku:

-          Rodinný dům bude umístěn na pozemku st.p.č.33 v k.ú.Truskovice  na vlastnické hranici s pozemkem p.p.č.73/3 v k.ú.Truskovice na místě po demolici  hospodářského objektu. El.rozvody budou napojeny  na nový rozvaděč na pozemku st.p.č.33 v k.ú.Truskovice. Vodovod bude veden  po pozemku st.p.č.33 v k.ú.Truskovice od stávající studny do rodinného domu. Odpadní vody budou svedeny přes  čistírnu odpadních vod na pozemku st.p.č.33 v k.ú.Truskovice do veřejné kanalizace na pozemku p.p.č.73/3 v k.ú.Truskovice.

 

 

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení a vypracované  ing.arch.Stanislavem Šrotem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

2.       Rodinný dům bude zděný, jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešený sedlovou střechou, výška na hřeben 6,75 m.

3.       El.energie bude napojena na  stávající rozvody. Voda bude odebírána  vodovodem ze stávající studny  na pozemku st.p.č.33. Odpadní vody budou svedeny do čistírny odpadních vod na pozemku st.p.č.33 a odtud přípojkou do veřejné kanalizace  na pozemku p.p.č.73/3. Všechny pozemky jsou v k.ú.Truskovice. Vytápění rodinného domu bude zajištěno ústřední teplovodní kotlem na tuhá paliva.

4.       Čistírna odpadních vod bude umístěna  v min.vzdálenosti  7,15 m od stávající studny.

5.       Stavební povolení ke stavbě rodinného domu a kanalizační přípojky k ČOV  bude vydáno odborem výstavby a ÚP MěÚ Vodňany. Stavební povolení ke stavbě čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky do veřejné kanalizace a vodovodu  ke stávající studni bude vydáno odborem životního prostředí MěÚ Vodňany.

6.       Projektová dokumentace pro povolení stavby bude zpracována autorizovanou osobou pro příslušný obor a bude splňovat podmínky vyhlášky č. 499/2006 Sb.

7.       Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby.

8.       Užívání ČOV musí být povoleno nejpozději současně s užíváním stavby rodinného domu.

9.       Veškeré odpady vzniklé při stavbě musí být po vytřídění přednostně využity, včetně recyklace, nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž odpady musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.3 zákona o odpadech.

10.   Příjezd ke stavbě bude zajištěn  stávajícím vjezdem do dvora čp.42 v Truskovicích.

11.   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolení

12.   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jana Svatá, nar. 6.2.1974, Truskovice 42, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 10.12.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 9.1.2008 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 5.5.2008.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 10.6.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 27.11.2007 čj.ŽP/11329/07-MF – souhrnné vyjádření ke stavbě

-          HZS Strakonice  dne 5.12.2007 čj.HSCB-518/ST-Sm-2007 – závazné stanovisko

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Obec Truskovice, Václav Větrovec, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 19.5.2008.

 

 

 

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1 (dodejky)
Miloš Štědrý, A. Křížka 136, 389 01  Vodňany
Obec Truskovice, Truskovice, 389 01  Vodňany

účastníci řízení dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek
Václav Větrovec, Truskovice 11, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3

 
dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 16.6.2008 / 16.6.2008 | Úřední deska od-do: 17.6.2008-4.7.2008

Počet návštěv: 2104
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém