Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR retenční nádrže Truskovice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/8385/7/ves

 

Vodňany dne 24.1.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Obec Truskovice
Truskovice
389 01  Truskovice

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.8.2007 podal

Obec Truskovice, IČ 00667889, Truskovice, 389 01  Truskovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„stavební úpravy a zkapacitnění retenčních nádrží“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 541, 542, 543/2, 546/2, 546/3 v katastrálním území Truskovice.

Druh a účel umisťované stavby:

-          Jedná se o opravu a zkapacitnění stávajících průtočných nádrží Dolní a Střední, které budou  využívány k extenzivnímu chovu ryb nebo k jejich přechovávání

Umístění stavby na pozemcích:

-          Stavba bude umístěna dle předložené celkové situace v měř.:1:500, která byla vypracována společností ATELIER PENTA spol.s.r.o., Raisova 1004, Strakonice IČ 42386781 a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

Popis stavby:

Stavba bude zahrnovat tyto objekty:

-          SO 01 -  odbahnění prostorů zdrží- odtěžení usazených sedimentů v prostorech zdrží

-          SO 06 – terénní úpravy – bude provedena úprava nivelety terénu vlevo nad zátopou Středního rybníka a plošné terénní úpravy pozemků

-          SO 02 – úpravy hrází rybníků – oprava těles hrází, provedení schodů v celých dílkách návodních svahů

-          SO 03 – výpustní zařízení, výpustní potrubí, výpustní objekty- bude provedena celková oprava výpustných zařízení

-          SO 04 – bezpečnostní přelivy + odpadní stoka – bude provedena oprava bezpečnostních přelivů a jejich úprava k neškodnému převedení velkých vod

-          SO 05 – odstranění skládky stavební suti  Dolní nádrž – bude provedeno odstranění nepovolené skládky v levé části vzdušné strany hráze a současně úprava hráze nádrže

 

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna dle předložené celkové situace v měř.:1:500, která byla vypracována společností ATELIER PENTA spol.s.r.o., Raisova 1004, Strakonice IČ 42386781 a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

2.       projektová dokumentace pro povolení stavby musí být zpracována autorizovanou osobou

3.       Stavební povolení ke stavbě bude vydáno odborem životního prostředí MěÚ Vodňany

 

III.  Stanoviska sdělili:

o        E.ON ČR a.s. ze dne 21.2.2007 zn.SI75847-Z050704303 – vyjádření o existenci  zařízení. V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN.

o        MěÚ Vodňany, odbor ŽP  dne  14.9.2006 čj.ŽP/7984/06-MF – souhrnné stanovisko

o        MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 13.9.2007 čj.ŽP 8050/07-JK – závazné stanovisko, trvalé odnětí půdy ze ZPF

-          před započetím prací budou na dotčených pozemcích vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací

-          vzhledem ke skutečnosti, že část předmětných pozemků je již zatopena bude provedena v souladu s ust.§8 odst.a/ zákona § 10 odst.2 vyhl.č.MŽP č.13/1994 Sb., skrývka ornice z plochy o výměře 0,0911 ha dle předložené bilance skrývky

-          skrytá zemina o objemu cca 182 m3 bude deponována na některé parcele uvedené v tomto souhlasu a bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami

-          využití skryté ornice k ohumusování svahů hráze a k následným konečným úpravám kolem nádrží zajistí investor nejpozději před povoleným užíváním stavby

-          o činnostech souvisejících se skrývkou, ošetřováním a využitím kulturních vrstev půdy zajistí investor vedení protokolu  (pracovního deníku)  v němž budou  uváděny všechny  skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti  využívání těchto zemin v souladu s ust.§10 odst.2 vyhl.č.MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé  podrobnosti ochrany ZPF

-          investor a dodavatelé  stavby učiní  příslušná opatření  k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační  kryt

-          přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny

-          v souladu s ust. § 11 odst.4 zákona nebudou předepsány odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF, jelikož se jedná o stavbu pro účel, pro který se odvody nepředepisují

o        Obec Truskovice ze dne 30.8.2006 – vyjádření hlediska územního plánu a sítí

o        MěÚ Vodňany , odbor ŽP dne 12.12.2007 čj.ŽP/12201/07-J – závazné stanovisko k zásahu do VKP

o        Telefónica  O2 Czech republic a.s. ze dne 13.2.2007 čj.21119/07/CCB/M00 – vyjádření o existenci zařízení:

-          při činnostech v blízkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení  sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK  dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související. ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení  před  nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

-          Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic  a.s. 15 dní před zahájením prací

-          V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších a vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní

-          Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti

-          Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu

-          Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození , odcizení a prověšení

-          Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu  krytí PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§19, odst.5, vyhl.č.324/1990 Sb., čl.56, ČSN 743050).

-          Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka  POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

-          Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry,stožáry, střešníky, konzoly apod.) které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna

-          mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.

-          Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS

-          Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl.275,ČSN 34 2100)

-          Na pracoviště POS ) se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK Provoz sítí České Budějovice – ochrana sítí - Pražská tř.2239/16, Č.Budějovice PSČ 37004, 607868512

-          Každé zjištěné nebo způsobené poškození  nebo odcizení vedení SEK  neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s.  na tel.č.800 184 084 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Truskovice, Truskovice, 389 01  Truskovice

 

Odůvodnění:

Dne 21.8.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 17.9.2007 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 19.12.2007.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 24.1.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Hana Cinádrová, Anna Friedová, František Mikeš, Miloslava Mašková, Jan Záhorka, Marcela Tíková, Telefónica O2 Czech Republic a.s., E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek

 

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 4.1.2008.

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci

dle § 85 odst.1 (dodejky):
Obec Truskovice, Truskovice, 387 72  Truskovice

 

 

dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

Hana Cinádrová, Truskovice 55, 389 01  Vodňany
Anna Friedová, Výstavní 1044, 389 01  Vodňany
František Mikeš, Truskovice 38, 389 01  Vodňany
Miloslava Mašková, Žíchovec 11, 383 01  Prachatice
Jan Záhorka, 387 72  Truskovice 32
Marcela Tíková, Truskovice 82, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3
E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek

 
dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany

 
ostatní

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3
E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2008 / 24.1.2008 | Úřední deska od-do: 25.1.2008-11.2.2008

Počet návštěv: 2054
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém