Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR protipovodňová opatření Bavorov

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/5809/7/ves

 

Vodňany dne 12.2.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Město Bavorov
387 73  Bavorov

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.6.2007 podal

Město, Bavorov,  IČ 00250945, 387 73  Bavorov,
kterého zastupuje Václav Štěpán, nar.8.9.1943,  Hlincova Hora 42, 373 71  Rudolfov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„protipovodňová opatření Na Drahách a vrtu S1 v Bavorově“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 875/1, 1876/2, 1876/3, p. p. k. 187, 189, 190, 200, 856/43, 856/44, 856/47, 856/50, 860/16, 876/1, 2063/6, 2064, 2070/1, 2097/1 v katastrálním území Bavorov.

 

Umístění stavby na pozemcích:

-          Stavba bude umístěna dle předložené celkové situace v měř.1:1000, která byla vypracována ATELIER ŠTĚPÁN , Žižkova 12, 370 21 Č.Budějovice  a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí

Popis stavby:

Stavba bude zahrnovat tyto objekty:

SO 01   zemní hrázka – jedná se o provedení zemní hrázky v délce 392 m, střední výšky 1,5 m, sklon  svahů 1:1,5, šířka koruny 2 m. Součástí  stavebního objektu je provedení škrtící trati s  manipulovatelným  uzávěrem v délce 7 m.

SO 02   mobilní hrazení – bude provedena  betonová zeď v délce  2 x 6 m , střední výšky 1,5 m nad terén, šířka dříku zdi 0,3 m. Betonovou zdí  bude ukončena zemní hrázka a bude do ní osazeno  mobilní hrazení.

SO 03   úprava a rozšíření koryta -  bude provedena úprava a rozšíření koryta  náhonu v celkové délce 250 m. Součástí je přeložka telekomunikačního kabelu a kabelu NN

SO 04   rámový propustek -  je navrženo zřízení rámového propustku na místní komunikaci vedené ve snížené bermě  upraveného náhodu. Jde o železobetonový  rám 0,5 x 1 m, délka 5 m. Součástí je demolice stávajícího propustku.

SO 05   úprava zhlaví vrtu S1 -  bude provedena úprava vytažením zhlaví vrtu nad úroveň Q100 řeky Blanice. Součástí je sanace stávajících částí šachet a přemístění rozvaděče na násypový kužel nad  úroveň velké vody.

 

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

·         Stavba bude umístěna dle předložené celkové situace v měř.1:1000, která byla vypracována ATELIER ŠTĚPÁN , Žižkova 12, 370 21 Č.Budějovice  a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

·         Projektová dokumentace pro povolení stavby musí být zpracována autorizovanou osobou.

·         Stavební povolení ke stavbě bude vydáno odborem životního prostředí MěÚ Vodňany.

 

III.  Stanoviska sdělili:

·         VAK JČ a.s. Č.Budějovice  ze dne 21.8.2007 zn.13178/10726919 a ze dne  26.7.2007 zn.12597/10723605  – stanovisko ke stavbě:

-          v zájmovém území se nachází vodovodní řad železo DN 50 mm. V případě úpravy nivelety povrchu požadujeme zachovat minimální krytí vodovodního řadu 1,2 m. pro případnou přeložku je nutné provést celkovou rekonstrukci vodovodního řadu  a všech stávajících  vodovodních přípojek. Pro rekonstrukci stávajícího vodovodního  řadu požadujeme předložit zpracovanou PD. Pro další zpracování  PD a následného určení postupu prací je dále nutné provést vytýčení stávajícího vodovodního řadu a všech vodovodních přípojek na místě samém

-          při  souběhu a křížení s vodovodem  a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle ČSN 736005 a ochranné pásmo podle zákona č.274/2001 Sb.

-          před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení vodovodu a kanalizace na místě. Vytýčení provede VAK JČ a.s.

-          při provádění zemních nebo jiných prací , které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor  povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství , na majetku nebo zdraví osob. Za případě škody, které při provádění prací vzniknou na  vodovodu a kanalizaci odpovídá investor

-          při záměru napojení nebo zásahu do našich sítí požadujeme zpracovanou projektovou dokumentaci s návrhem řešení předložit k odsouhlasení na VAK JČ a.s., středisko Prachatice, Rozvoj – technický útvar, Mlýnská 178, 383 01 Prachatice

·         E.ON ČR a.s. ze dne 30.8.2007 - vyjádření  k územnímu řízení:

-          před provedením dalšího stupně projektové dokumentace (pro stavební povolení) požadujeme předložit projekt pro stavební řízení k odsouhlasení. Požadujeme, aby  přeložka kabelového vedení NN 0,4 kV bylo součástí stavebního povolení na vlastní stavbu protipovodňových  opatření. Vytýčení stávajících  kabelových vedení provedou na základě objednávky pracovníci OPDs Strakonice.

·         E.ON ČR a.s. ze dne 14.8.2007 zn.SI75847-Z050724283 – vyjádření o  existenci  zařízení.

V zájmovém území se nachází:

-          podzemní vedení NN

-          nadzemní vedení NN

-          distribuční  trafostanice VN/NN

-          nadzemní vedení VN

·         E.ON ČR a.s. Č.Budějovice ze dne 26.7.2007 zn.4512/07 – vyjádření o existenci plynárenského  zařízení:

-          při provádění zemních nebo jiných prací , které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření , aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

-          zakreslení plynárenského zařízení do všech paré prováděcí dokumentace

-          respektování ochranného a bezpečnostního pásma  VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01-03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací

-          po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem , před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci distribuční soustavy JČP a.s. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

-          po konečných úpravách , nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu

-          vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům

-          vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa ( např. dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců JČP a.s.

-          Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje ( hloubící stroje, sbíječky apod.)

-          nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel

-          odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození

-          vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou  nebo kopaným pískem)

-          přizvání zástupce distribuční soustavy JČP a.s. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby

-          provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě JČP a.s. oddělení GIS

-          případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona č.458/2000 Sb. §70 po předchozí dohodě s investičním oddělením JČP, a.s. a technikem distribuční soustavy

-          jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na dispečink JČP, a.s. na tato telefonní čísla: 1239, 387411018, 387707233, 606660957

·         MěÚ Vodňany, odbor ŽP  dne  30.1.2007 čj.ŽP/12049/06-MF – souhrnné stanovisko

·         MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 20.11.2007 čj.ŽP 10437/07-JK – závazné stanovisko, trvalé odnětí půdy ze ZPF

-          před započetím prací budou na dotčených pozemcích vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací

-          v souladu s ustanovením  § 8 zákona je investor povinen na svůj náklad provést odděleně skrývku kulturní vrstvy půdy  a popř. hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy  z části odnímané plochy o  výměře cca 1007 m2, kde bude umístěna hráz a ochranný val

-          skrytá zemina  bude deponována na některé parcele uvedené v tomto souhlasu a bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami

-          odvoz skryté ornice  a její rozprostření  na určených  pozemcích provede investor na vlastní náklady (§8 odst.1 písm.a) zákona)

-          upřesněnou bilanci skrývky  předloží investor zdejšímu  orgánu  ochrany ZPF nejpozději  před vydáním  stavebního povolení  včetně návrhu způsobu jejího  nejhospodárnějšího využití. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením zajistí investor vedení protokolu

-          přilehlé zemědělské pozemky  nesmí být dopravou, skládkou  stavebního materiálu  ani  samotnou výstavbou poškozeny. Zařízení staveniště bude umístěno na místech k tomu určených (příp. dočasně odňatých)

-          investor a dodavatelé  stavby učiní  příslušná opatření  k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační  kryt

-          v souladu s ust. § 11 odst.4 zákona nebude  předepsán odvod za trvalé  odnětí  půdy ze ZPF

·         Telefónica  O2 Czech republic a.s. ze dne  15.6.2006 čj.98544/06/CCB/V00, prodloužení doby platnosti ze dne 9.7.2007  – vyjádření o existenci zařízení:

a)       Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodržení ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související. ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

b)      Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18 vyhl.324/1990 Sb.).

Elektromagnetické vytýčení PVKS je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 15 dní před zahájením prací.

c)       Pokud při stavbě dojde k dotčení stávající trasy kabelů VKS je nutné projednat jejich ochranu s pracovištěm ochrany sítě tel.č.607567427. Náklady s tím spojené hradí stavebník.

d)       Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ev vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

e)       Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

f)        Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVKS. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

g)       Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykopávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19 odst.5, vyhl.324/1990 Sb.:čl.56, ČSN 743050).

h)       Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i)         Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly spod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j)         Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace nad trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.

k)      Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např.komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l)         Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl.275, ČSN 34 2100).

m)     Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s VKS:

Provoz sítí České Budějovice – ochrana sítě – Pražská tř. 2239/16, 37004České Budějovice, 607868512.

n)       Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město, Bavorov, 387 73  Bavorov

 

 

 

 

Odůvodnění:

 

Dne 7.6.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 31.7.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 12.9.2007 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 6.12.2007. Stavební úřad v souladu  s ustanovením  § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších  předpisů oznámil, přípisem ze dne 14.1.2008, doplnění podkladů  všem účastníkům řízení  a stanovil lhůtu 10 dnů pro nahlédnutí a vyjádření k novým doloženým podkladům. Ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná námitka ani připomínka.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Vodňany, odbor dopravy dne 29.8.2007

-          Město Bavorov  ze dne 3.7.2007 – vyjádření o existenci zařízení

-          VAK JČ a.s. ze dne 26.7.2007 zn.12597/10723605 – vyjádření o existenci zařízení

-          VAK JČ a.s. Č.Budějovice ze dne 21.8.2007 zn.13178/10726919 – vyjádření k přeložkám sítí

-          E.ON ČR a.s. ze dne 30.8.2007  vyjádření k projektu

-          E.ON ČR a.s. ze dne 14.8.2007 zn.SI75847-ZO50724283 – vyjádření o existenci zařízení

-          E.ON ČR a.s. ze dne 26.7.2007 zn.4512/07 a 4513/07 – vyjádření o existenci plynárenského zařízení

-          ČEPS a.s. Praha ze dne 20.7.2007 zn.1133/12400/07 – existence sítí

-          Zemědělská vodohospodářská  správa Prachatice ze dne 11.7.2007 zn. OPV / PT / 540/ 2007

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 30.1.2007 čj.ŽP/12046/06-MF – souhrnné vyjádření

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 20.11.2007 čj.ŽP 10437/07-JK – závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy

-          Pozemkový fond ČR  ze dne 11.1.2007 zn.219/07 – přístup ke stavbě

-          Telefónica O2 ze dne 15.6.2006 čj.98544/06/CCB/V00 a prodloužení ze dne 9.7.2007

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jihočeská plynárenská, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o., Město, Bavorov

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč, položky 20 písm. a/ ve výši 100,- Kč, celkem 1100,- Kč byl zaplacen.

 

 

 

Toto  rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst.1 písm.a),b) stavebního zákona (dodejky)

Václav Štěpán, Hlincova Hora 42, 373 71  Rudolfov
Město Bavorov, 387 73  Bavorov

podle § 85 odst.2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)


dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor dopravy a silničního hospodářství, 389 01  Vodňany
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany

 

ostatní
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3
E.ON Česká republika a.s., Vrcovická 2297, 397 54  Písek
VaK JČ a.s., Mlýnská 178, 383 01  Prachatice

Jihočeská plynárenská a.s., Vrbenská 2, 370 01  Č.Budějovice
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 20.2.2008 / 20.2.2008 | Úřední deska od-do: 21.2.2008-7.3.2008

Počet návštěv: 1795
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém