Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚŘ přístavba skladů k výrobně Lady Marmelade s.r.o. Chelčice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

330/ves/6421/8

 

Vodňany dne 1.7.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Lady Marmelade s.r.o.
Chelčice - Zahorčí
389 01  Vodňany

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Lady Marmelade s.r.o., Chelčice - Zahorčí, IČ 26022893, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje Miloš Štědrý, A. Křížka 136, IČ 15816028, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel") podal dne 20.6.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„přístavba skladů, rozvažovny cukru a strojovny k výrobnímu objektu společnosti Lady Marmelade s.r.o.Chelčice“

na pozemku st.p.č.155, p.č.563/15, 563/17 dle KN a p.p.č.563/1 a 641 dle PK v k.ú.Chelčice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

31. července 2008 (čtvrtek) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)
Miloš Štědrý, A. Křížka 136, 389 01  Vodňany
Obec Chelčice, 389 01  Vodňany

účastnící dle §85 odst.2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Město Vodňany, nám.Svobody 18, 389 01  Vodňany
Zemědělské družstvo, Chelčice, 389 01  Vodňany
Správa a údržba silnic, U Řepické zastávky 1294, 386 01  Strakonice

E.ON Česká republika, s.r.o., Vrcovická 2297, 397 54  Písek

 

 
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice České Budějovice územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01  Strakonice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice
Městský úřad Vodňany odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 1.7.2008 / 1.7.2008 | Úřední deska od-do: 1.7.2008-16.7.2008

Počet návštěv: 2066
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém