Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR poldr na Bílském potoce, Povodí Vltavy s.p.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/589/2011/ves

MUVO  7691/2011

 

Vodňany dne 15.9.2011

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

*MUVOX0041AD6*

MUVOX0041AD6

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Povodí Vltavy, státní podnik

IČ 70889953
Holečkova 8
150 24  Praha

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.7.2011 podal

Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 8, 150 24  Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„poldr na Bílském potoce“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 389, 391, 402, 403, 608, 626/1 v katastrálním území Bílsko u Vodňan, parc. č. 624, 634, 636, 637, 655, 656, 657, 658, 662, 1242, 1243, 1244 v katastrálním území Měkynec, parc. č. 63/1, 194/3, 235/1, 235/2, 246 v katastrálním území Záluží u Vodňan.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-             vodní dílo pro účely snížení velikosti povodňového průtoku

Umístění stavby na pozemku:

-             stavba se všemi objekty bude umístěna  na pozemcích parc. č. 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 389, 391, 402, 403, 608, 626/1 v katastrálním území Bílsko u Vodňan, parc. č. 624, 634, 636, 637, 655, 656, 657, 658, 662, 1242, 1243, 1244 v katastrálním území Měkynec, parc. č. 63/1, 194/3, 235/1, 235/2, 246 v katastrálním území Záluží u Vodňan, přesně dle koordinační situace stavby v měř.1:1000. Výkres C.2. dokumentace vypracované  společností PÖYRY Environmant a.s.Brno.

 

Umístění zahrnuje následující objekty:

SO 01 Hráz

SO 02 Výpustný objekt a bezpečnostní přeliv

SO 03 Úpravy v zátopě

SO 04 Úprava odpadního koryta

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 389, 391, 402, 403, 608, 626/1 v katastrálním území Bílsko u Vodňan, parc. č. 624, 634, 636, 637, 655, 656, 657, 658, 662, 1242, 1243, 1244 v katastrálním území Měkynec, parc. č. 63/1, 194/3, 235/1, 235/2, 246 v katastrálním území Záluží u Vodňan, přesně dle koordinační situace stavby v měř.1:1000, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno. Kopie situačního výkresu je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2.       Objekt SO 01 – hráz:  navržena jako homogenní s patním drénem, opevněním návodního líce hráze a s těsnícím kobercem.  Hráz bude založena na rostlý terén po odstranění humozní vrstvy. Šířka koruny hráze bude 4,0 m s jednostranným sklonem 1% směrem do zátopy nádrže.

3.       SO 02 – výpustný objekt a bezpečnostní přeliv: objekt bude zajišťovat  provozní funkci suchého poldru a to zadržování, akumulaci a transformaci povodňových průtoků.

Stavebně je objekt členěn na:

       vtokovou část: zajišťuje  převádění průtoku Q100T=7,6 m3/s, spodní úroveň je na kótě 463,00 m.n.m.

       žlabový přeliv: přelivná část je na kótě 470,50 m.n.m.. Čelní přeliv bude o šířce 3 m , celková délka bude 23 m.

       odpadní žlab: šíře ve dně 3 m,  na výtoku je kóta dna 462,70 m.n.m.

4.       SO 03 – úpravy v zátopě: zahrnují konstrukce a činnosti zajišťující provoz.

-          těsnící koberec

-          úpravy přírodního koryta Bílského potoka

-          úprava zemníku materiálů pro násyp hráze

-          úpravy dřevin v zátopě

5.       SO 04 -  odpadní koryto: je vedeno od konce výpustného objektu až k napojení na stávající koryto Bílského potoka. Délka 105 m, šíře ve dně 2 m.

6.       Pro vydání stavebního povolení si stavebník zajistí písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst.11 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

7.         Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 9.9.2001 MUVO 7538/2011 – trvalé odnětí  pozemku k plnění funkcí lesa.

8.         Stavební povolení bude vydáno odborem ŽP MěÚ Vodňany.

9.         Stavba nebude napojena na žádné inženýrské sítě.

10.      Příjezd ke stavbě bude zajištěn po místní komunikaci  pozemek p.č.608 v k.ú.Bílsko.

11.      Budou dodrženy podmínky:

závazného stanoviska MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 12.9.2011 zn.MUVO 7539/2011 -  souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF:

-          před započetím prací budou na dotčených pozemcích vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací

-          v souladu s § 8 odst.1 písm.a/ zákona a § 10 odst.2 vyhlášky č.13/1994 Sb, bude provedena skrývka ornice do hloubky 10 cm z celé dotčené plochy o výměře 0,5114 ha

-          skrytá zemina o objemu cca 511,4 m3 bude po dobu výstavby deponována na výše uvedených pozemcích a  bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami

-          získané množství zeminy bude použito nejpozději do doby kolaudace stavby dle předložené bilance skrývky ke konečným terénním úpravám v rámci výše uvedených pozemků

-          o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude v souladu s ust. §10  odst.2 vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb., veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin

-          dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí investor na svůj  náklad provedení nápravných opatření

-          investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt

vyjádření MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče ze dne 24.8.2011 spis zn.VaÚP/744/2011:

-          v případě jakýchkoliv  výkopových prací je stavebník  v souladu  s ustanovením  § 22 , odst.2 zákona č.20/1987 Sb., už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému  ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

-          v případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst.7, zákona č.20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§127 stavebního zákona).

-          v případě, že by se v trase stavby  nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru výstavby a ÚP

závazného stanoviska MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 8.9.2011 MUVO 7537/2011 – souhlas s vydáním územního rozhodnutí:

-          při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v §§ 13 a 20 lesního zákona

-          stavba bude realizována  v souladu s podklady pro územní řízení staveb a stavebními povoleními, dle  předložené dokumentace

-          při provádění zemních prací , bude použita taková technologie, kterou nebude  narušena stabilita a kořenový systém stromů  rostoucích v blízkosti stavby, resp. rostoucích na pozemcích určených k plnění funkcí lesa p.č.389, 390, 607, 393/24, 392/2 dle PK vše v k.ú.Bílsko u Vodňan

-          v souvislosti  se zřizováním a provozováním resp. užíváním stavby nedojde k dotčení lesních pozemků a  porostů (včetně kořenových systémů stromů( a nebude omezena hospodářská činnost v lesních porostech, a to ani dopravou, umístěním skládek  stavebních materiálů, hmot, nebo zařízením staveniště. Dojde-li při zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je investor povinen uvést terén do původního stavu, případně nahradit vzniklé škody

závazného stanoviska MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 8.9.2011 MUVO 7536/2011 -  zásah do VKP:

-          výstavba poldru bude provedena dle předložené projektové dokumentace zhotovitele – Pöyry Environment a.s., Bonatická 834/56, 602 00 Brno, číslo zakázky 3A11070.3211B01 ze srpna 2011-09-14

-          k souvislému kácení na lesních pozemcích dojde pouze v prostoru budované hráze

-          kácení dřevin rostoucích mimo les (stromů a keřů) bude provedeno na základě odborně zpracovaného dílčího materiálu inventarizace dřevin, kterou zajistí investor akce. Ke kácení budou navrženy dřeviny ve špatném zdravotním stavu – vyvrácené, rozlomené,  suché a s příznaky rozsáhlého napadení škůdci. Ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bude postupováno ve smyslu námi podané informace čj.:MUVO 4357/2011 ze dne  13.6.2011, odst.1 písm.C/. Ve smyslu informace odst.1, písm.B/ bude taktéž reagováno formou „ohlášení zdejšímu správnímu orgánu

-          Obecní úřad Bílsko a Obecní úřad Měkynec v rozhodnutí  povolovacího  správního procesu na kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci své územní příslušnosti ve smyslu znění § 9 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uloží žadateli náhradí výsadbu. Výsadba může být uložena i na jiných pozemcích ve vlastnictví obce

-          zemní  práce budou prováděny citlivě vůči okolnímu prostředí , zejména v období vegetačního útlumu. Je zapotřebí  realizovat  tak, aby technikou nedošlo k poškození i dalších složek životního prostředí

-          vzdušná strana hráze bude řádně ohumusována a oseta vhodnou travní směsí

-          technická zařízení hráze /ocelové zábradlí, zábrany pro vozidla apod./ budou opatřena nátěrem vhodným k zapojení do okolního přírodního prostředí /tlumené odstíny tmavých barev – hnědá, zelená/

-          vytěžený zemník bude povrchově upraven, ohumusován a zatravněn

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, Holečkova 8, 150 24  Praha

 

Odůvodnění:

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, obdržel dne 15.7.2011  žádost  státního podniku Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5,o vydání rozhodnutí o umístění  výše uvedené stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. A to dle § 85 odst.1/ stavebního zákona žadatel Povodí Vltavy, státní podnik a příslušné obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn  Obec Bílsko a Obec Měkynec. Účastníci doručováni do vlastních rukou. Dalšími účastníky řízení jsou v souladu s ustanovením § 85 odst.2/ písm.a/  vlastníci pozemků na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn. Seznam těchto účastníků je uveden v „obdrží“. A dále účastníci dle § 85 odst.2/ písm.b/, osoby jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům  může být rozhodnutím dotčeno. Z důvodu, že se jedná o velký počet účastníků řízení byli  doručováni  v souladu s ustanovením § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.  K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 23.8.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 13.6.2011 zn.MUVO 4357/2011 – předběžná informace

-          Obec Bílsko ze dne 21.3.2011  -  vyjádření ke stavbě

-          MěÚ Vodňany, odbor  ŽP ze dne 9.9.2011 zn.MUVO 7538/2011 – rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 8.9.2011 zn.MUVO 7536/2011  -  závazné stanovisko

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 8.9.2011 zn.MUVO 7537/2011 -  závazné stanovisko, souhlas s umístěním stavby

-          MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP ze dne  24.8.2011 spis zn.VaÚP/744/2011 – vyjádření z hlediska památkové péče

-          MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH ze dne 15.8.2011 zn.5878/280/2011 -  vyjádření ke stavbě

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 12.9.2011 zn.MUVO 7539/2011 -  souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF

-          Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 18.3.2011 čj.40212/11 -  vyjádření o existenci zařízení

-          E.ON ČR  s.r.o., elektrická síť  ze dne 22.3.2011 zn.M18391-Z051107733 -  vyjádření o existenci zařízení

-          E.ON ČR s.r.o., správa sítě plyn ze dne  28.3.2011 zn.2295/11 -  vyjádření o existenci zařízení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Karel Zugárek, Jiří Nůsek, Jana Nůsková, Stanislav Nůsek, Věra Sochorová, Lenka Brožová, Sandra Němečková, Lukáš Němeček, RABBIT Trhový Štěpánov, Obec Bílsko, Jan Pícha, Marie Janoušová, Josef Janouš, Miroslav Janouš, Radovan Nůsek, Markéta Svatková, Jaroslav Hanžl, Marta Břicháčková, Luboš Chvosta, Bohumil Bláhovec, Michal Heřman, Markéta Heřmanová, Jaroslav Staněk, Vladimír Komrska, Jaroslav Faktor, Jaroslav Faktor, Božena Kajtmanová, Jana Nosková, Václav Zoch, E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, Obec Měkynec

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Jaromír Štosek

zástupce vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.7.2011.

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/(dodejky)
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, IDDS: gg4t8hf
Obec Bílsko, IDDS: tmxam78
Obec Měkynec, IDDS: sdjb56m

 

účastníci dle § 85 odst.2/ písm.a/

Karel Zugárek, Velká Turná č.p. 70, 386 01  Strakonice
Jiří Nůsek, Dukelská č.p. 169, 386 01  Strakonice 1
Jana Nůsková, Kubatova č.p. 1536/18, 370 07  České Budějovice 7
Stanislav Nůsek, Čechova č.p. 597/40, 370 01  České Budějovice 1
Věra Sochorová, Měkynec č.p. 5, 387 73  Bavorov
Lenka Brožová, Velká Turná č.p. 70, 386 01  Strakonice
Sandra Němečková, Velká Turná č.p. 69, 386 01  Strakonice
Lukáš Němeček, Velká Turná č.p. 69, 386 01  Strakonice
RABBIT Trhový Štěpánov, IDDS: k5wfw7u
Obec Bílsko, IDDS: tmxam78
Jan Pícha, Radějovice č.p. 21, 387 73  Bavorov
Marie Janoušová, Rybniční č.p. 1282, 386 01  Strakonice
Josef Janouš, Obránců míru č.p. 1246, 386 01  Strakonice
Miroslav Janouš, Na Sídlišti č.p. 495, Strakonice, 387 73  Bavorov
Radovan Nůsek, K Háječku č.p. 217, Hradiště, 397 01  Písek
Markéta Svatková, Na Žabce č.p. 1058, 389 01  Vodňany
Jaroslav Hanžl, Litvínovice č.p. 93, 370 01  České Budějovice 1
Marta Břicháčková, Tírenská č.p. 428, 387 73  Bavorov
Luboš Chvosta, Měkynec č.p. 2, 387 73  Bavorov
Bohumil Bláhovec, Vinařického č.p. 620, 389 01  Vodňany
Michal Heřman, Nádražní č.p. 633, 389 01  Vodňany
Markéta Heřmanová, Nádražní č.p. 633, 389 01  Vodňany
Jaroslav Staněk, Bavorovská č.p. 1053, 389 01  Vodňany
Vladimír Komrska, Marčovice č.p. 17, 387 01  Strakonice
Jaroslav Faktor, Bezděkovská č.p. 473, 386 02  Strakonice
Jaroslav Faktor, Bezděkovská č.p. 473, 386 02  Strakonice
Božena Kajtmanová, Bílsko č.p. 14, 387 73  Bavorov
Jana Nosková, Kestřany č.p. 116, 398 21  Písek
Václav Zoch, Záluží č.p. 12, 387 73  Bavorov
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

 
Účastníci řízení dle § 85 ods.2/ písm.a/ a  b/  stavebního zákona  jsou doručováni v souladu s ustanovením §  144  zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) veřejnou vyhláškou.

 

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 19.9.2011 / 19.9.2011 | Zveřejnit od-do: 19.9.2011-4.10.2011 | Úřední deska od-do: 19.9.2011-4.10.2011

Počet návštěv: 1476
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém