Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR - odkanalizování místní části Pražák

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Město Vodňany
nám.Svobody 18
389 01  Vodňany

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.11.2010 podal

Město Vodňany, nám.Svobody 18, IČ 251984, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje Jiří Sváček VIDEALL Projekt, Chvalšinská 108, IČ 42399521, 381 01  Český Krumlov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„Vodňany - Odkanalizování  místní části Pražák“

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 1264/3, 1489/3, 1511/6, 1511/17, 1513/2, 1812/1 v katastrálním území Vodňany.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-             vodní dílo za účelem doplnění stávající kanalizace pro odvedení splaškových vod

Umístění stavby na pozemku:

-          kanalizace bude vedena po pozemcích parc.č. 1264/3, 1489/3, 1511/6, 1511/17, 1513/2, 1812/1 v katastrálním území Vodňany

Umístění zahrnuje:

-          SO 01 -  kanalizace

 

 

Popis stavby:

q       SO 01 – kanalizace o celkové délce  316 m. Kanalizační roury  z PP DN 300 a 400 mm, žebrované plnostěnné,   revizní šachty z betonových  prefabrikátů. Součástí stavby bude zrušení  stávajícího septiku.

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.         Stavba bude umístěna v souladu se situací  v měř.1: 500, které jsou součástí dokumentace předložené pro umístění stavby  a vypracované Videall Projekt, Jiří Sváček, Chvalšinská 108, Český Krumlov.

2.         Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou.

3.         Stavebník  podle § 22 odst.2 zák.č.20/1987 Sb., v platném znění oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR nebo na nejbližší  archeologické pracoviště. Pokud se při stavbě  objeví archeologický nález, učiněný mimo archeologický  výzkum, jsou nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinni toto oznámit Archeologickému  ústavu či nejbližšímu muzeu.

4.         Před  vydáním stavebního povolení je stavebník povinen  zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst.11 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

5.         Před vydáním stavebního povolení je stavebník povinen si zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst.11/ zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

6.         Budou  dodrženy podmínky:

závazné stanovisko MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 30.11.2010 čj.MUVO 9551/2010 – souhlas s návrhem trasy:

  • skrývat odděleně ornici a podorniční vrstvy a zabezpečit  je před znehodnocením a  zcizením, skrytou zeminu použít na zpětnou zemědělskou rekultivaci
  • učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících  ZPF a jeho vegetační kryt
  • provádět práce na zemědělských pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést tyto pozemky do původního  stavu

vyjádření společnosti ČEVAK a.s. Č.Budějovice ze dne 25.11.2010 čj.010010010447:

-          před zpracováním projektové dokumentace   bude na místě  provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s.. Vytýčení vodohospodářských  sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s.

-          vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou  technickou normou

-          projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření

vyjádření E.ON ČR s.r.o., správa sítě plyn ze dne 19.10.2010 zn.6727/10 -  vyjádření o existenci zařízení:

-          při provádění zemních nebo jiných prací , které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření , aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

-          zakreslení plynárenského zařízení do všech paré prováděcí dokumentace

-          respektování ochranného a bezpečnostního pásma  VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01-03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací

-          po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem , před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci  regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

-          po konečných úpravách , nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu

-          vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům

-          vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa ( např. dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON česká republika, s.r.o.

-          Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje ( hloubící stroje, sbíječky apod.)

-          nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel

-          odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození

-          vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou  nebo kopaným pískem)

-          přizvání zástupce  regionální správy sítě plyn E.ON česká republika s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby

-          provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika s.r.o. technická evidence a dokumentace

-          případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle § 70  zákona č.458/2000 Sb.  v platném znění, po  předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika s.r.o. a technikem správy sítě plynu

-          jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na dispečink JČP, a.s. na tato telefonní čísla: 1239, 387862280, 606660957

vyjádření MěÚ Vodňany, odboru dopravy a SH ze dne 15.11.2010 zn.9137/280/2010:

-          před prováděním zemních prací bude požádáno o povolení zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy a silničního hospodářství  ve Vodňanech

-          v případě, že bude při provádění prací v silničním pozemku omezen provoz na komunikaci, je  nutno požádat o stanovení dopravního značení na odboru dopravy a silničního hospodářství  MěÚ  ve Vodňanech. K žádosti je nutné doložit návrh dopravně inženýrských opatření a stanovisko  Policie ČR – DP ve Strakonicích. Po stanovení dopravního značení bude požádáno o povolení částečné uzavírky

vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. ze dne 13.10.2010 čj.124957/10:

I.Obecná ustanovení

1)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen  při  provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými  postupy a  učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektrických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně  srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě,jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního  komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

2)       při jakékoliv činnosti v blízkosti  vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,  technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru  stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí

3)       pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je  stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností

II.Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1)       započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle  předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky

2)       před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné  dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou  a nebo by mohly činnosti  provádět

3)       stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude  provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka  uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným  uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci

4)       při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.  Odkryté PVSEK je stavebník, , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení

5)       při  zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování  v přerušených pracích

6)       v místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby  nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických  a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů

7)       při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je  oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS

8)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do  kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2

9)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není  oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly  nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí  proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí

10)   stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)

11)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních  a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK

12)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke  střetu stavby se SEK

13)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

14)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,  není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že  technologická rezerva představuje několik  desítek metrů kabelu stočeného do  kruhu a  ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m

15)   stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500

III.Práce v objektech a odstraňování objektů

1)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK

2)      při provádění činností v objektu je stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru  stavebnictví a  technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní

IV.Součinnost stavebníka při přípravě

1)    pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle  zvláštního  právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,koordinační atp.) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK

2)    při projektování stavby , rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením  správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat  POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhů opatření) ke kontrole. Stavebník , nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit  činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou

3)    při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem  projednání podmínek ochrany těchto radiových tras

4)    pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS

5)    pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými  ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících  tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií

V.Přeložení SEK

1)       v případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího  technického řešení

2)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před začátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK

3)       stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“

VI.Křížení a souběh se SEK

1)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  je výslovně srozuměn s tím,že  v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce  menší než 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS

2)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,je  povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury  tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž  SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit  a zamezit vnikání nečistot

3)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s podzemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce  a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně  0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot

4)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK

5)      stavební, nebo jím pověřená třetí osoba,  není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat

6)      stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury  s kabelovodem, povinen zejména:

Ø       v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech

Ø       do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy  jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší  než 2 m

Ø       neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury

Ø       předložit POS vypracovaný  odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou

Ø       nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně

Ø       projednat nejpozději  ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory

Ø       projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Vodňany, nám.Svobody 18, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 30.11.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 11.1.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Vodňany, odbor  ŽP ze dne 30.11.2010 čj.MUVO 9551/2010 – souhlas s návrhem trasy

-          ČEVAK a.s. ze dne 25.11.2010 čj.010010010447 -  vyjádření k územnímu řízení

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 23.11.2010 MUVO 9103/2010 -  předběžná informace

-          MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH ze dne 15.11.2010 zn.9137/280/2010 – vyjádření ke stavbě

-          Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 13.10.2010 čj.124957/10  - vyjádření o existenci  zařízení

-          E.ON ČR a.s., elektrická síť  ze dne 22.10.2010 zn.M18391-Z051029883 -  vyjádření o existenci zařízení

-          E.ON ČR a.s.,  Správa sítě plyn ze dne 19.10.2010 zn.6727/10 – vyjádření o existenci zařízení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Vodňany, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ČEVAK a.s., Věra Karasová, Diviš a Diviš v.o.s., Dana Rábová, Josef Sarauer, Libuše Vávrová, Ivana Pecková, Marie Reidingerová, Jaroslav Sklář, Zdenka Sklářová, Stanislav Pokorný, DOC. Josef Filip, CSc., Mgr. Jiřina Filipová, Jiřina Hofmanová, Jarmila Kopencová

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

 

Obdrží:

účastníci  dle § 85 odst.1/(dodejky)
Jiří Sváček VIDEALL Projekt, Chvalšinská č.p. 108, 381 01  Český Krumlov
Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Věra Karasová, Formánkova č.p. 1654/6, Kobylisy, 182 00  Praha
Diviš a Diviš v.o.s., IDDS: gwg23u6
Dana Rábová, Pražák č.p. 43, Pražák, 389 01  Vodňany
Josef Sarauer, Pražák č.p. 43, Pražák, 389 01  Vodňany
Libuše Vávrová, Pražák č.p. 45, Pražák, 389 01  Vodňany
Ivana Pecková, U Slunečních  lázní č.p. 1277/7, Ruprechtice, 460 14  Liberec XIV
Marie Reidingerová, Pražák č.p. 10, Pražák, 389 01  Vodňany
Jaroslav Sklář, Mlýnská č.p. 1064, 386 01  Strakonice I
Zdenka Sklářová, Pražák č.p. 1, Pražák, 389 01  Vodňany
Stanislav Pokorný, Netolická č.p. 264, 384 02  Lhenice
DOC. Josef Filip, CSc., Steinerova č.p. 604/12, 149 00  Praha 4 - Háje
Mgr. Jiřina Filipová, Steinerova č.p. 604/12, 149 00  Praha 4 - Háje
Jiřina Hofmanová, Steinerova č.p. 605/10, 149 00  Praha 4 -Háje
Jarmila Kopencová, Stožická č.p. 690, Vodňany II

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 11.1.2011 / 25.8.2011 | Zveřejnit od-do: 11.1.2011-28.1.2011 | Úřední deska od-do: 11.1.2011-28.1.2011

Počet návštěv: 551
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém