Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR dílna, sklad Svinětice p.Lenc

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/4527/8

 

Vodňany dne 10.6.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Václav Lenc
Radomilická 595
389 01  Vodňany

 

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 169, § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o  povolení výjimky a o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.4.2008 podal

Václav Lenc, nar.10.10.1967, Radomilická 595, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                     podle § 169 odst..2,5 a 6 stavebního zákona

p o v o l u j e   výjimku

z ustanovení § 17 odst.5 vyhl.č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích  na výstavbu,  ve znění pozdějších předpisů – požárně nebezpečný prostor

II.                  vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„dílna se  skladem, septik a  kanalizační přípojka“
Bavorov, Svinětice

(dále jen "stavba") na pozemku st.p.č.5/1, p.č.876 a  949/2 v k.ú.Svinětice.

Popis výjimky:

  • dle  ustanovení § 17 odst.5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu nesmí  požárně nebezpečný prostor stavby přesahovat hranici stavebního pozemku.  Dle předloženého požárně bezpečnostního řešení stavby  zasahuje požárně nebezpečný prostor na pozemek p.č.949/2 v k.ú.Svinětice.

Druh a účel umisťované stavby:

  • dílna bude  užívána pro provoz pneuservisu, jeden sklad bude sloužit  na náhradní díly, druhý  na stavební  materiál

 

Umístění stavby na pozemku:

  • objekt dílny a skladů s veškerým zázemím bude umístěn na st.p.č.5/1 v k.ú.Svinětice  na společné hranici s pozemkem p.č.949/2 v k.ú.Svinětice na místě odstraněné  hospodářské  budovy. Vodovod ke stávající studni bude veden po pozemku st.p.č.5/1 v k.ú.Svinětice. Tříkomorový biologický septik, plastový kontajnerový  filtr a kanalizační přípojka na veřejnou kanalizaci budou umístěny na pozemku st.p.č.5/1, 4  a p.č.876 a p.č.949/2  v k.ú.Svinětice.

 

Stavba bude obsahovat:

  • v 1.NP - pneuservis,kotelnu,WC,umývárnu, šatnu, sklad stavebního materiálu a sklad náhradních dílů
  • ve 2.NP - kancelář

Popis stavby:

·         jedná se o zděný objekt zastřešený dřevěnými příhradovými vazníky, nad kanceláří bude krov  tvořen dřevěnými krokvemi. Výška objektu na hřeben bude 7,4 m. Voda do objektu bude řešena napojením vodovodem na stávající studnu v areálu. Odpadní vody budou svedeny přes tříkomorový biologický septik a zemní filtr novou přípojkou do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou svedeny na terén v areálu stavebníka. El.energie bude napojena na stávající rozvody a vytápění bude zajištěno ústřední kotlem na dřevo.

III.                Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací pro umístění stavby, vypracovanou Fr.KASÍK – PROJKA, Nádražní 1936, 397 01 Písek, IČ 11314591.

2.       Objekt dílny a skladů s veškerým zázemím bude umístěn na st.p.č.5/1 v k.ú.Svinětice  na společné hranici s pozemkem p.č.949/2 v k.ú.Svinětice na místě odstraněné  hospodářské  budovy.

3.       Vodovod ke stávající studni bude veden po pozemku st.p.č.5/1 v k.ú.Svinětice.

4.       Příjezd ke stavbě bude zajištěn stávajícím vjezdem do areálu.

5.       Tříkomorový biologický septik, plastový kontajnerový  filtr a kanalizační přípojka na veřejnou kanalizaci budou umístěny na pozemku st.p.č.5/1, 4  a p.č.876 a p.č.949/2  v k.ú.Svinětice.

6.       Povolení ke stavbě vodovodu  ke stávající studni,  tříkomorového biologického septiku, zemního filtru a kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci bude vydáno odborem  životního prostřední MěÚ Vodňany.

7.       Do dalšího stupně projektové dokumentace  je nutné zapracovat:

  • údaj o tom, že  podlahy dílny, skladu i kotelny budou řešeny jako nepropustné a nesmí být odkanalizovány  do splaškové kanalizace.  Pro případ havarijního úniku závadných látek  je nutné zřídit havarijní nepropustnou jímku
  • upřesnit  specifikaci vznikajících odpadů při výstavbě včetně odhadnutého množství a předpokládaného způsobu využití a odstranění
  • splnění podmínek  vyplývajících z vyjádření Oblastního inspektorátu práce Č.Budějovice.

8.       Budou dodrženy podmínky:

vyjádření Oblastního inspektorátu práce Č.Budějovice ze dne 17.3.2008 čj.1184/5.32/2008:

  • schodiště  ke kanceláři nesplňuje požadavky NV 101/2005 Sb., bod 5.11 a 5.12 přílohy
  • v dokumentaci chybí plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

vyjádření E.ON ČR a.s. o existenci zařízení a  souhlasu s činností v ochranném pásmu ze dne 11.4.208 zn.SI75847-Z050810195:

-          zakreslení trasy  nadzemního  i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace

-          vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů  uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 a ČSN 33 3301.

-          v ochranném pásmu nadzemního vedení, podzemního vedení a  elektrické stanice budou při realizaci udělené výjimky přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.8) zákona č.458/2000 Sb., kde se konstatuje, že v ochranném pásmu těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly  nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

·         Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:

1.       zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i  uskladňovat hořlavé a výbušné látky

2.       provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

3.       u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m

4.       u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t

-          Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN a podzemního vedení VN a  NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN  50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.

-          Veškeré práce  s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za  beznapěťového stavu  vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalednářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10.dne předchozího měsíce

-          objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti  podzemního  kabelového vedení . V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací  povinen provést  výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů  zaměstnanců  ECR

-          uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce

-          provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu  výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanizmů s  nejvyšší opatrností

-          vhodné zabezpečení obnaženého kabelu ( podložení, vyvěšení,…), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů  pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si  vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí

-          přizvání zástupce ECR. ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby

-          neporušení stability podpěrných bodů u křížení nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení

-          neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození  distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR. na telefonní číslo 800225577

závazného stanoviska KHS Č.Budějovice ze dne 4.4.2008 čj.1889/08/HP.ST:

-          voda dodávaná do zařízení musí splňovat  požadavky vyhl.č.252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost  a rozsah kontroly pitné vody

-          voda musí splňovat minimální požadavky stanovené přílohou č.3  výše uvedené vyhlášky (teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců – doložit rozborem vzorku vody do vydání  kolaudačního souhlasu – podmínka stanovena dle § 41 a zák.č.258/2000 Sb.

závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Strakonice ze dne 24.1.2008 čj.HSCB-31/ST-Sv-2008:

-          výlezový otvor do půdního prostoru bude osazen jako požární uzávěr v provedení EW15DP3

-          v předmětné stavbě bude zřízeno vnitřní odběrní místo požární vody(vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů). Místo  musí být zvoleno tak, aby bylo možné provést případný zásah proudem v každém místě požárního úseku. Hadicový sytém s tvarově stálou hadicí o jmenovité  světlosti aspoň 19 mm a délky 30 metrů doporučujeme osadit v prostoru skladu stavebního materiálu, na stěně se šatnou

-          v předmětné  stavbě budou osazeny přenosné hasící přístroje dle požárně bezpečnostního řešení a provedeno označení směru úniku osob a  únikové východy bezpečnostními tabulkami v souladu s nařízením vlády č.11/2002 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Václav Lenc, Radomilická 595, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 14.4.2008 podal žadatel žádost o vydání povolení  výjimky a rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 27.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.          

Dle  ustanovení § 17 odst.5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu nesmí  požárně nebezpečný prostor stavby přesahovat hranici stavebního pozemku.  Dle předloženého požárně bezpečnostního řešení stavby  zasahuje požárně nebezpečný prostor v šířce 1,68 m na pozemek p.č.949/2 v k.ú.Svinětice. Pozemek p.č.949/2 v k.ú.Bavorov  je veden v katastru nemovitostí  jako ostatní plocha s využitím komunikace. Jedná se o veřejné prostranství na kterém se nenachází  žádná stavba. Pozemek je ve vlastnictví Města Bavorov.V průběhu řízení nebyla vznesena žádná námitka k povolení výjimky.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 31.3.2008 čj.ŽP/3426/08-MF – souhrnné stanovisko

-          MěÚ Bavorov  vyjádření z hlediska ochrany ovzduší.

-          E.ON ČR a.s. ze dne 18.1.2008 zn.FN18174- 700042822000010/2008 – stanovisko k žádosti o připojení

-          E.ON ČR dne 18.1.2008 – vyjádření k projektové dokumentaci

-          E.ON ČR a.s. ze dne 11.4.2008 zn.SI75847-T050810195 – vyjádření o existenci zařízení

-          KHS Č.Budějovice ze dne 4.4.2008 zn.1889/08/HP.ST – závazné stanovisko

-          HZS Strakonice dne 24.1.2008 čj.HSCB-31/ST/-Sv-2008 – závazné stanovisko

-          Město Bavorov ze dne 31.3.2008 – vyjádření k napojení na sítě

-          Oblastní inspektorát práce Č.Budějovice ze dne 17.3.2008 čj.1184/5.32/2008 - vyjádření

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Radka Lencová, Město, Bavorov, E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Petr Prokop, Ilona Prokopová

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 6.5.2008.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1  (dodejky)
Václav Lenc, Radomilická 595, 389 01  Vodňany
Město Bavorov, 387 73  Bavorov

účastníci dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

Radka Lencová, Radomilická 595, 389 01  Vodňany
Město Bavorov, 387 73  Bavorov
E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek
Petr Prokop, Vitice 18, 389 01  Vodňany
Ilona Prokopová, Svinětice 24, 387 73  Bavorov

 
dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06  České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice
Krajská hygienická stanice České Budějovice územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01  Strakonice

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 11.6.2008 | Úřední deska od-do: 11.6.2008-27.6.2008

Počet návštěv: 2591
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém