Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR běžecká dráha Vodňany

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/1729/8/Mh

 

Vodňany dne 19.3.2008

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

 

 

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 
Město Vodňany
nám.Svobody 18
389 01  V o  d ň a  n y

                                                    IČ: 251 984      

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad přísluąný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 aľ 91 stavebního zákona ľádost o vydání rozhodnutí o změně vyuľití území, kterou dne 6.2.2008 podalo

Město Vodňany, IČ: 251 984, nám.Svobody 18, 389 01  Vodňany

(dále jen "ľadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.           Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhláąky č. 503/2006 Sb., o podrobnějąí úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ľ i t í   ú z e m í

pro účel provedení terénních úprav

běľecká dráha v areálu základní ąkoly a gymnázia Vodňany, Bavorovská ul.

 

(dále jen "účel") na pozemku parc. č. 1044/1 v katastrálním území Vodňany.

 

Popis terénní úpravy:

-             Okolo stávajícího víceúčelového hřiątě bude vybudován běľecký ovál v délce 160 m, sektor pro skok daleký, sektor pro vrh koulí, rozcvičovací plocha, osvětlení a doplnění oplocení. Běľecký ovál bude umístěn na pozemku parc. č. 1044/1 v katastrálním území Vodňany na společných hranicích s pozemky parc. č. 1044/55 a 1047/1 v katastrálním území Vodňany. Terénní úprava bude provedena v ploąe 686 m2 do hloubky 30 cm. Podloľí na sportoviąti bude zhutněno na 35 MPa a upraveno ve spádu 0,5 % v příčném směru. Daląími vrstvami budou ątěrk frakce 32-63, tl.200 mm, ątěrkopísek frakce 0-4, tl.50 mm, asfaltový koberec drenáľní hrubý 50 mm AKOH, asfaltový koberec drenáľní hrubý 40 mm AKOJ a umělý polyuretanový povrch PORPLASTIC SB 13 mm. Součástí terénní úpravy bude odvodnění hřiątě, které bude provedeno drenáľními trubkami FLEX DN 80 mm vyústěnými do stávajícího systému. Osvětlení bude osazeno na 4 sloupy výąky 10 m. Oplocení bude doplněno do výąky stávajícího oplocení a bude pouľito stejného materiálu.

II.         Stanoví podmínky pro nové vyuľití pozemků:

1.       Terénní úpravy včetně osvětlení budou umístěny na pozemku parc. č. 1044/1 v katastrálním území Vodňany na společných hranicích s pozemky par. č. 1044/55 a 1047/1 v katastrálním území Vodňany. Terénní úprava bude provedena v ploąe 686 m2 do hloubky 30 cm. Povrch hřiątě bude realizován na úroveň –0,010 = 0,018 m nad úroveň rostlého terénu.

2.       Terénní úpravy budou provedeny podle dokumentace, kterou vypracovala Ing. Hana Konopová, autorizoval Ing. Jaromír Rais, ČKAIT – 0100970.

3.       Odvodnění ploch bude provedeno drenáľními trubkami FLEX DN 80 mm vyspádovanými do sběrné trubky 0,5 %. Drenáľe vyústí do stávajícího systému.

4.       Před započetím prací ľadatel podá na stavební úřad podle § 110 stavebního zákona ľádost                          o stavební povolení na stavbu osvětlení hřiątě.

5.       Před započetím prací musí zajistit ľadatel vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami a výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inľenýrem.

6.       Veąkeré odpady vzniklé při provádění terénní úpravy musí být po vytřídění přednostně vyuľity, včetně recyklace, nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemľ odpady musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.3 zákona o odpadech.

7.       Stavební úřad nebude v souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona k provedení hřiątě vyľadovat ohláąení anebo stavební povolení.

8.       Před  zahájením prací bude zajiątěno vytýčení zatrubněné  vodoteče,  která  se  v  zájmovém  území  nachází ve smyslu  vyjádření 1.JV a.s.  ze dne 5.3.2008 pod č.j. 08 003 058.

9.       Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

Účastníci řízení na něľ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Vodňany, IČ: 251 984, nám.Svobody 18, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

          Dne 6.2.2008 podal ľadatel ľádost o vydání rozhodnutí o změně vyuľití území pro výąe uvedený účel. Jedná se vybudování běľeckého oválu v délce 160m kolem víceúčelového hřiątě, sektoru pro skok daleký, vrh koulí, rozcvičovací plochu, osvětlení a doplnění oplocení v areálu ąkolského zařízení ul. Bavorovská ve Vodňanech. Práce budou prováděny na pozemku pč. 1044/1 k.ú. Vodňany ve vlastnictví města Vodňany.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.2.2008  oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání ľádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.3.2008, o jehoľ výsledku byl sepsán protokol.

          Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloľených závazných stanovisek dotčených orgánů vyľadovaných zvláątními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Spolu s projektovou dokumentací vypracovanou  Ing. Hanou Konopovou,  s autorizací  Ing. Jaromíra Raise, ČKAIT – 0100970, byla  doloľena vyjádření:

-          E.ON ČR s.r.o. z 7.3. 2008  pod zn. 1629/2008

-          E.ON ČR s.r.o. z 12.3.2008  pod č.j. KX37139-Z050807478

-          Telefonica O2 pod č.j.  27440/08/CCB/000 z 12.3.2008

-          l.JVS a.s. z 5.3.2008

       Změna vyuľití území pro výąe uvedený účel není v rozporu  se schválenou územně plánovací dokumentací, řeąí v podstatě doplnění sportovních prostor v rámci areálu Základní ąkoly a Gymnázia ve Vodňanech.

         Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouľití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  Stavební úřad vyuľil ustanovení § 78 odst. 2  stavebního zákona a vzhledem k tomu, ľe to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláątních předpisů, ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, stanovil, ľe pro  vlastní zřízení - doplnění sportoviątě  nebude vyľadovat ohláąení a stavební povolení.

Účastníci řízení - daląí dotčené osoby:

Jako   okruh  účastníků  řízení, jejichľ  vlastnické nebo  jiné věcné právo k sousedním stavbám

nebo sousedním pozemkům na nich můľe být přímo dotčeno  územním rozhodnutím   - jsou jimi: Marie Jilá, Otakar Průcha, Sportovní klub "Drůbeľářské závody" Vodňany.

 

Poučení účastníků:

             Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejąího správního orgánu.

             Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaľdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

            Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejąí ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

           Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres ľadateli, případně zaąle obecnímu úřadu, jehoľ územního obvodu se změna vyuľití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téľ speciálnímu stavebnímu úřadu.

           Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně vyuľití území platí po dobu uľívání území, nedoąlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěąeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěąeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěąení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrľí:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
Město Vodňany, nám.Svobody 18, 389 01  Vodňany

podle § 85 odst. 2 písm. a) – d) stavebního zákona (veřejná vyhláąka)

Marie Jilá, U Zámku 88, 387 51  ©těkeň
Otakar Průcha, Zborovská 2374, 397 01  Písek
Sportovní klub "Drůbeľářské závody" Vodňany, Radomilická 1030, 389 01  Vodňany

 


ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 28.3.2008 / 28.3.2008 | Úřední deska od-do: 28.3.2008-14.4.2008

Počet návštěv: 1867
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém