Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Úprava náměstí Míru Bavorov - vodovod a kanalizace

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                            e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 

Dne: 10.3.2008

Naše č.j.: ŽP/3211/G-2199/I-2378/08-MS            

                                   MĚSTO BAVOROV

 

                                                                                                                       

 

Úprava  náměstí Míru Bavorov.

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

 

R O Z H O D N U T Í

 o povolení stavby vodního díla  

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

 

 p o v o l u j e

městu Bavorov, IČ: 00250945   

 

dle § 15 odst. 1 vodního zákona  a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona provedení stavby vodního díla nazvaného „Úprava náměstí Míru Bavorov“ – vodovod a kanalizace“ na pozemcích p.č. 2132/1, 2132/2, 2132/3, 2133 a 2143 dle KN v k.ú. Bavorov, obci Bavorov, okrese Strakonice, v kraji Jihočeském.

 

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodních řadů v rámci stavby „Úprava náměstí Míru Bavorov“ z důvodu jejich špatného technického stavu.

Stavební objekt vodovodu představuje vybudování nových vodovodních řadů č. 1 a   č. 2  PE DN 160 mm (10,0 m) a PE DN 110 (274,0 m). Odkalení řadu je navrženo pomocí dvou nadzemních hydrantů. Vodovodní potrubí bude uloženo do pažené rýhy na hutněné pískové lože společně s vytyčovacím vodičem a obsypáno pískem.

Stavební objekt kanalizace představuje vybudování kanalizačních sběračů KAN-1 a KAN-2  z materiálu PP DN 300 – 133 m a PP DN 400 – 4 m v trase stávajících kanalizačních stok, odstranění nevyhovujících kanalizačních řadů DN 200, přepojení stávajících stok, domovních přípojek s dešťovými svody a napojení uličních vpustí. Na kanalizačních stokách je navrženo celkem 9 šachet (4 prefabrikované a 5 monolitických). Kanalizační potrubí bude uloženo do pažené rýhy na hutněné pískové lože a obsypáno pískem.

 

 

Vodohospodářská část stavby je členěna na objekty:

SO 04 – vodovod

SO 05 – kanalizace

 

Nové vodovodní a kanalizační přípojky (SO 04.1, SO 05.1) k jednotlivým rodinným domům nejsou vodními díly ve smyslu § 55 odst. 1 vodního zákona a nejsou proto předmětem tohoto vodoprávního povolení.

 

 

 

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

 

1)       Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou v říjnu 2007 Ing. Pavlem Štěpánem - autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství (ČKAIT-0101599), ověřené ve vodoprávním stavebním řízení, a to v termínu do 31.12.2010.

 

2)       Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

 

3)       Před zahájením realizace stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby  a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele.

 

4)       Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do vydání kolaudačního souhlasu.

 

5)       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén.

 

6)       Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

7)       Při provádění stavby vodovodu a kanalizace budou dodržena také příslušná ustanovení českých technických norem ČSN EN 805, 75 0150 a 75 6101. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".

 

8)       Při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání síti technického vybavení“.

 

9)       Při realizaci stavby budou dodržena vyjádření a závazná stanoviska:

 

a)      E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 15.2.2008, zn.: 1080/08,

 

b)      VaK JČ, a.s., B. Němcové 12/2, České Budějovice, ze dne 22.2.2008, zn.: 17043/10804870,

 

c)      Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, pracoviště Pražská 16, České Budějovice, ze dne 31.10.2007, č.j.: 176917/07/CCB/VOO,

 

d)      Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územního pracoviště Strakonice, ze dne 5.3.2008, zn.: KHSCB 1479/08 HOK.ST.

 

 

10)    Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních  prohlídek stavby:

a)       min. 1x v průběhu ukládání kanalizačního potrubí, před záhozem zeminou,

b)       min. 1x v průběhu ukládání vodovodního řadu, před záhozem zeminou.

 

11)    Pokud dojde při zemních pracích k archeologickému nálezu, je osoba zodpovědná za provádění těchto prací povinna podle § 22 odst. 2 zákona č. 22/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nejpozději do druhého dne oznámit nález nejbližšímu archeologickému pracovišti.

 

12)    Odpady vzniklé při realizaci stavby, zbylé po jejich povinném vytřídění, musí být odstraněny nebo využity v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), a to pouze v místech k tomu určených. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.

 

13)    Po dokončení stavby, nejpozději do 31.12.2010, stavebník požádá vodoprávní úřad o kolaudační souhlas a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. K žádosti připojí doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JSTK.

 

14)    Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádějí jiných staveb podléhajících  povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti města Bavorov bylo zdejším vodoprávním úřadem zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona  ve věci povolení stavby vodního díla nazvaného „Úprava náměstí Míru Bavorov“ – vodovod a kanalizace“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Bavorov podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

Zahájení správního řízení bylo oznámeno formou veřejné vyhlášky ze dne 31.1.2008, č.j. ŽP/740/08-MS, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí zdejší správní orgán obdržel závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje a aktualizovaná vyjádření správců podzemních sítí v místě stavby.

Dle předložených dokladů a na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl zdejší vodoprávní úřad k závěru, že uvedenou stavbu vodního díla lze povolit. Stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení byla zahrnuta do podmínek povolení.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude výše uvedená stavba v rozporu se zájmy chráněnými na úseku státní správy ve vodním hospodářství ani s jinými právem chráněnými zájmy.

 

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

 • 2x paré projektové dokumentace,
 • výpisy údajů z katastru nemovitostí,
 • snímek  katastrální mapy se zákresem stavby,
 • přehledná situace stavby,
 • vyjádření MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, dle § 15 odst. 2 stavebního zákona  ze dne 17.1.2008,
 • závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územního pracoviště Strakonice, ze dne 5.3.2008,
 • vyjádření:

-          VaK JČ, a.s., B. Němcové 12/2, České Budějovice, ze dne 22.2.2008,

-          E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 15.2.2008,

-          Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, pracoviště Pražská 16, České Budějovice, ze dne 31.10.2007,

 • správní poplatek byl zaplacen dne 5.2.2008.

 

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

                     

………….......................................          

                              Ing. Miroslav Filip

                                                                                                                   vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

 • adresát + ověřená PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
 • VaK JČ a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice
 • E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice

 

Dotčené orgány státní správy:

 • Krajská hygienická stanice JČ kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice
 • Hasičský záchranný sbor JČ kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, Strakonice

·         MěÚ Vodňany – odbor dopravy a SH

                                      - odbor výstavby a ÚP

Na vědomí:

 • Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č.Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci
 • MěÚ Vodňany, odbor ŽP -  vlastní 3x + PD paré 1x

 

 

 

 

 

Městský úřad Bavorov žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

 

                                                                       

     ……………………………

                                                                                                Razítko, podpis 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 10.3.2008 / 10.3.2008 | Zveřejnit do: 25.3.2008 | Úřední deska od-do: 11.3.2008-25.3.2008
 

Počet návštěv: 1058
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém