Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Tržní řád

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Město Vodňany

Nařízení města č. 1/2007,

kterým se vydává tržní řád

 

Rada města se na svém zasedání dne 18.6.2007 vydala na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění toto nařízení:

Čl. 1

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1)Na území města Vodňany (dále jen město) je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb):¨

 

a)na tržištích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení,

b)v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení,

c)z ložné plochy vozidla a pojízdné prodejny uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení.

(2)Na místech, která nejsou uvedena v přílohách tohoto nařízení, např. na pozemcích ve vlastnictví města, ve vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob, vč. ploch ve vlastnictví vlastníka nemovitosti, nelze uskutečňovat prodej zboží, nebo poskytovat služby.

 

Čl. 2

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1)Kapacita míst v tržnici pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je stanovena v příloze č. 4-5 tohoto nařízení.

 

Čl. 3

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

(1)Tržiště mohou být provozována v úterý a sobotu, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích je od 6.00 hodin do 12.00 hodin.

 

(2)Restaurační zahrádky mohou být provozovány v období od 1. dubna do 30. září a době od 8.00 hod. do 22.00 hod.

 

(3)Doba prodeje a poskytování služeb z ložné plochy vozidla a pojízdné prodejny není pevně stanovena. V tomto případě bude dohodnuta se správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Čl. 4

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, ostatní povinnosti poskytovatelů a prodejců

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb jsou povinni:

a)zabezpečovat čistotu prodejních míst,

 

b)k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, provozovat je v souladu s tímto tržním řádem,

 

c)uposlechnout pokynů osob oprávněných kontrolovat dodržování tohoto nařízení, tj. strážníků městské policie, pověřených zaměstnanců městského úřadu, správce tržnice,

 

d)uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství dle zvláštních předpisů2

 

Čl. 5

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

 

(1)Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při společenských, kulturních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek.

(2)Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného roku.

(3)Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím.

 

Čl. 6

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb

 

(1)Na území města se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží:

 

a)alkoholické nápoje

b)tabák a tabákové výrobky

c)zábavní pyrotechniku

 

(2)Zákaz podle odst. 1 písm. a) a b) se nevztahuje na akce společenského, kulturního nebo sportovního charakteru spojené se stánkovým prodejem.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

(1)Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.

 

(2)Toto nařízení města nabývá účinnosti dne 1.11.2007.

 

 

 

 

 

.......................................................                       ................................................

místostarosta                                                       starosta

 

 

1zák. 183/2006 Sb.,  stavební zákon, v platném znění

2  OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  č. 5/2003

 

 

 

Přílohy nařízení Města Vodňany č. 1/2007, kterým se vydává tržní řád

Seznamy míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb,  kapacita těchto míst:

 

 

Příloha č. 1

Tržiště:

 

Nám. Svobody – jihozápadní část (viz Přílohy č. 4-5)

 

 

Příloha č. 2

Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa

 

Jsou vymezeny individuálně na základě žádostí schválených radou města. Zřízení takovýchto restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst nesmí být v rozporu s žádnými  předpisy.

 

 

Příloha č. 3

Prodej z ložné plochy vozidla a pojízdné prodejny

 

Parkoviště u Kulturního domu

Parkoviště u restaurace Družba

Příloha č. 5
Příloha č. 5

Příloha č. 4
Příloha č. 4

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 9.10.2007 / 10.10.2007 | Zveřejnit do: 15.1.2014
 

Počet návštěv: 1761
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém