Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

telefonní přípojka ÚR Svinětice Sandwich Design

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/3857/8

 

Vodňany dne 20.5.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Telefónica O2 Czech Republic a.s.
Olšanská 55/5
130 34  Praha 3

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.3.2008 podal

 

Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3,
kterého zastupuje VEGACOM a.s., IČ 257 88 680, Šenovská 30/ 434, 182 03  Praha 8

a kterého zastupuje TAPAS spol.s.r.o., IČ 638 87 347, Katovická 175, 386 01  Strakonice,

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„telefonní přípojka pro objekt na st.p.č.54 v k.ú.Svinětice (Sandwich Design) J-083-2-0093“

(dále jen "stavba") na pozemku st.p.č.54, p.p.č.922 a 413 v k.ú.Svinětice.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-          Technická infrastruktura pro zajištění služeb elektronických komunikací

 

Umístění stavby na pozemku:

-          Telefonní kabel bude napojen na stávající  síť  podél místní komunikace  pozemek p.p.č.922 v k.ú.Svinětice , dále bude veden po pozemku p.p.č.413 a ukončen v koncovém rozvaděči na objektu na st.p.č.54 v k.ú.Svinětice

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.     Stavba sítě elektronických komunikací  bude umístěna na pozemcích st.p.č.54, p.p.č.922 a 413 v k.ú.Svinětice tak, jak je  zakresleno  v projektové dokumentaci , která byla předložena jako podklad pro vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace pro územní řízení byla  vypracovaná  společností  Tapas s.r.o., Katovická 175, Strakonice  IČ 63887347.

2.     Stavba telekomunikační sítě se stane součástí veřejné komunikační sítě VKS.

3.     Při provádění stavebních prací budou dodržena ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení stanovené vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.

4.     Odpady vzniklé při umístění, provádění a provozu stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou zařazeny dle katalogu odpadů vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb., a bude prováděno jejich zneškodnění.

5.     Při umístění stavby budou vytýčeny stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení ve vlastnictví jednotlivých správců a vlastníků těchto sítí a tyto budou plně respektovány a nebudou výkopovými pracemi narušeny.

6.     Zařízení  staveniště bude umístěno pouze na pozemcích st.p.č.54, p.p.č.922 a 413 v k.ú.Svinětice.

7.     Při provádění stavby  je nutné dbát, aby nedošlo k úniku jakýchkoliv závadných látek, především látek ropných , na  okolní terén a bylo zamezeno ohrožení povrchových  nebo podzemních vod.

8.     Po vlastní realizaci  a provedení terénních úprav  dojde k osetí poškozených travních porostů vhodným travním semenem. Práce budou přizpůsobeny tak, aby  nedošlo  k porušení kořenových systémů stromů rostoucích mimo les, pokus se v trase vyskytují.

9.     Z důvodu, že dotčené území spadá mezi místa s archeologickými nálezy  je nutné splnit oznamovací povinnost podle  ust.§22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

10.Budou dodrženy podmínky:

vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vodňany ze dne 11.2.2008 čj.1685/280/2008:

·         při provádění zemních prací nesmí být  omezen provoz na pozemní komunikaci.

·         před prováděním  zemních prací bude požádáno o povolení zvláštního užívání komunikace na odboru dopravy a silničního hospodářství ve Vodňanech.

·         Případné škody vzniklé při realizaci  stavby budou hrazeny dle platných směrnic a terén bude uveden do původního stavu

vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 22.2.2008 čj.19089/08/CCB/MOO:

-          sítě  elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě , jsou zajišťovány  ve veřejném zájmu  a vztahuje se na ně  odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení

-          při činnostech v blízkosti VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních vedení elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení  sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související. ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení  před  nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

-          Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK  prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

-          V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické  infrastruktury -  vnějších a vnitřních vedení sítě elektronických komunikací  na omítce i pod ní

-          Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK  příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti

-          Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu

-          Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození , odcizení a prověšení

-          V místech , kde úložný kabel vystupuje ze země  do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně  kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability

-          Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka  POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

-          Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry,stožáry, střešníky, konzoly apod.) které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna

-          mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK  projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.

-          Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS

-          Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m

-          Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: provoz přístupové sítě Jih – Ochrana sítě , Pražská tř.2239/16, Č.Budějovice PSČ 37004

-          Každé zjištěné nebo způsobené poškození  nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. na tel.č.800184084

-          Upozorňujeme žadatele, že trasy nadzemních vedení SEK nejsou součástí uvedeného vyjádření. Případné kolize stavby s tímto vedením požadujeme projednat se zaměstnancem POS

11.V souladu s ustanovením § 103 odst.1 písm.b/ stavebního zákona  nevyžaduje stavba telekomunikační sítě povolení  ani ohlášení.

12.Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.

13.Termín zahájení stavby a způsob jejího provedení musí držitel osvědčení pro podnikání v elektronických komunikacích dle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o  změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)  v dostatečném předstihu oznámit a projednat s vlastníky, uživateli pozemků a staveb dotčených stavbou.

14.V souladu s ustanovením § 104 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) budou před zahájením stavby na dotčených pozemcích a budovách vyřešeny majetkoprávní vztahy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3
TAPAS spol.s.r.o., Katovická 175, 386 01  Strakonice

 

Odůvodnění:

Dne 28.3.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 20.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          E.ON ĆR a.s. dne 29.2.2008 zn.SI75847-Z050803598 – vyjádření o existenci zařízení

-          E.ON ČR a.s., správa sítě plynu ze dne 19.2.2008 zn.1140/08 – vyjádření o existenci zařízení

-          Město Bavorov ze dne  19.2.2008 – vyjádření k existenci sítí

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 13.2.2008 čj.ŽP/1683/08-MF – souhrnné stanovisko

-          MěÚ Vodňany, odbor dopravy  ze dne 11.2.2008 čj.1685/280/2008 – vyjádření ke stavbě

-          Telefónica O2 Czech  Republic a.s. ze dne 22.2.2008 čj.19089/08/CCB/M00 – vyjádření o existenci zařízení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Město, Bavorov, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, Ing. Alena Hynková

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 19.5.2008.

 

 

 

Toto  rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/  (dodejky)
TAPAS spol.s.r.o., Katovická 175, 386 01  Strakonice
Město Bavorov, 387 73  Bavorov

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)

E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek
Město Bavorov, 387 73  Bavorov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3
Ing. Alena Hynková, M.Svobodové 432/13, 370 01  České Budějovice

 
dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor dopravy a silničního hospodářství, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany odbor správy majetku města, odd.památkové péče

MěÚ Vodňany, odbor ŽP

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 21.5.2008 / 21.5.2008 | Úřední deska od-do: 21.5.2008-5.6.2008

Počet návštěv: 1777
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém