Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Studna v Libějovicích Svobodných horách

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/654/2011/Lo

MUVO  6574/2011

 

Vodňany dne 4.8.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX003YI70*

MUVOX003YI70

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 


 

Zdeňka Jizbová
Křenická 2253/11
100 00  Praha 10

 

Markéta Widimská
Velké Kunratické 1426/28
148 00  Praha

 

Tereza Jizbová
Tuchorazská 317/20
108 00  Praha

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Zdeňka Jizbová, Křenická 2253/11, 100 00  Praha 10,
Markéta Widimská, Velké Kunratické 1426/28, 148 00  Praha,
Tereza Jizbová, Tuchorazská 317/20, 108 00  Praha

(dále jen "žadatel") podal dne 29.7.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Studna v Libějovických Svobodných horách"

 

na pozemku parc. č. 501/3 v katastrálním území Křepice u Vodňan. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

8. září 2011 (čtvrtek) v 13:00 hodin

se schůzkou pozvaných na Městském úřadě Vodňany odboru výstavby a ÚP.

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

účastníci
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona(dodejky)
Zdeňka Jizbová, Křenická č.p. 2253/11, Strašnice-Praha, 100 00  Praha 10
Markéta Widimská, Velké Kunratické č.p. 1426/28, Kunratice, 148 00  Praha 414
Tereza Jizbová, Tuchorazská č.p. 317/20, Malešice, 108 00  Praha 108
Obec Stožice, IDDS: uxzb5bp

 

podle §85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška
Stanislav Prajer, Čéčova č.p. 636/54, České Budějovice 3, 370 04  České Budějovice 4
František Hrdlička, Dlouhá č.p. 1041/5, Č.Budějovice, 370 11  České Budějovice 11

 

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 

ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 8.8.2011 / 8.8.2011 | Zveřejnit od-do: 8.8.2011-24.8.2011 | Úřední deska od-do: 8.8.2011-24.8.2011

Počet návštěv: 613
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém