Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

stavební povolení přeložka VN Čavyně, E.ON ČR

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/806/2011/ves

MUVO  9136/2011

 

Vodňany dne 26.10.2011

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

*MUVOX0044EE6*

MUVOX0044EE6

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 E.ON Distribuce a.s.
F.A.Gerstnera 2151/16
370 49  České Budějovice

 

ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 2.9.2011 podal

E.ON Distribuce a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49  České Budějovice,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IČ 25185969, Katovická 175, 386 01  Strakonice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

na stavbu:

„Čavyně - přeložka VN  na ploše "C" těžby štěrkopísku“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4038, 4491, 4492, 4497, 4498, 4500, 4501 v katastrálním území Číčenice, parc. č. 377, 381, 392, 399 v katastrálním území Čavyně.

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

 1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 4038, 4491, 4492, 4497, 4498, 4500, 4501 v katastrálním území Číčenice, parc. č. 377, 381, 392, 399 v katastrálním území Čavyně, přesně dle předložených situací v měřítku  1:2000,  které jsou součástí projektové dokumentace vypracované v červnu 2011 společností ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o.
 2. Venkovní vedení bude umístěno tak, aby  jeho ochranné pásmo nezasahovalo na pozemky  p.č.4495 a 4499 v k.ú.Číčenice.

 

III.           Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

„Čavyně - přeložka VN  na ploše "C" těžby štěrkopísku“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4038, 4491, 4492, 4497, 4498, 4500, 4501 v katastrálním území Číčenice, parc. č. 377, 381, 392, 399 v katastrálním území Čavyně.

 

Popis stavby:

Předmětem stavby je přeložení venkovního vedení  VN k okraji těžebního prostoru areálu firmy TOMI písek s.r.o.

Rozsah řešení:                         venkovní vedení VN                    AlFe 3x110/22 mm2              0,876 km

 

IV.      Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.       Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, vypracované  společností ELEKTROINVEST s.r.o., Katovická 175, Strakonice, IČ 25185969.

2.       Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3.       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech.zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4.       Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbya příslušné tech.normy, při zachování všech bezpečnostních předpisů, technologických postupů a ekologických požadavků.

5.       Stavba bude dokončena nejpozději v termínu do 30.12.2013.

6.       Stavebník je povinen v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádat stavební úřad  o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu  stanoví termín pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

7.       Vzhledem k charakteru stavby nebude prováděna v průběhu stavby žádná kontrolní prohlídka. Bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka  před vydání kolaudačního souhlasu.

8.       Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

9.       O průběhu stavby bude veden stavební deník . Obsahové náležitosti stavebního deníku budou v souladu s přílohou č.5  vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

10.   Skladování stavebního materiálu na veřejném prostranství není dovoleno, výjimku povoluje na základě žádosti  Obecní úřad Číčenice.

11.   Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou.

12.   Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby  nebyla způsobena škoda na sousedních pozemcích, dbát , aby nedocházelo k neodůvodněnému  omezování práv a právem chráněných zájmů  účastníků řízení, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně a  k poškozování majetku.

13.   Prováděním stavby nesmí  vzniknout škoda vlastníkům sousedních nemovitostí a tito nesmí být ani jinak obtěžování stavebními vlivy. Případné škody vzniklé prováděním stavby hradí stavebník a musí být neprodleně odstraněny.

14.   Budou dodrženy podmínky:

vyjádření E.ON ČR s.r.o., správa sítě plyn ze dne 11.10.2011 zn.7563/11:

 1. při provádění zemních nebo jiných prací , které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření , aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:
 2. zakreslení plynárenského zařízení do všech paré prováděcí dokumentace
 3. respektování ochranného a bezpečnostního pásma  VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01-03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací
 4. po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem , před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON česká republika s.r.o.ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 5. po konečných úpravách , nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu
 6. vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům
 7. vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa ( např. dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika s.r.o.
 8. pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje ( hloubící stroje, sbíječky apod.)
 9. nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel
 10. odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození
 11. vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou  nebo kopaným pískem)
 12. přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby
 13. provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON Česká republika s.r.o. oddělení Technické evidence a dokumentace
 14. případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona č.458/2000 Sb. §70 po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON Česká republika s.r.o. a technikem správy sítě plynu
 15. jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká republika s.r.o.. na tato telefonní čísla: 1239,  387862280, 606660957

stanoviska ZVHS Prachatice ze dne 19.10.2010 zn.OPV/PT/706/2010:

-          požadujeme  dodržet ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“, tj. umístit podpěrné body min. 6 m od břehové hrany toku, u zatrubněného toku 6 m od vnitřního líce průtočného profilu

vyjádření MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, památková péče ze dne 8.6.2011 spis. zn. VaÚP / 436/2011:

-          v případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst.2 zákona č.20/1987/ Sb., už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

-          v případě, že v souvislosti  s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník  ve smyslu § 23 odst.7 zákona č.20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu  úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§127 stavebního zákona)

-          v případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je  stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby  nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné,bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru výstavby a ÚP

závazného stanoviska MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 13.7.2011 zn.MUVO 5766/2011 – souhlas s návrhem trasy:

-          skrývat odděleně ornici a podorniční vrstvy a zabezpečit je před znehodnocením a zcizením, skrytou zeminu použít na zpětnou zemědělskou rekultivaci

-          učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt

-          provádět práce na výše uvedených pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést tyto pozemky do původního stavu

-          včas projednat zamýšlené provádění prací  s vlastníky, popř.nájemci výše uvedených pozemků

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/16, 370 49  České Budějovice

 

 

Odůvodnění rozhodnutí o umístění  stavby:

Dne 2.9.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad stanovil pro umístění stavby okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. A to  dle § 85 odst.1 písm.a/ stavebního zákona je účastníkem řízení o umístění stavby  žadatel v tomto případě společnost E.ON Distribuce a.s. zastoupená na základě plné moci společností ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o. a dle §85 odst.1/ písm.b/ příslušná obec  v tomto případě Obec Číčenice a Město Vodňany. Účastníky řízení dle § 85 odst.2/ písm.a/ stavebního zákona  jsou  vlastníci pozemků  na kterých  bude záměr uskutečněn a to Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany, Alena Oberajtrová, Čavyně č.p. 6, 389 01  Vodňany, Miroslav Svatek, Výstavní č.p. 841, 389 01  Vodňany a společnost TOMI - písek s.r.o.. Účastníky  řízení dle § 85 odst.2/  písm.b/ jsou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN.  Účastníky řízení  dle § 85 odst.2  doručoval stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst.1/ stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 25.10.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Pro umístění stavby byl při ústním jednání vznesen požadavek účastníka řízení Obce Číčenice, který se týkal umístění  stavby tak, aby ochranné pásmo  vedení nezasahovalo na pozemky ve vlastnictví Obce Číčenice a to na pozemek p.č.4495 a 4499 v k.ú.Číčenice. U tohoto požadavku došlo k dohodě, stavebník s ním souhlasil a stavební úřad požadavek  zahrnul do podmínek pro umístění stavby.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86  stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Odůvodnění  rozhodnutí o povolení  stavby:

Dne 2.9.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad stanovil pro povolení okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.  Dle ustanovení §  109 odst.1/ je účastníkem stavební řízení  stavebník v tomto případě společnost E.ON Distribuce a.s. zastoupená na základě plné moci společností ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o. a dále vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna a to Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany, Alena Oberajtrová, Čavyně č.p. 6, 389 01  Vodňany, Miroslav Svatek, Výstavní č.p. 841, 389 01  Vodňany a společnost TOMI - písek s.r.o.. Účastníky  řízení dle § 109 odst.d/ a e/ stavebního zákona  jsou Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 25.10.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím provedením nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

-          E.ON ČR s.r.o., správa sítě plyn  ze dne 11.10.2011 zn.7563/11 -  vyjádření o existenci zařízení

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 29.6.2011 čj.MUVO 4652/2011 -  předběžná informace

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 13.7.2011 čj.MUVO 5766/2011-  závazné stanovisko

-          MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče ze dne 8.6.2011 spis zn.VaÚP/436/2011 -  vyjádření

-          Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 7.10.2010 čj.121397/10 -  vyjádření o existenci zařízení

-          ZVHS Prachatice ze dne 19.10.2010 zn.OPV/PT/706/2010 -  stanovisko

-          E.ON ČR s.r.o., elektrická síť ze dne 17.10.2011 zn.M18391-Z051132238 -  vyjádření o existenci zařízení

-          Ministerstvo ŽP, Praha ze dne 11.10.2011 čj.68775/ENV/11,4809/610/11 - stanovisko

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Číčenice, Město Vodňany, Alena Oberajtrová, Miroslav Svatek, TOMI - písek s.r.o., Vladimír Adamec, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

            Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30.9.2011.

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/ (dodejky)
ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IDDS: x8h3m4w
Obec Číčenice, IDDS: pwib58i
Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)

Alena Oberajtrová, Čavyně č.p. 6, 389 01  Vodňany
Miroslav Svatek, Výstavní č.p. 841, 389 01  Vodňany
TOMI - písek s.r.o., IDDS: 5dy7msc
Vladimír Adamec, Čavyně č.p. 1, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

účastníci dle § 109 (dodejky)

Alena Oberajtrová, Čavyně č.p. 6, 389 01  Vodňany
Miroslav Svatek, Výstavní č.p. 841, 389 01  Vodňany
TOMI - písek s.r.o., IDDS: 5dy7msc
Vladimír Adamec, Čavyně č.p. 1, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4

 


ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 31.10.2011 / 31.10.2011 | Zveřejnit od-do: 31.10.2011-15.11.2011 | Úřední deska od-do: 31.10.2011-15.11.2011

Počet návštěv: 1554
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém