Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Sociálně-právní ochrana dětí

 

 
 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

 

OSPOD neboli Orgán Sociálně Právní Ochrany dětí Vodňany zajišťuje na základě zákona
č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů sociálně-právní ochranu dětí, kterou se rozumí zejména:

a)     ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

b)    ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

c)     působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny

d)    zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

 

Sociálně-právní ochrana dítěte tedy představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.

 

Principy sociálně-právní ochrany dětí

a)     Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí.

b)    Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.

c)     Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.

d)    Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

e)     Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních závazků ČR. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů, ani nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte ohroženy.

f)     Sociálně-právní ochrana preventivně působí na rodinné vztahy, jsou-li zasaženy tak, že přichází v úvahu působení veřejné moci. Opatření sociálně-právní ochrany jsou hierarchicky uspořádána ve vnitřně provázaný celek, umožňující volbu nástrojů podle konkrétní situace, v níž se dítě nachází, a podle intenzity ohrožení.

g)    Děti dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí nebo děti, které nemohou být ponechány v tomto prostředí, mají právo na zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem v podobě některé z forem náhradní výchovy.

h)     Při volbě řešení je brán potřebný ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ.

 

Další orgány sociálně-právní ochrany dětí

a)     obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí)

b)    obecní úřady

c)     krajské úřady (v Praze Magistrát hl. města Prahy)

d)    Ministerstvo práce a sociálních věcí

e)     Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

 

 

Činnosti zajišťující sociálně-právní ochranu dětí

 

Zaměstnanci zařazeni v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany zabezpečují zejména ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a náhradní rodinné prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

 

Výše uvedené zabezpečuje prostřednictvím terénní sociální práce, kuratelou pro děti a mládež a náhradní rodinné péče.

 

Terénní sociální práce

V rámci terénní sociální práce je pracováno zejména s rodinami, ve kterých je dítě (nebo jeho práva) ohroženo vlivem rodiče nebo rodičů, kteří neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

Jedná se zejména o:

a)     poskytování sociálně - právního, výchovného případně psychologického poradenství rodinám a dětem vyžadujícím zvláštní péči

b)    zajišťování sociálně - právní ochrany dětí a mládeže ve spolupráci s ostatními orgány

c)     podávání zpráv soudu, státnímu zastupitelství a policii o skutečnostech potřebných pro rozhodování o výchově dětí

d)    podávání návrhů a podnětů, týkající se dětí v rámci sociálně-právní ochrany dětí, soudu

e)     sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů

f)     sledování výkonu ústavní výchovy dětí, návštěvy dětí v zařízeních

g)    navštěvování dětí, o něž ve věznici pečuje odsouzená matka

h)     navštěvování dětí a rodiny, ve které žijí, v obydlí a zjišťování v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních apod., v jakých podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování

 

Kuratela pro děti a mládež

Kurátor pro děti a mládež se zabývá výchovnými problémy a trestnou činností dětí do 18 let. Jedná se tedy o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.

 

Kurátor pro děti a mládež zajišťuje:

a)     poskytování sociálně - právního, výchovného případně psychologického poradenství rodinám a dětem vyžadujícím zvláštní péči

b)    zajišťování sociálně - právní ochrany dětí a mládeže ve spolupráci s ostatními orgány

c)     podávání zpráv orgánům činných v trestním řízení

d)    podávání návrhů a podnětů, týkající se dětí v rámci sociálně-právní ochrany dětí, soudu

e)     účast na úkonech v trestním řízení proti nezletilým a mladistvým

f)     účast na přestupkovém řízení vedeného proti mladistvým

g)    podávání návrhů a podnětů ve věcech týkajících se předběžného opatření, nařízení výchovného opatření, ústavní či ochranné výchovy i na jejich zrušení

h)     sledování výkonu ústavní výchovy dětí, návštěvy dětí v zařízeních

i)      podávání zpráv soudu a státnímu zastupitelství

j)      spolupráci s vazebními věznicemi, věznicemi, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupráci s obcemi, zdravotnickými zařízeními apod.

k)     navštěvování dítěte, alespoň 1 x za 3 měsíce ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a řešení jeho sociální situace po výkonu trestu odnětí svobody

l)      provádění dohledu nad nezletilým, pokud byl nařízen soudem nebo městským úřadem

 

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče (NRP) je formou péče v případech, kdy se rodiče z nejrůznějších důvodů nejsou schopni nebo ochotni starat o své děti a zajistit jim tak vše potřebné pro jejich vývoj. Zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, který je pověřený k výkonu NRP, zabezpečuje následující činnosti:

a)    poskytování sociálně - právního, výchovného případně psychologického poradenství rodinám a dětem vyžadujícím zvláštní péči

b)    zajišťování sociálně - právní ochrany dětí a mládeže ve spolupráci s ostatními orgány

c)    podávání zpráv soudu, státnímu zastupitelství a policii o skutečnostech potřebných pro rozhodování o výchově dětí

d)    podávání návrhů a podnětů, týkající se dětí v rámci sociálně-právní ochrany dětí, soudu

e)    navštěvování dětí a rodiny, ve které žijí, v obydlí a zjišťování v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních apod., v jakých podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování

f)     vedení evidence žadatelů o pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu

g)    prověřování, zda žadatelé mají předpoklady pro zdárnou výchovu

h)   sepisování návrhů týkajících se pěstounské (předpěstounské) péče

i)     sledování vývoje dětí svěřených do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu

 

Kolizní opatrovník

Každý sociální pracovník zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany může vykonávat roli kolizního opatrovníka. Dle Čl. 9 Evropské úmluvy o výkonu práv dětí č. 54/2001 Sb. jsou z důvodu konfliktu zájmů osoby, mající rodičovskou zodpovědnost, vyloučeny ze zastupování dítěte a soudní orgán má pravomoc ustanovit dítěti pro toto řízení zvláštního zástupce. Pro tyto případy se dle odst. 2 ustanoví dítěti opatrovník, jímž je zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Zmíněnou kompetenci, tedy výkon funkce opatrovníka, přiznává obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v § 17 odst. 1 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Při zákonném zastoupení dětí nemusí dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi, ale postačí, že tento střet by mohl nastat.

 

Kolizní opatrovník má dle § 31 o.s.ř. stejné postavení jako zástupce účastníka řízení na základě procesní plné moci. To znamená, že opatrovník vykonává za dítě všechna procesní práva účastníka řízení. Je oprávněn činit jménem dítěte úkony, které může v řízení uplatnit rodič. Zastupuje dítě v celém soudním řízení až do právní moci rozsudku.

 

Kolizní opatrovník dle § 52 zákona o SPO oprávněn navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování. Dále je oprávněn pořídit obrazové a zvukové záznamy dítěte a jeho prostředí. Rodiče jsou povinni návštěvu své domácnosti umožnit. Dle § 53 zákona o SPOD má opatrovník právo požádat státní orgány, zaměstnavatele, školy, školská, zdravotnická a jiná obdobná zařízení, o podání zprávy týkající se zastupovaných dětí.

 

 

Komu je SPOD určena

 

Sociálně-právní ochrana v souladu s Úmluvou o právech dítěte dle čl. 1 náleží bez ohledu na státní občanství každé lidské bytosti mladší 18 let, nenabude-li dle § 8 občanského zákoníku zletilosti před dovršením osmnáctého roku (před dosažením tohoto věku lze zletilosti nabýt jen uzavřením manželství - nejdříve od 16 let věku).

 

Sociálně-právní ochrana je poskytována zejména v těchto situacích

f)     rodiče dětí zemřeli

g)    neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti

h)     nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti

i)      děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy

j)      děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že

-          zanedbávají školní docházku

-          nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy

-          požívají alkohol nebo návykové látky

-          živí se prostitucí

-          spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem

-          opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití

-          opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

k)     byl-li na dětech spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu

l)      jsou-li děti na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců

m)   jsou-li děti ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami

n)     jsou-li děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu

 

Sociálně-právní ochrana je pak tedy poskytována v okamžiku, kdy tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

 

Místo výkonu sociálně-právní ochrany dětí

 

Městský úřad Vodňany, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství realizuje ambulantní výkon pracovních činností spojených se sociálně-právní ochranou dětí v jedné budově, na adrese nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany.  Pro své pracovníky a pro výkon jejich pracovních činností má zajištěny vhodné prostory - kanceláře. Tyto kanceláře se nacházejí v 1. patře budovy C. Prostory jsou zřetelně označeny informačními tabulemi včetně barevného rozlišení zárubní dveří a vstupních dveří.

 

Jedná se o prostory, kde každý ze 4 pracovníků zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany disponuje technicky vybavenou kanceláří (3 + 1). Pracovníci zařazení v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany dodržují zásadu respektování soukromí klienta, důvěrnosti a nerušenosti při jednání, a to v maximální možné a realizovatelné míře.

 

Jednací prostory jsou přátelské dětem a rodičům tím, že jsou přizpůsobené bezpečnosti a jejich potřebám. Kromě samotných kanceláří, kde je možné realizovat kontakt s klientem je pracovníkům k dispozici rovněž konzultační místnost spojená s dětským koutkem, jež je osazena rovněž přebalovacím pultem, kreslícími potřebami a hračkami.

 

Prostory (včetně bezbariérového sociálního zařízení) jsou rovněž uzpůsobeny osobám s omezenou hybností, jimž slouží rovněž mobilní schodolez, jímž OSPOD Vodňany disponuje.

 

 

Kdy se Vám můžeme věnovat

 

Osobní výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn pro úřední dny v těchto časech:

 

PONDĚLÍ         7:00 – 17:00 hodin                 

STŘEDA          7:00 – 17:00 hodin     

 

Mimo výše uvedené hodiny jsou řešeny zejména záležitosti přímo u klientů nebo jsou pracovníci na soudních jednáních.

 

ÚTERÝ            7:00 – 15:30 hodin 

ČTVRTEK        7:00 – 15:30 hodin

PÁTEK            7:00 – 12:30 hodin

 

V případě, že není v úřední dny přítomen na pracovišti koordinátor případu, vždy je ve výše uvedených hodinách zajištěn jeho zástup jiným pracovníkem zařazeným v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. V neúřední dny, tedy v úterý, čtvrtek a pátek není osobní výkon příslušného sociálního pracovníka garantován.

 

 

Vedení spisové dokumentace

 

Zákon č. 359/1999 Sb.  (§ 54 a 55) ukládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vést evidenci a spisovou dokumentaci dětí, kterým se poskytuje sociálně-právní ochrana, a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem.

 

Spisová dokumentace obsahuje zejména osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje o výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednání s rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudům a jiným státním orgánům, písemná vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů. Údaje obsažené ve spisové dokumentaci týkající se dítěte je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využít pouze v zájmu dítěte.

 

Nahlížet do spisové dokumentace vedené o dítěti, nejde-li o část týkající se správního řízení, je oprávněn na základě písemné žádosti pouze rodič dítěte, kterému náleží rodičovská zodpovědnost, nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nebo jejich zástupce na základně písemně udělené plné moci dle § 55, zákona 359/1999 Sb. 

 

 

Mlčenlivost

 

Zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany, zaměstnanci obcí s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili.

 

Rovněž jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně právní ochrany na možné ohrožení, a též o údajích o osobách, jimž bylo dítě svěřeno do péče jakožto budoucím osvojitelům, a rovněž i o místě pobytu takového dítěte.

 

Mlčenlivost jsou povinni zachovávat i po skončení pracovního poměru, přičemž této povinnosti mohou být zproštěni jen tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně a s uvedením rozsahu a účelu.

 

 

Zaměstnanci zařazeni v orgánu sociálně-právní ochrany dětí

 

Každý sociální pracovník zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.

 

Všichni pracovníci jsou plně kompetentní k poskytování sociálně-právní ochraně děti. Pravidelně se vzdělávají v oblastech spojených se sociálně-právní ochranou dětí a aplikují nové poznatky do své činnosti.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 8.10.2015 / 8.9.2016

Počet návštěv: 4606
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém