Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Seznámení s podklady rozhodnutí - zastřešený bazén u RD č.p. 85 ul. Bavorovská ve Vodňanech

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/577/2011/Mh

MUVO  6567/2011

 

Vodňany dne 4.8.2011

 

Vyřizuje:

Muchlová Hana

 

 

 

Tel.:

383 379 161

 

*MUVOX003YHSA*

MUVOX003YHSA

 

e-mail:

muchlova@muvodnany.cz

 
Marek Rychtář
Bavorovská 85
389 01  Vodňany

 

SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k upraveným podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 7.7.2011 na žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou podal

Marek Rychtář, nar.: 1.9.1992, Bavorovská 85, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje ATELIER Penta, spol. s r.o., IČ: 423 86 781, Raisova 1004, 386 01  Strakonice

(dále jen "žadatel"), ve věci

zastřešený bazén u rodinného domu č.p. 85 ul. Bavorovská ve Vodňanech

 

na pozemku st. p. č. 579 v katastrálním území Vodňany.

Žadatel dne 3.8.2011 doložil Městskému úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP upravenou projektovou dokumentaci stavby. Změna spočívá v upraveném rozměru půdorysu a výšky stavby, nově děleného zasklení směrem do dvora u domu č.p. 85 ul. Bavorovská ve Vodňanech a použití nosných prvků jiného profilu. Zakrytí bazénu bude provedeno přístřeškem půdorysných rozměrů 9,6 x 5,7 m a výšky 3,34 m. Nosnou konstrukci v přední části budou tvořit ocelové sloupky profilu 100/100. Nový bude rozměr střešní roviny 9,6 x 5,9 m (původní 9,6 x 6,5 m). Bazén zůstává dle původního návrhu typový CALYPSO typ Pegas o rozměrech 6,2 x 3,1 x 1,4 m.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod. Účastníci řízení mohou námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Termín ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl Městským úřadem Vodňany, odborem výstavby a ÚP nařízen na den 6.9.2011. Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci samé bylo všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámeno přípisem ze dne 20.7.2011 č.j.: MUVO 6016/2011 spis. zn.: VaÚP/577/2011/Mh. Termín jednání zůstává nezměněn, jednání se uskuteční dne 6.9.2011 na místě stavby.

 

Poučení:

            Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Marek Rychtář, Bavorovská č.p. 85, 389 01  Vodňany, kterého zastupuje ATELIER Penta, spol. s r.o., IDDS: vvznxyx
Miroslav Vokatý, Bavorovská č.p. 84, 389 01  Vodňany II
Marie Vokatá, Bavorovská č.p. 84, 389 01  Vodňany II
Lydie Gregoriová, Bavorovská č.p. 86, 389 01  Vodňany
Město Vodňany

ostatní

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 5.8.2011 / 5.8.2011 | Zveřejnit od-do: 5.8.2011-22.8.2011 | Úřední deska od-do: 5.8.2011-22.8.2011

Počet návštěv: 710
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém