Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Rybník Svojetín Horní v k.ú. Drahonice - nakládání s vodami.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 


Dne: 20.4.2007

Naše č.j.: ŽP/4188/A-2349/07-MS                                                     

                                                                       

                       

 

 

 

 

VODOINVEST s.r.o.

Lipenská 17

370 01 České Budějovice

 

 

 


 Rybník Svojetín Horní  v k.ú. Drahonice – nakládání s povrchovými vodami.

 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění,

 

 

I.                                                                      p o v o l u j e

 

Školnímu rybářství Protivín

se sídlem Masarykovo nám. 12, Protivín, IČ: 00072648

 

a)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon) nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Svojetín Horní na pozemku p.č. 687 dle KN v k.ú. Drahonice, č.h.p. 1-08-03-093, číslo hydrogeologického rajonu 631, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Drahonice, v následujícím rozsahu:

 

kóta normální hladiny akumulované vody..........................…..434,07 m n.m. (Bpv)

kóta max. hladiny akumulované vody...............................…....434,68 m n.m. (Bpv)

zatopená plocha při normální hladině................................……9,3 ha

zatopená plocha při max. hladině..............................................11,1 ha

objem akumulované vody při provozní hladině....................... 111 tis. m3

objem akumulované vody při max. hladině.........................…..173 tis. m3

max. hloubka vody u hráze při normální hladině.................…..4,46 m

 

za účelem polointenzivního chovu ryb a řízení odtoku povrchových vod, na dobu životnosti vodního díla.

 

b)       podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nakládání s povrchovými vodami – užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání ve vodní nádrži – rybníce Svojetín Horní na pozemku p.č. 687 dle KN v k.ú. Drahonice.

 

 

Popis vodního díla:

Rybník Svojetí Horní se nachází severovýchodně od obce Drahonice. Do rybníka je voda přiváděna od rybníka Turkovský bezejmenným drobným vodním tokem a dále může být přiváděna náhonem od bezpečnostního přelivu rybníka Trávnický nebo z obtokové stoky tohoto rybníka.

Od výpustního zařízení a bezpečnostního přelivu voda odtéká korytem drobného vodního toku  východním směrem do rybníka Svojetín Dolní a odtud dále do Skalského potoka.

Hráz rybníka Svojetí Horní o délce 339 m je zemní, homogenní, z místních materiálů. Návodní strana hráze je po kótu normálu opevněna kamenným záhozem, nad touto kótou je kryta drnem a porostlá vzrostlými stromy a keři. Koruna hráze je tvořena místní štěrkovou cestou. Vzdušný svah hráze je kryt drnem a porostlý vzrostlými stromy a keři.

Výpustné zařízení je umístěno přibližně 121 m od začátku hráze, tj. od jejího levostranného zavázání. Výpust je tvořena betonovým dvoudrážkovým požerákem s ocelovým poklopem, z něhož je voda odváděna dřevěným potrubím eliptického průřezu 0.36 x 0,30 m a délce 17,05 m. Potrubí ústí do neopevněné podtrubní jámy. Z podtrubní jámy je voda odváděna lichoběžníkovitým odpadním korytem do rybníka Svojetín Dolní. Manipulace na výpusti je zajišťována ručně. Přístup k výpusti je možný z koruny hráze po lávce.

Nedaleko pravobřežního zavázání hráze ve staničení 320 m je umístěn propustek, který plní funkci bezpečnostního přelivu. Je tvořen betonovou rourou o průměru 0,60 m a délce 7,5 m, jejíž dno na vtoku je umístěno na kótě normálu 434,07 m n.m. Od propustku je voda odváděna neopevněným odpadnícm korytem podél vzdušné paty hráze do odpadního koryta výpusti.

Při pohledu na rybník je vpravo od výpusti vybudováno kádiště s betonovou obrubou a betonovou vydávací lávkou. 

 

II.                                                                  stanoví

 

podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku Qmin = 0,7 l/s.

 

 

III.                                                                 ukládá

 

podle § 36 odst. 3 vodního zákona povinnost vyznačit na požerákovém výpustním zařízení kótu normální hladiny akumulované  vody  434,07 m n.m (Bpv).

 

 

IV.                                                               zařazuje

 

podle  § 61 odst. 5 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu předmětné vodní dílo do kategorie IV.

 

 

Pro povolení se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Vodní dílo umožňující nakládání s povrchovými vodami bude udržováno v řádném a provozuschopném  stavu v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. a § 59 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

 

2)       Při nakládání s povrchovými vodami budou dodržovány zásady manipulace s vodou dle  dokumentace vypracované v září 2006 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou, ověřené ve vodoprávním řízení a přijata navržená opatření pro zajištění bezpečnosti rybníka Svojetín Horní (vybudování bezpečnostního přelivu).

 

3)       Schválený manipulační řád bude aktualizován do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost. Aktualizovaný manipulační řád bude zaslán příslušnému vodoprávnímu úřadu.

 

4)       Při nakládání s povrchovými vodami bude dodrženo stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závodu Horní Vltava, ze dne 23.10.2006, zn.: 2006/48354/142Le, a stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, OPV, pracoviště Písek ze dne 23.10.2006, OPV/PI/1223/06.

 

5)       Po dobu trvání díla bude zajištěn odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro vodní dílo IV. kategorie.

 

6)       Kóta normální hladiny akumulované vody bude vyznačena pevnou, dobře viditelnou značkou, v  termínu do 31.12.2007.

 

7)       Provozovatel rybníka je povinen bezodkladně požádat příslušný vodoprávní úřad (Krajský úřad Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích) o povolení výjimky při použití závadných látek dle § 39 odst. 7 písm. b) ke krmení ryb a hnojení vod ke zvýšení úživnosti v rámci polointenzivního chovu ryb.

 

8)       Vegetace na celém povrchu hráze rybníka a v podhrází bude udržována tak, aby byla zajištěna stálá přehlednost pro řádný výkon obchůzek obsluhy vodního díla  dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

 

9)       V případě, že dojde ke změně vlastníka (popř. uživatele) stavby rybníka, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami na nového nabyvatele, pokud tato stavba bude i nadále sloužit účelu uvedenému v rozhodnutí. Další nabyvatelé (popř. uživatelé) jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu majetku, s nímž bylo spojeno povolení k nakládání s vodami, a to do dvou měsíců ode dne převodu.

 

10)   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení ke vstupu na pozemky, neřeší majetkoprávní ani jiné obdobné vztahy (např. náhrady škod).

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti společnosti VODOINVEST s.r.o., se sídlem Lipenská 17, České Budějovice, zplnomocněné zastupovat ve vodoprávním řízení Školní rybářství Protivín, se sídlem Masarykovo nám. 12, Protivín, bylo zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona                 č. 254/2001 Sb. ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Svojetín Horní – k jejich akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 a k užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 24.1.2007, č.j. ŽP/10419,10420/06-MS, bylo formou veřejné vyhlášky doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K zahájenému řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů vzneseny žádné připomínky.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené podklady pro rozhodnutí a dospěl k závěru, že žádané povolení je možné udělit. Stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení byla zahrnuta do podmínek povolení. Při splnění výše uvedených podmínek a povinností a dodržování schválených zásad manipulace s vodou v tomto vodním díle nebude jeho užívání k určenému účelu v rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právem chráněnými zájmy.

 

 

Podkladem pro rozhodnutí byly tyto doklady:

  • 2x dokumentace vypracovaná v září 2006 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou,
  •  kopie katastrální mapy, kopie pozemkové mapy,
  • situace 1:5000, situace povodí 1:50 000,
  • výpis z katastru nemovitostí,
  • plná moc pro zastupování ve vodoprávním řízení ze dne 19.6.2006,
  • stanovisko Povodí Vltavy s.p. České Budějovice, ze dne 23.10.2006, zn. 2006/48354/142Le,
  • stanovisko ZVHS, Oblasti povodí Vltavy, pracoviště Písek ze dne 23.10.2006, zn.: OPV/PI/1223/06,
  • rozhodnutí MěÚ Vodňany, odboru životního prostředí,orgánu ochrany přírody, ze dne 15.12.2006, č.j.: ŽP/10944R/06-J,
  • hydrologická data ČHMÚ ze dne 8.8.2006, návrhová povodňová vlna,
  • protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem,

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

            Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

 

                                

 ……….........................................          

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                                vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + ověřená dokumentace paré 1x bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

·                obec Drahonice

·                Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

 

Dotčené orgány státní správy:

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č. Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                Školní rybářství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín

·                MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí - vlastní 3x  + dokumentace paré 1x

 

 

 

 

Městský úřad Drahonice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………                          Sejmuto dne:………………………….

 

                                   

 

 

……..…………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 20.4.2007 / 20.4.2007 | Zveřejnit do: 7.5.2007 | Úřední deska od-do: 23.4.2007-7.5.2007
 

Počet návštěv: 1401
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém