Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Rybník Skočice v k.ú. Lidmovice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 


Dne: 23.4.2008 

Naše č.j.: ŽP/4873/A-2355/08-MS                                                     

 

 

 

 

                 Ing. Bohumil Petrášek

                 Brantlova 537

                 385 01 Vimperk


 

Rybník Skočice v k.ú. Lidmovice.

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

 

I.                                                                      p o v o l u j e

Ing. Bohumilu Petráškovi, nar. 7.5.1951, bytem Brantlova 537, Vimperk

 

a)       podle § 8 odst. 1 písm a) bodu 2 vodního zákona nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži nazvané „Rybník Skočice“ na pozemku p.č. 508/16 dle KN a p.č. 512 dle PK v k.ú. Lidmovice, na bezejmenném drobném vodním toku č.h.p. 1-08-03-071, číslo hydrogeologického rajonu 632, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Skočice, v následujícím rozsahu:

 

kóta normální hladiny akumulované vody…………………..…434,60 m n.m. (Bpv)

kóta max. hladiny akumulované vody………………………….434,90 m n.m. (Bpv)

kóta koruny hráze…………….…………………………………435,00 m n.m.

zatopená plocha při normální hladině..………………..………..0,0818 ha

objem akumulované vody při provozní hladině .……………….0,650 tis. m3

max. hloubka vody u hráze při normální hladině…………….…1,14 m

 

za účelem plnění krajinotvorné, hydromeliorační a okrasné funkce., na dobu životnosti těchto vodních děl. 

 

 

b)       podle § 15 odst. 1 vodního zákona  a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona provedení stavby vodního díla nazvané „Rybník Skočice“ na pozemku p.č. 508/16 dle KN a p.č. 512 dle PK v k.ú. Lidmovice, na bezejmenném drobném vodním toku č.h.p. 1-08-03-071, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Skočice, za výše uvedeným účelem.

 

Popis stavby:

Jedná se o stavbu malé vodní nádrže – rybníka na bezejmenném drobném vodním toku č.h.p. 1-08-03-071, umístěnou na výše uvedeném pozemku v k.ú. Lidmovice, za účelem plnění krajinotvorné, hydromeliorační a okrasné funkce. Stavbou vznikne malá vodní nádrž o výměře 0,082 ha a objemu akumulované vody při normální hladině 650 m3. Bude se jednat o průtočný rybník. Zátopa bude částečně navazovat na stávající terén v přirozeném sklonu údolí. Nátoková část rybníka ve sklonu 1:12 bude ponechána jako základ litorálního pásu vegetace, rovněž podél pravého břehu budou vytvořeny podmínky pro litorální zónu. Hráz rybníka je navržena jako zemní sypaná, homogenní, o šířce v koruně 3,0 m. Návodní svah hráze bude mít sklon 1:2,5 a bude po celé délce až do 0,2 m nad provozní hladinu opevněn kamenným pohozem ukončeným v patě hráze kamennou patkou. Vzdušný svah bude proveden ve sklonu 1: 2 s ohumusováním a osetím. Bude na něm založena výsadba vhodných křovinných porostů. Výpustné zařízení bude tvořeno dvojitým dřevěným požerákem a výpustným ocelovým potrubím DN 300 dlouhým 7,8 m. Rybník bude vybaven bezpečnostním přelivem pro převedení Q100 (6,4 m3/s). Staveniště bude umístěno na pozemku investora. Přístup ke stavbě bude zajištěn po pozemcích ve vlastnictví obce Skočice.

 

Stavební objekty:

         práce ve zdrži

         hrázové těleso

         výpustné zařízení, odtoková stoka

         bezpečnostní přeliv

 

 

 

II.                                                                  stanoví

 

podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v korytě bezejmenného vodního toku (č.h.p. 1-08-03-071)  Qmin = 1 l/s.

 

 

III.                                                                 ukládá

 

podle § 36 odst. 3 vodního zákona povinnost vyznačit na požerákovém výpustním zařízení kótu normální hladiny akumulované  vody 434,60 m n.m (Bpv).

 

 

IV.                                                                 zařazuje

 

podle  § 61 odst. 5 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu předmětné vodní dílo do kategorie IV.

 

 

Pro provádění stavby se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované v červnu 2007 Ing. Karlem Meruňkou - autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT-0100318), ověřené ve vodoprávním stavebním řízení, v termínu do 31.12.2010.

 

2)       Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

 

3)       Před zahájením realizace stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny na štítek „Stavba povolena“.

 

4)       Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do vydání kolaudačního souhlasu.

 

5)       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén a do povrchových vod.

 

6)       Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".

 

7)       Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska obce Skočice ze dne 17.3.2008 k uložení skryté orné půdy.

 

8)        Při provádění stavby malé vodní nádrže a zejména hráze malé vodní nádrže budou dodržena také příslušná ustanovení české technické normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“.

 

9)        Odpady vzniklé při realizaci stavby, zbylé po jejich povinném vytřídění, musí být odstraněny nebo využity v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), a to pouze v místech k tomu určených. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.

 

10)     Po dokončení stavby, nejpozději do 31.12.2010, požádá stavebník vodoprávní úřad o kolaudační souhlas a provedení závěrečné kontrolní prohlídky. K žádosti připojí doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně manipulačního řádu vodního díla. Náležitosti manipulačního řádu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

 

11)    Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných staveb nebo činností podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění).

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti Ing. Bohumila Petráška, bytem Brantlova 537, Vimperk, bylo zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve věci povolení stavby vodního         díla nazvaného „Rybník Skočice“ na výše uvedených pozemcích v k.ú. Lidmovice podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci v těchto vodních nádržích podle § 8 odst. 1 písm a) bodu 2  vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 6.3.2008, č.j.: ŽP/2403/08-MS, bylo doručeno formou veřejné vyhlášky všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny žádné další připomínky k zahájenému řízení.

Dle předložených dokladů a na základě provedeného řízení bylo zjištěno, že stavba výše uvedeného vodního díla a žádaný rozsah nakládání s povrchovými vodami lze povolit. Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek povolení.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude výše uvedená stavba v rozporu se zájmy chráněnými na úseku státní správy ve vodním hospodářství ani s jinými právem chráněnými zájmy.

 

 

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

 • 3x projektová dokumentace,
 • údaje z katastru nemovitostí, aktuální výpis z KN ze dne 5.3.2008,
 • kopie katastrální mapy se zákresem zájmového území, kopie pozemkové mapy,
 • situace stavby 1:250, 1:2880, 1:10 000,
 • pravomocné územní rozhodnutí MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, ze dne 31.10.2007, č.j.: 332/7421/7/ves,
 • závazné stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí – orgánu ochrany ZPF  ze dne 8.10.2007, č.j.: ŽP 8876/07-JK,
 • hydrologická data ČHMÚ ze dne 13.4.2007, zn.:246/07,
 • stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, ze dne 11.4.2007, zn.: 2007/20384/142 Le,
 • stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, OPV, Pracoviště České Budějovice, ze dne 26.4.2007, zn.: OPV/PT/284/2007,
 • vyjádření:

-          Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, ze dne 21.5.2007, č.j.: ŽP/4091/07-MF,

-          obce Skočice ze dne 17.3.2008,

-          Telefónica O2 Czech Republic, a.s, ze dne 16.4.2007,

-          E.ON Česká republika, a.s.,  ze dne19.4.2007,

-          VaK JČ, a.s., ze dne 24.4.2007,

-          1..JVS a.s., České Budějovice, ze dne 11.4.2007,

-          Jihočeské plynárenské, a.s., ze dne 12.4.2007,

-          Vodovodů a kanalizací JČ, a.s., ze dne 2.2.2007, 

-          MERO ČR, a.s., ze dne 13.4.2007,

-          ČR MV Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice ze dne 16.4.2007,

-          RWE Transgas Net, s.r.o., ze dne 4.4.2007,

-          Čepro, a.s., ze dne 12.4.2007

 • správní poplatek byl zaplacen dne 11.3.2008.

 

 

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

            Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

 

                                

 ……….........................................          

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                              vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + ověřená PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                obec Skočice

·                Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město

 

Dotčené orgány:

·                Obecní úřad Skočice

·                MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP

·                MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, ochrany lesů

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č. Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP -  vlastní 3x + PD paré 1x

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, a Obecní úřad Skočice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                       

……………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 28.4.2008 / 28.4.2008 | Zveřejnit do: 9.5.2008 | Úřední deska od-do: 24.4.2008-9.5.2008
 

Počet návštěv: 1242
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém