Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Rodinný dům s přípojkami, studna a oplocení v Újezdě

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/518/2011/Lo

MUVO  6430/2011

 

Vodňany dne 15.8.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX003XYZD*

MUVOX003XYZD

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 Josef Švec
Dagmar Švecová
Újezd 44
389 01  Vodňany

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.6.2011 podal

Dagmar Švecová, nar. 5.3.1982, Újezd 44, 389 01  Vodňany,
Josef Švec, nar. 25.4.1983, Újezd 14, 389 01  Vodňany,
které zastupuje Vlastimil Vondrys,IČ: 73528323, Újezd 92, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.           Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

"Rodinný dům s přípojkami, studna a oplocení v Újezdě"

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. PK 68 a 606/2 v katastrálním území Újezd u Vodňan.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-             Rodinný dům – bude jednopodlažní  zděný objekt k bydlení

-             Kanalizační splašková přípojka - slouží k odvedení splaškových vod z rodinného domu do veřejného řadu.

-             Dešťová kanalizační přípojka s akumulační nádrží – slouží k odvedení dešťových vod ze střechy a zpevněných ploch  rodinného domu.

-             Studna s připojovacím vodovodním potrubím – slouží k zásobování rodinného domu pitnou vodou.

-             Elektropřípojka - slouží k zásobování rodinného domu elektrickým proudem.

-             Oplocení  - slouží k znepřístupnění pozemku cizím osobám.

-             Zpevněné plochy a sjezd - slouží pro přístup a užívání rodinného domu.

 

Umístění stavby na pozemku:

-             Rodinný dům – bude umístěn na pozemku p.č. PK 68 v k.ú. Újezd u Vodňan, v nejmenší vzdálenosti 16,48 m od hranice s pozemkem p.č. 606/2 v k.ú. Újezd u Vodňan ve vzdálenosti 3 m od hranice s pozemkem p.č. 449/5 v k.ú. Újezd u Vodňan.  

-             Kanalizační splašková přípojka – povede od nového rodinného domu na pozemku p.č. PK 68 do veřejného kanalizačního řadu na pozemku p.č. 606/2 v k.ú. Újezd u Vodňan.

-             Dešťová kanalizační přípojka s akumulační nádrží – bude provedena na pozemku p.č. PK 68/1 v k.ú. Újezd u Vodňan.

-             Studna s připojovacím vodovodním potrubím – bude provedena na pozemku p.č. PK 68 v k.ú. Újezd u Vodňan a připojovacím potrubím propojena do nového rodinného domu.

-             Elektropřípojka – bude provedena na pozemku p.č. PK 68 v k.ú. Újezd u Vodňan, povede od  nového elektroměrného pilíře umístěného u hranice s pozemkem p.č. 449/5 v k.ú. Újezd u Vodňan do nového rodinného domu.

-             Oplocení  - bude provedeno po hranici pozemku p.č. PK 68 v k.ú Újezd u Vodňan.

-             Zpevněné plochy a sjezd – budou provedeny na pozemku p.č. PK 68 a 606/2 v k.ú. Újezd u Vodňan.

 

Určení prostorového řešení stavby:

-             Rodinný dům – se zastavěnou plochou  223,23 m2   bude zděná stavba o největších půdorysných rozměrech 22,435 m x 10,88 m a nejvyšší výškou sedlové střechy 7,54 m od upraveného terénu.

-             Kanalizační splašková přípojka – bude provedena z potrubí PVC 160 v pískovém loži. Součástí kanalizační přípojky bude provedení revizní šachty u hranice pozemku p.č. PK 68 v k.ú. Újezd u Vodňan.

-             Dešťová kanalizační přípojka s akumulační nádrží – dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace a dále do akumulační nádrže o objemu 3000 l. V případě většího přítoku dešťových vod je nádrž vybavena přepadem, který bude napojen na vsakovací potrubí. 

-             Studna s připojovacím vodovodním potrubím - o maximální hloubce 40 m bude vrtaná o průměru 178 mm a vystrojena z trubek PVC  U 140 mm. Připojovací potrubí o délce 20 m bude provedena z rPE 32 v hloubce 1,2 m.

-             Elektropřípojka – povede od nové elektroměrné skříni kabelem CYKY 4Bx10 k rozvaděči umístěného v garáži nového rodinného domu a souběžně bude položen rezervní ovládací kabel 3x1,5. Kabely budou uloženy v hloubce 0,7 m.

-             Oplocení  - bude provedeno drátěným plotem do výšky 1,2 m. Uliční plot bude tvořit podezdívka KB BLOK výšky 40 cm se sloupky a dřevěnou výplní. Maximální výška uličního oplocení bude
1,2 m. Vstup na pozemek bude umožněn otevírací dřevěnou brankou a posuvnou dřevěnou bránou.

-             Zpevněné plochy a sjezd – budou provedeny ze zámkové dlažby.

 

II.         Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.        Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemcích  p.č. PK 68/1 v k.ú. Újezd u Vodňan přesně dle situace v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace vypracované Vlastimilem Vondrysem, Újezd 92, 389 01 Vodňany, ČKAIT: 0101794.

2.        Zásobování  rodinného domu vodou bude pomocí nového vodovodního potrubí, které bude napojeno na novou studnu, která bude umístěna na pozemku parc.č. PK 68/1 v k.ú. Újezd u Vodňan.

3.        Odkanalizování splaškových vod z rodinného domu, bude svedeno do veřejného kanalizačního řadu na pozemku parc.č. 606/2 v k.ú. Újezd u Vodňan. 

4.         Zásobování  rodinného domu elektrickým proudem bude pomocí nové elektropřípojky napojené v novém elektroměrným pilíři na pozemku p.č. PK 68/1 v k.ú. Újezd u Vodňan u hranice s pozemkem p.č. 449/5 v k.ú. Újezd u Vodňan.

5.       Budou splněny podmínky:

MěÚ Vodňany odbor životního prostředí ze dne 11.5.2011 č.j.: MUVO 3782/2011 - souhlas k udělení souhlasu s návrhem tras přípojek.

Tento souhlas se uděluje s podmínkou, že v rámci projektové přípravy stavby a při její realizaci budou investorem respektovány zásady ochrany ZPF vyplývající ze zákona, především z ustanovení §4 a §8. Investor zejména povinen:

·         skrývat odděleně ornici a podorniční vrstvy a zabezpečit je před znehodnocením a zcizením, skrytou zeminou použít na zpětnou zemědělskou rekultivaci,

·         učinit opatření k zabránění úniku pevných , kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,

·         provádět práce na výše uvedeném pozemku především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést tyto pozemky do původního stavu.

 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne11.4.2011 zn.: SÚS ST-382/2011 – vyjádření

    Sjezd

1)       Povrch připojení bude proveden jako bezprašný a zpevnění (živičný, dlažba, beton…), aby nedocházelo ke znečišťování vozovky vyjíždějícími vozidly.

2)       Provedením připojení nesmí dojít ke zhoršení součastných odtokových poměrů srážkových vod z komunikace v místě připojení.

3)       V místě připojení bude proveden trubní propustek tak, že budou na dno příkopu uloženy betonové trouby o průměru min. 400 mm.

4)       Propustek bude na vtoku a výtoku opatřen čely z lomového kamene nebo betonovými. Čela propustku v příkopu podél PK (pod sjezdy na přilehlé pozemky) budou vybaveny šikmým seříznutím vůči oběma směrům jízdy. Oboustranné šikmé seříznutí bude pod úhlem 45°.

5)       Žadatel o povolení připojení na své náklady provede opatření proti vytékání srážkových vod z povrchu sjezdu na přilehlou komunikaci a zároveň zamezí případnému stékání povrchové vody na přilehlou nemovitost.

6)       Vlastník bude připojení udržovat v řádném stavebně – technickém stavu včetně  trubního propustku.

7)       V případě, že si připojení nemovitosti vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti – nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, odstranění dřevin apod.) budou tato opatření provedena na náklady majitele připojované nemovitosti.

8)       Po dokončení úpravy připojení požadujeme vyzvat k protokolární kontrole jeho technického stavu.

 

    Kanalizační přípojka

1)       Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena s naší organizací smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni na inženýrské sítě a sjezd na pozemku parc. č. 606/2 k.ú. Újezd u Vodňan.

2)       Zhotovitel převezme od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje závodu Strakonice protokolárně dotčený úsek komunikace do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.

3)       Zhotovitel (před započetím stavebních prací) uzavře se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje závodem Strakonice smlouvu nájemní (na dobu provádění stavebních prací na pozemku parc.č. 606/2 k.ú. Újezd u Vodňan.

4)       Po provedení a vydání kolaudačního souhlasu, bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouva o věcném břemeni  pro umístění inženýrských sítí.

5)       Příčný přechod komunikace bude proveden překopem. Asfaltový kryt bude zaříznut, budou obnoveny znovupoložen asfaltový kryt ACO 11 v tl. 60 mm. 

6)       Hloubka uložení bude min. 100 cm od nivelety vozovky.

7)       Požadujeme přizvat ke kontrole hloubky uložení a ke kontrole obnovení konstrukčních vrstev.

 

ČEVAK a.s. ze dne 7.4.2011, č.j: 011010005964 – souhlas s realizací

Činnost před realizací:

1.       Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměrů je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte prostřednictvím našich oddělení smluvních vztahů – tel. 844844870.

2.       Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky(které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.

 

Činnosti v průběhu realizace:

1.       Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK a.s. – p. Kodada, tel. 606 913 111 (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

2.       Pro stanovení objemu odváděných splaškových odpadních vod je nutno osadit vodoměr na vlastním zdroji – tj. na potrubí ze studny. Přesné umístění a velikost vodoměrné sestavy bude určena pracovníky provozního střediska ČEVAK a.s.

3.       Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. – provoz Vodňany, p. Bečvář, tel. 602 184 263. Připojení bude provedeno po investorově podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Tato potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci). Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. – řádné provedení napojení.

 

E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 1.2.2011 zn.: M18391- Z051102031– vyjádření o existenci zařízení a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona  č. 309/2006 Sb.a nařízení vlády č.591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

1.       Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.

2.       Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3301.

3.       V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c)      provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d)      provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

4.       Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:

a)      zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b)      provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c)      u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d)      u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

5.       Veškeré stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.

6.       Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

7.       Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí: tel.č.382534511.

8.       Uhrazení  veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

9.       Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

10.   Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

11.   Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

12.   Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

13.   Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577

 

6.         Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění překopu veřejné komunikace nebo jiného pozemku, které podléhá samostatnému povolen.

7.         Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Josef Švec, nar. 25.4.1983, Újezd 14, 389 01  Vodňany
Dagmar Švecová, nar. 5.3.1982, Újezd 44, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 9.6.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Rodinný dům s přípojkami, studna a oplocení v Újezdě“.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 28.7.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

 

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Vodňany odbor životního prostředí ze dne 14.6.2011, č.j.: MUVO 4535/2011 – předběžná informace

-          MěÚ Vodňany odbor životního prostředí ze dne 11.5.2011, č.j.: MUVO 3782/2011 – souhlas s návrhem tras přípojek

-          Městský úřad Vodňany odbor dopravy a SH ze dne 9.5.2011, zn.: 3667/280/2011 – rozhodnutí o připojení k místní komunikaci

-          Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje územní odbor Strakonice ze dne 14.6.2011, Čj.: HSCB-2665-2/2011 ST – závazné stanovisko

-          Správa a Údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 11.4.2011, zn.: SÚS ST – 382/2011 - vyjádření

-          E.ON Česká republika s.r.o ze dne 1.2.2011 zn.: M18391- Z051102031 – vyjádření o existenci zařízení a udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu .

-          ČEVAK a.s.  ze dne 7.4. 2001 č.j: 011010005964 – souhlas

-          Vyjádření od Telefonica  O2 Czech republik ze dne 23.1.2011, č.j. 9952/11 - vyjádření

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Vodňany, Správa a údržba silnic, František Kysela, Marie Kyselová

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.7.2011.

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona(dodejky)

Vlastimil Vondrys, IDDS: kpkf6h8
Město Vodňany, IDDS: fb9bfyg

podle §85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
František Kysela, Újezd č.p. 69, 389 01  Vodňany
Marie Kyselová, Újezd č.p. 69, 389 01  Vodňany

 

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany

 

ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 16.8.2011 / 16.8.2011 | Zveřejnit od-do: 16.8.2011-1.9.2011 | Úřední deska od-do: 16.8.2011-1.9.2011

Počet návštěv: 2030
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém