Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Rekonstrukce MK Stožice - oznámení o zahájení kolaudačního řízení.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
___________________________________________________________________________

 

 


Dne: 15.5.2007                                                                          

Naše č.j.: ŽP/4951/07-MS    

 

 

 

                    OBEC STOŽICE                                                                         


                                                                                                                     

 

Rekonstrukce MK Stožice.

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

Oznámení o zahájení kolaudačního řízení

a pozvánka k ústnímu jednání.

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí a odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušné správní úřady  dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřady dle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamují, že na základě návrhu obce Stožice bylo zahájeno kolaudační řízení dle § 79 stavebního zákona ve věci uvedení stavby „Rekonstrukce MK Stožice“ na níže pozemcích v k.ú. Stožice do trvalého užívání a podle § 80 stavebního zákona svolává ústní jednání spojené s místním terénním šetřením, které se bude konat

 

ve čtvrtek 21.června 2007 od 9:00 hodin

se srazem na Obecním úřadu Stožice.

 

Při kolaudačním jednání bude přezkoumáno, zda byly dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutích o povolení stavby vodního díla a stavby silniční, zda stavba byla provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a zda skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat vodohospodářské a jiné právem chráněné zájmy.

 

Stavba byla povolena na pozemcích:

stavební objekt kanalizace – p.č. 483/2, 483/14, 487/1 dle KN v k.ú. Stožice

stavební objekt komunikace, chodníky a vjezdy – p.č. 483/1, 483/2, 487/14, 487/8, 73/7, 73/22, 73/23, 133/3 v k.ú. Stožice

 

 

Při ústním jednání stavebník, popř. jeho zástupce, doloží doklady uvedené v  rozhodnutí o povolení stavby vodního díla ze dne 5.4.2006, č.j.: ŽP/3390/I-2369/06-MS, v rozhodnutí o povolení silniční stavby ze dne 24.4.2006, č.j.: 257/281/2006, a doklady dle §§ 30 - 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, upřesněné vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stavebníka obec Stožice žádáme o zajištění případné prohlídky stavebních objektů.

 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a stanoviska při ústním jednání, nejpozději před vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel.

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

    …...........................................       

                       Ing. Miroslav Filip

                                                                      vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

  • adresát

·         Policie ČR – Okresní ředitelství Strakonice, Služba dopravní policie, Plánkova 629, 386 01 Strakonice

  • E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
  • Jihočeská plynárenská a.s., Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice
  • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská tř. 16/2239, 370 04 České Budějovice

·         MěÚ Vodňany – odbor výstavby a ÚP

·         MěÚ Vodňany - odbor životního prostředí - vlastní

                                          - odbor dopravy a SH - vlastní

 

 

 

 

Obecní úřad Stožice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                              Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

 

                                                                      

……………………………

                                                                                              Razítko, podpis

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 15.5.2007 / 15.5.2007 | Zveřejnit do: 21.6.2007 | Úřední deska od-do: 16.5.2007-21.6.2007
 

Počet návštěv: 675
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém