Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Regenerace rybníka - Landa v k.ú. Truskovice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
____________________________________________________________________________

 


Dne: 14.5.2008                                                          

Naše č.j.: ŽP/5228/08-MS                                            

                                                                                 

                                                                                 

 

           Jan Záhorka

           Truskovice 32

           389 01 Vodňany


 

Regenerace rybníka – Landa

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti pana Jana Záhorky, bytem Truskovice 32, ve věci povolení změny stavby vodního díla nazvané „Regenetrace rybníka Landa“ (původně nazvaného Malý Záhorka) na pozemku p.č. 546/4 dle KN (p.č. 520 dle PK) v k.ú. Truskovice, č.h.p. 1-06-03-032, podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona.

 

               Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona.

 

Předmět žádosti:

Jedná se o rekonstrukci funkčních zařízení rybníka Landa (původně nazvaného Malý Záhorka) a zvětšení akumulačního prostoru rybníka jeho odbahněním a výškovou úpravou hráze.  Je navržena celková rekonstrukce výpustného zařízení včetně potrubní jámy a vybudování bezpečnostního přelivu a odpadní stoky. Staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka v k.ú. Truskovice. Příjezd na staveniště bude zajištěn po místní komunikaci v obci Truskovice, po pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Truskovice a po pozemcích stavebníka.

 

 

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 práce ve zdrži

SO 02 výpustné zařízení včetně potrubní jámy

SO 03 bezpečnostní přeliv + odpadní stoka

 

 

 

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - úseku vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

 

Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve po 8 dnech ode dne doručení tohoto oznámení.

 

Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

…......................................... 

        Ing. Miroslav Filip

                                                                               vedoucí odboru životního prostředí

 

 

Rozdělovník:

·                adresát + příloha

·                Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Rudolfovská 80, 370 21 České  Budějovice

·                Hana Cinádrová, Truskovice 55, 389 01 Vodňany

·                Anna Friedová, Výstavní 1044, 389 01 Vodňany

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP - vlastní

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, a Obecní úřad Truskovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 30-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

Vyvěšeno dne:………………                              Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                      

     ……………………………

                                                                                              Razítko, podpis

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 14.5.2008 / 14.5.2008 | Zveřejnit do: 13.6.2008 | Úřední deska od-do: 15.5.2008-13.6.2008
 

Počet návštěv: 799
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém