Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Kancelář tajemníka

 

RD s dvojgaráží, studnou, jímkou ny vyvážení a přípojkami v Číčenicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/36/2011/Lo

MUVO  1603/2011

 

Vodňany dne 24.2.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX003LRJA*

MUVOX003LRJA

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 Martina Hornátová
Jan Hornát
Číčenice 6
3871  Číčenice

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Martina Hornátová, nar. 31.1.1984, Číčenice 6, 387 71  Číčenice,
Jan Hornát, nar. 1.7.1982, Číčenice 6, 3871  Číčenice

 

(dále jen "žadatel") podal dne 11.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

 

"Rodinný dům s dvojgaráží, studnou, jímkou na vyvážení a přípojkami v Číčenicích"

 

na pozemku parc. č. 218, 219 v katastrálním území Číčenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

29. března 2011 (úterý) v 12:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných na MěÚ Vodňany odboru výstavby a ÚP.

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne……………………………..            Sejmuto dne…………………………….

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona(dodejky)

Martina Hornátová, Číčenice č.p. 6, 387 71  Číčenice
Jan Hornát, Číčenice č.p. 6, 3871  Číčenice
Obec Číčenice, IDDS: pwib58i
 

podle §85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Marie Novotná, Komenského č.p. 175, 389 01  Vodňany
Ing. Václav Novotný, Komenského č.p. 175, 389 01  Vodňany
Marie Balounová, Číčenice č.p. 6, 387 71  Číčenice
Helena Našincová, Číčenice č.p. 4, 389 01  Vodňany

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany

 

ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 1.2.2011 / 1.2.2011 | Zveřejnit od-do: 1.3.2011-15.3.2011 | Úřední deska od-do: 1.3.2011-15.3.2011

Počet návštěv: 1443
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém