Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Protipovodňové opatření - záchytný a odvodňovací příkop Radčice u Vodňan

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
_________________________________________________________________________________

 

 


Dne: 12.9.2007

Naše č.j.: ŽP/9081/F-2116/07-MS

 

 

 

Ministerstvo zemědělství ČR –

Pozemkový úřad Strakonice

Palackého nám. 1090

386 27 Strakonice


 

 

 

Protipovodňové opatření – záchytný a odvodňovací příkop Radčice u Vodňan.

 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

o povolení vodního díla  

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

                                                                       

p o v o l u j e

Ministerstvu zemědělství ČR - Pozemkovému úřadu Strakonice,

se sídlem Palackého nám. 1090, Strakonice, IČ 00020478

 

dle § 15 odst. 1 vodního zákona  a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona provedení stavby vodního díla „Protipovodňové opatření – záchytný a odvodňovací příkop Radčice u Vodňan“ na pozemcích p.č. 1053, 1064, 1077, 1198, 1222, 1236, 1234, 1227, 1225 v k.ú. Radčice u Vodňan, obci Vodňany, okrese Strakonice, kraji Jihočeském, č.h.p. 1-08-03-078, číslo hydrogeologického rajonu 631.

 

Popis stavby:

Jedná se o stavbu na ochranu před povodněmi. Účelem stavby je podchycení dešťových přívalových vod z přilehlé části obce Radčice záchytným příkopem a jejich převedení mimo intravilán obce Radčice odvodňovacím příkopem do levostranného přítoku řeky Blanice.

Délka záchytného příkopu bude 666 m, délka odvodňovacího příkopu bude 1042 m. Oba příkopy budou mít lichoběžníkové koryto se šířkou ve dně 0,5 až 2 m, se sklonem svahů 1:1, 1:1,5 a 1:2. Příkopy jsou navrženy, kromě trubního propustku přes místní komunikaci Radčice a na něj navazujícího úseku o délce 44 m a protlaku pod komunikací Vodňany – Protivín, otevřené. Po obou stranách koryt jsou navrženy zemní hrázky, které na ně navazují. Dno a svahy koryt budou opevněny betonovými příkopovými tvárnicemi a kamennou rovnaninou. V úseku záchytného příkopu km 0,102 – 0,666 bude současně vybudována polní cesta.

 

Vodohospodářská část stavby se člení na objekty:

záchytný příkop : SO 01

odvodňovací příkop : SO – 1 otevřená část

SO – 2 krytá část

SO – 3 protlak

 

Stavba objektu SO 02 – kamenité přepážky není předmětem tohoto vodoprávního řízení.

 

 

 

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

 

1)       Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované v březnu 2003 společností ENVI, s.r.o., Třeboň a v červnu 2007 společností PROJEKTA Tábor s.r.o., Tábor - oprávněnou osobou Ing. Jaroslavem Tučkem - autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT – 0100106), ověřené ve vodoprávním stavebním řízení, a to v termínu do 31.12.2010.

 

2)       Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

 

3)       Staveniště bude umístěno na pozemcích města Vodňany. Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích a přes pozemky města Vodňany.

 

4)       Před zahájením realizace stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby  a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny na štítek „Stavba povolena“.

 

5)       Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do vydání kolaudačního souhlasu.

 

6)       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén.

 

7)       Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla.

 

8)       Při křížení nebo souběhu ostatních inženýrských sítí je třeba dodržovat odstupové vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání síti technického vybavení“. Obnažené inženýrské sítě musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození. Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí.

 

 

 

9)       Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření:

 

a)      E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 3.5.2007, zn.: KX37139-Z050712887,

 

b)      E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, České Budějovice, ze dne 23.7.2007, zn.: SU83203-Z060721624,

 

c)      VaK JČ, a.s., B. Němcové 12/2, České Budějovice, ze dne 22.5.2007, zn.: 11140/10717920,

 

d)      Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  se sídlem Olšanská 55/5, Praha, pracoviště Pražská 16, České Budějovice, ze dne 9.5.2007, č.j.: 69912/07/CCB/V00,

 

e)      RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, Praha 10, ze dne 27.4.2007, zn.: 2017/07/55/Šp,

 

f)        Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Prachatice, ze dne 7.6.2007, zn.: OPV/PT/434/2007,

 

g)      Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice, ze dne 29.6.2007, zn.: 2892/07-32021/IV-Cí,

 

h)      Policie ČR – Okresního ředitelství Strakonice, Služby dopravní policie, Plánkova 629, Strakonice, ze dne 16.7.2007, č.j.: ORST-45-352/DP-2007,

 

i)        Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, ze dne 20.7.2007, č.j.: KUJCK/23860.2/07/ODSH-mimo-I/20,

 

10)    Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:

a)       po položení kanalizačního potrubí (objekt SO – 2), před záhozem zeminou,

b)       po provedení protlaku pod komunikací Vodňany – Protivín (objekt SO – 3).

 

11)    Odpady vzniklé při realizaci stavby, zbylé po jejich povinném vytřídění, musí být odstraněny nebo využity v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), a to pouze v místech k tomu určených. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.

 

12)    Po dokončení stavby stavebník požádá vodoprávní úřad o kolaudační souhlas a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. K žádosti připojí doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, upřesněné vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy.

 

13)    Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádějí jiných staveb podléhajících  povolení podle stavebního nebo jiného zákona.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti Ministerstva zemědělství ČR – Pozemkového úřadu Strakonice, se sídlem Palackého nám. 1090, Strakonice, bylo zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona ve věci povolení ke stavbě vodního díla „Protipovodňové opatření – záchytný a odvodňovací příkop Radčice u Vodňan“ na pozemcích p.č. 1053, 1064, 1077, 1198, 1222, 1236, 1234, 1227, 1225 v k.ú. Radčice u Vodňan podle § 15 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky ze dne 30.7.2007, č.j. ŽP/6435/07-MS, bylo doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů vzneseny žádné  připomínky k zahájenému řízení.

Od správního poplatku je, v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad, jako státní orgán, osvobozeno.

Dle předložených dokladů a na základě provedeného řízení bylo zjištěno, že stavbu výše uvedeného vodního díla lze povolit. Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek vodoprávního stavebního povolení.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude výše uvedená stavba v rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právem chráněnými zájmy.

 

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

·         2x projektová dokumentace,

·         výpisy z  katastru nemovitostí,

·         kopie katastrální mapy se zákresem stavby,

·         situační snímky 1:1000,1:10 000, 1:25 000,

·         souhlas města Vodňany jako vlastníka pozemků dotčených stavbou,

·         opis zápisu z jednání ze dne 22.2.2007 ve věci výběru staveniště,

·         opis zápisu z jednání ze dne 22.5.2007 ve věci projektové dokumentace stavby protierozního příkopu v Radčicích u Vodňan,

·        vyjádření MěÚ Vodňany, odboru výstavby,z hlediska územního plánování, ze dne 24.8.2007,zn.: výst. 327/07/Jst,

·        souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF ze dne 4.8.2004, č.j.: ŽP 6715/04-JK,

·        stanovisko Povodí Vltavy, s.p., České Budějovice,

·        vyjádření a stanoviska:

-          E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, ze dne 3.5.2007, zn.: KX37139-Z050712887,

-          E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, ze dne 23.7.2007, zn.: SU83203-Z060721624,

-          VaK JČ, a.s., České Budějovice, ze dne 22.5.2007, zn.: 11140/10717920,

-          ČEPS a.s. – Provozní správy střed, Praha 4, ze dne 15.5.2007, zn.: 805/12400/07,

-          Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,  pracoviště Pražská 16, České Budějovice, ze dne 9.5.2007, č.j.: 69912/07/CCB/V00,

-          RWE Transgas Net, s.r.o., Praha 10, ze dne 27.4.2007, zn.: 2017/07/55/Šp,

-          MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou, ze dne 254.2007, č.j.: 2007/4/216-1,

-          Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Prachatice, ze dne 7.6.2007, zn.: OPV/PT/434/2007,

-          Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, ze dne 29.6.2007, zn.: 2892/07-32021/IV-Cí,

-          Policie ČR – Okresního ředitelství Strakonice, Služby dopravní policie, Strakonice, ze dne 16.7.2007, č.j.: ORST-45-352/DP-2007,

-          Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, České Budějovice, ze dne 20.7.2007, č.j.: KUJCK/23860.2/07/ODSH-mimo-I/20,

-          Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závodu Strakonice, ze dne 4.7.2007, zn.: SUS ST-1016/2007.

 

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 9-ti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

 

                                                                       ….........................................           

        Ing. Miroslav Filip

                                                                                                vedoucí odboru životního prostředí

                                                                       

 

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

 • adresát + PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí pr. moci rozhodnutí
 • město Vodňany
 • Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, Brno, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice
 • E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
 • VaK JČ, a.s., B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská tř. 16/2239, 370 04 České Budějovice
 • RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, P.O. Box 166, 100 00 Praha 10 - Strašnice
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

 

Dotčené orgány:

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj , odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 • Policie ČR – Okresní ředitelství Strakonice, SDP, Plánkova 629, 386 01 Strakonice
 • MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny
 • MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH
 • MěÚ Vodňany, odbor správy majetku města

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č. Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP -  vlastní 3x + PD paré 1x

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                       

   ……………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 14.9.2007 / 14.9.2007 | Zveřejnit do: 29.9.2007 | Úřední deska od-do: 14.9.2007-29.9.2007
 

Počet návštěv: 2060
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém