Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Protipovodňové opatření - záchytný a odvodňovací příkop Radčice u Vodňan.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
_____________________________________________________________________________

 


Dne: 30.7.2007 

Naše č.j.: ŽP/6435/07-MS                        

                                               

                                               

 

 

Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad Strakonice

Palackého nám. 1090

386 27 Strakonice


 

 

 

 

 

Protipovodňové opatření – záchytný a odvodňovací příkop Radčice u Vodňan

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti Ministerstva zemědělství ČR – Pozemkového úřadu Strakonice, se sídlem Palackého nám. 1090, Strakonice, ve věci povolení ke stavbě vodního díla „Protipovodňové opatření – záchytný a odvodňovací příkop Radčice u Vodňan“ na pozemcích p.č. 1053, 1064, 1077, 1198, 1222, 1236, 1234, 1227, 1225 v k.ú. Radčice u Vodňan podle § 15 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona.

 

               Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona.

 

Předmět žádosti

Jedná se o stavbu na ochranu před povodněmi. Účelem stavby je podchycení dešťových přívalových vod z přilehlé části obce Radčice záchytným příkopem a jejich převedení mimo intravilán obce Radčice odvodňovacím příkopem do levostranného přítoku řeky Blanice.

Délka záchytného příkopu bude 666 m, délka odvodňovacího příkopu bude 1042 m. Oba příkopy budou mít lichoběžníkové koryto se šířkou ve dně 0,5 až 2 m, se sklonem svahů 1:1, 1:1,5 a 1:2. Příkopy jsou navrženy, kromě trubního propustku přes místní komunikaci Radčice a na něj navazujícího úseku o délce 44 m a protlaku pod komunikací Vodňany – Protivín, otevřené. Po obou stranách koryt jsou navrženy zemní hrázky, které na ně navazují Dno a svahy koryt budou opevněny betonovými příkopovými tvárnicemi a kamennou rovnaninou. V úseku záchytného příkopu km 0,102 – 0,666 bude současně vybudována polní cesta.

 

Vodohospodářská část stavby se člení na objekty:

záchytný příkop : SO 01

odvodňovací příkop : SO – 1 otevřená část

SO – 2 krytá část

SO – 3 protlak

 

Stavba objektu SO 02 – kamenité přepážky není předmětem tohoto vodoprávního řízení.

 

 

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - úseku vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

 

Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve po 8 dnech ode dne obdržení tohoto oznámení.

 

Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

….........................................          

        Ing. Miroslav Filip

                                                                                            vedoucí odboru životního prostředí

 

 

Rozdělovník:

·         adresát

 • město Vodňany
 • Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, Brno, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice
 • E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
 • VaK JČ, a.s., B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská tř. 16/2239, 370 04 České Budějovice
 • RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, P.O. Box 166, 100 00 Praha 10 - Strašnice
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
 • Policie ČR – Okresní ředitelství Strakonice, SDP, Plánkova 629, 386 01 Strakonice
 • Krajský úřad – Jihočeský kraj , odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 • MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny
 • MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH
 • MěÚ Vodňany, odbor správy majetku města

 

Na vědomí:

 • MěÚ Vodňany, odbor ŽP - vlastní

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 30-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………                          Sejmuto dne:………………………….

 

                                   

 

 

……..…………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 30.7.2007 / 30.7.2007 | Zveřejnit do: 29.8.2007 | Úřední deska od-do: 31.7.2007-29.8.2007
 

Počet návštěv: 1125
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém