Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Protipovodňová opatření Křtětice ÚŘ

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

330/ves/7890/08

 

Vodňany dne 28.8.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Město Vodňany
Nám.Svobody 18
389 16  Vodňany

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Město Vodňany, IČ 251984, Nám.Svobody 18, 389 16  Vodňany

(dále jen "žadatel") podal dne 27.8.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„protipovodňová opatření Křtětice“
 

na pozemku parc. č. 97/1, 97/11, 2, 707/3, 323/1, 15/1, 388/1, 695/1, 467, 692, 11, 690, 506/1, s. p. k. 39, p. p. k. 81, 323, 333, 336, 343, 351/2, 354/5, 357/2, 361/3, 363/1, 366/1, 698, 367/2, 387, 386/2, 388, 32, 504, 506/2, 707/1 v katastrálním území Křtětice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

30. září 2008 (úterý) v 10,00 hodin

se schůzkou pozvaných ve velké zasedací síni MěÚ Vodňany.

Umístění  bude zahrnovat tyto objekty:

 

SO 01               otevřená stoka (s přeložkou vodovodu a tel.kabelu)

SO 02.1            trubní stoka DN 900 (s přeložkou tel.kabelu)

SO 02.2            terénní průleh a otevřené stoky

SO 02.3            trubní stoka DN 800 s otevřenou stokou a s propustkem

SO 03              trubní stoka DN 800

SO 04              úprava návesní nádrže

SO 05               trubní stoka DN 600 s otevřenou stokou (průlehem)

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

 

 

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1 písm.a/ b/  stavebního zákona (dodejky)
Město Vodňany, Nám.Svobody 18, 389 16  Vodňany

účastníci dle § 85 odst.2 písm.a/  stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Libuše Kreuzová, Kodádkova 17, 389 01  Vodňany
Jaroslav Papírník, Plánkova 398, 386 01  Strakonice
Marie Tlamsová, Sídliště 1.máje 1138, 386 01  Strakonice
Marie Maunová, A. Křížka 139, 389 01  Vodňany
Josef Pojsl, Kolářova, 301  Katovice
Marie Pojslová, Kolářova 301, 387 11  Katovice
Jiří Vilím, Křtětice 32, 389 01  Vodňany
RABBIT Trhový Štěpánov, Sokolská 302, 257 63  Trhový Štěpánov
František Hauser, U Smíchovského Hřbitova 1387/ 11, 150 00  Praha
Stanislav Hauser, Dobročovická 51, 250 82  Úvaly
ing. Pavel Vovesný, Příčná 322, 530 03  Pardubice
Jan Krejčí, Křtětice 46, 389 01  Vodňany
Martin Květoň, Nad školou 307, 386 01  Strakonice
Josef Fousek, Křtětice 35, 389 01  Vodňany
Hana Fousková, Křtětice 35, 389 01  Vodňany
Miluška Ceplechová, Křtětice 1, 389 01  Vodňany
Miroslava Nováková, Nišovice 85, 387 01  Nišovice
Správa a údržba silnic, U Řepické zastávky 1294, 386 01  Strakonice
František Soukup, Kollárova 494, 397 01  Písek
Zdislava Jírová, Křtětice 9, 389 01  Vodňany
Blažena Plundrichová, Tyršova 267, 389 01  Vodňany
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pivovarská 196, 383 01  Prachatice
Regionální správa sítě VN a NN E.ON Česká republika a.s., Vrcovická 2297, 397 01  Písek
E.ON Česká republika, s.r.o. Správa sítě plynu, F.A.Gerstnera 215, 371 49  Č.Budějovice
1.JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3

Krajský úřad - Jihočeský kraj OEKO - maj. oddělení, U Zimního stadionu 1952, 370 76  České Budějovice

 

účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.b/  stavebního zákona a § 144  zákona č.500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (veřejnou vyhláškou)

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany odbor dopravy a Sh, Vodňany
Městský úřad odbor ŽP, náměstí Svobody 18, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany odbor správy majetku města, odd.památkové péče

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP
Výrobně obchodní družstvo, Lidmovice 33, 389 01  Vodňany
Povodí Vltavy a.s. závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21  České Budějovice
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy, Pivovarská 196, 383 01  Prachatice
Regionální správa sítě VN a NN E.ON Česká republika a.s., Vrcovická 2297, 397 01  Písek
E.ON Česká republika, s.r.o. Správa sítě plynu, F.A.Gerstnera 215, 371 49  Č.Budějovice
1.JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10  České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3
Pavel Štěpán, Hlincova Hora 42, 373 71  Rudolfov

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 28.8.2008 / 28.8.2008 | Úřední deska od-do: 29.8.2008-15.9.2008

Počet návštěv: 2027
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém