Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

PÍSKOVNA ČAVYNĚ

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany

tel: 383 379 111*, FAX : 383 382 317

e-mail: muvod@muvodnany.cz

Dne:  25. 8. 2008                                                       

Vaše č.j.:                                                                   Ing. Miroslav Mužík

Naše č.j.:   MUVO  7808/2008                                        Metodějova 1465

Vyřizuje: Jelínek                                                         149 00  PRAHA 4

 

 

 

*MUVOX001VMCK*

 

Těžba písků v lokalitě Čavyně  :  oznámení o zahájení správního řízení dle § 12 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /ochrana krajinného rázu/.

 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení řízení

 

 

 

     Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst.1 písm.c/ s působností dle § 77 odst.3 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "zákon"/,

 

o z n a m u j e

 

v souladu s ustanovením § 47 zák.č. 500/2004 Sb.,  správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, že na základě předložené žádosti adresáta ze dne 14.8. 2008 bylo

 

z a h á j e n o   ř í z e n í

 

ve věci vydání rozhodnutí  na ochranu krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona na záměr těžby písků v lokalitě Čavyně  na  uvedených parcelách v rámci zdejšího správního území ORP Vodňany, které jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení :

 

 

     Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, tímto vyzývá účastníky řízení a oslovená občanská sdružení, aby svá eventuální stanoviska k vedenému řízení podali nejpozději do 30. září 2008 s možností nahlédnutí do dokumentace na pracovišti orgánu ochrany přírody zdejšího odboru.

 

 

 

 

 

      K dispozici na zdejším pracovišti jsou následující materiály :

 

 

-          Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz zpracovatele Mgr. Lukáše Kloudy z října 2007.

-          Biologické hodnocení zpracované kolektivem autorů „Zelený svět“ v roce 2006.

-          Plán sanace a rekultivace ze srpna 2008 zpracovaný Mgr. Lukášem Kloudou.

-          Oznámení záměru podle § 6 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zpracovatele RNDr. Zbyňka Alianče z dubna 2007 s doplňkovými materiály.

-          Posudek na dokumentaci vlivu na životní prostředí dle § 9 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, zpracovatele CityPlan, s.r.o., Praha z dubna 2008.

-          Biologické hodnocení zpracovatele kolektivu autorů „Zelený svět“ z roku 2006.

-          Plán sanace a rekultivace etapy A ze srpna 2008 zpracovatele Mgr. Kloudy.

-          Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích ze dne 13.6. 2008.

 

 

 Po uvedeném termínu  bude ve věci zdejším správním orgánem rozhodnuto.

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Aleš Hutař

                                                                                vedoucí odboru životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku a Obecní úřad Číčenice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu 15-ti dnů.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :    ………………………..    Sejmuto dne : ……………………….

 

 

                                             

 

…………………………………….………………..

/datum,razítko, podpis/

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník :  /na doručenky/

 

Příloha 1 :

 

-          adresát – na základě plné moci udělené Františkem Jampílkem /IČ : 49495950/

-          František Jampílek, Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň

-          MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

-          Sdružení Jihočeské matky, Nová 12, 370 01 České Budějovice

-          CALLA – sdružení pro záchranu prostředí, PP 223,  370 04 České Budějovice

-          Krajina – občanské sdružení pro péči  o krajinu Vodňanska, Šumavská 980, 389 01 Vodňany

-          Sdružení za krásu české krajiny, Domažlická 89, 333 01 Stod

-          Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany

-          Obec Číčenice, 387 71 Číčenice

-          Ostatní  vlastníci dotčených pozemkových parcel – viz příloha oznámení

-          vlastní

 

 

Příloha 2 :

 

Seznam dotčených pozemkových parcel s uvedením vlastníků :

 

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 29.8.2008 / 29.8.2008 | Zveřejnit do: 15.9.2008 | Úřední deska od-do: 29.8.2008-15.9.2008
 

Počet návštěv: 5854
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém