Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat

 

OZV č. 2/2005 - Vyhláška o symbolech města a jejich používání

 

 
 

poř.č. 2/2005

 

 

MĚSTO VODŇANY

 

Obecně závazná vyhláška

o symbolech města a jejich používání

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 7.3.2005 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Město Vodňany náleží k historickým městům České republiky. Je oprávněno používat městské symboly, které jsou jeho trvalým a výhradním majetkem. Tato místní vyhláška jmenovitě tyto symboly určuje a stanoví podmínky jejich používání.

 

Čl. II.

Městské symboly

1.      Městskými symboly jsou:

a)      barvy města (odvozeny ze znaku města)

b)      městský znak (schválen podvýborem pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky dne 19.1.2005)

c)       městský prapor, jehož tvar, podoba a složení listu bylo schváleno podvýborem pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Prapor udělen na základě rozhodnutí č. 100 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 26. dubna 1996.

d)      standarta starosty (schválena usnesením městského zastupitelstva ze dne 22. 2. 1996)

 

2.      Zhotovování originálů symbolů města zajišťuje pouze MěÚ na základě rozhodnutí RM.

 

Čl. III.

Barvy města

Barvy města jsou zelená a žlutá.

 

Čl. IV.

Městský znak

Ve zlatém štítě polopostava doprava hledícího horníka v zeleném šatě s kápí na hlavě držící před sebou červený štít s českým lvem. Horník je provázen nahoře šikmo a kosmo položenými modrými hornickými necičkami a dole dvojími modrými hornickými kladívky na černých topůrkách.

 

Čl. V.

Městský prapor

Městský prapor nese barvy města. List praporu tvoří čtyři vodorovné pruhy – zelený, žlutý, zelený, žlutý v poměru 1 : 1 : 1 : 1. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

 

Čl. VI.

Standarta starosty

Bílý lev v červeném poli, lem v barvách města. Poměr stran shodný s poměrem stran městského znaku.

 

Čl.VII.

Používání symbolů města

1.      Symboly města mohou fyzické a právnické osoby používat jen po schválení RM. Žádosti o použití symbolů se evidují na odboru správním a vnitřních věcí MěÚ. Po schválení RM vydá odbor správní a vnitřních věcí  povolení k použití městských symbolů.

2.      Použití symbolů města ke komerčním účelům (např. na výrobcích, které jsou předmětem dalšího prodeje apod.) je umožněno za úhradu. Výši úhrady stanoví RM na návrh finančního odboru MěÚ a tato je splatná do 1 měsíce po vydání povolení k použití symbolů města, které bude tuto výši úhrady obsahovat.

3.      Použití symbolů městem nepodléhá schválení a při komerčním použití se neplatí úhrada za toto použití. Při použití symbolů města ke komerčním účelům organizacemi zřízenými městem, se za toto použití úhrada neplatí.

4.      Použití symbolů města pro nekomerční účely je bez schválení RM možné:

·        při významných státních svátcích

·        při významných dnech ČR, města Vodňany nebo při zvlášť významných akcích  pořádaných městem nebo regionem (např. udílení cen města, významné kulturní,  společenské a sportovní akce, setkání představitelů měst, vítání význačných osobností  apod.).

5.      Při použití symbolů města musí být dodržena jejich podoba dle čl. III – VI (z důvodu zabránění používání různých napodobenin)

 

Čl. VIII.

Sankce

Sankce za porušení této místní vyhlášky jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 58) ve znění pozdějších předpisů a přestupkovým zákonem č. 200/1990 Sb. (§ 46 odst.2) ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

Přílohou této vyhlášky jsou: městský znak (příloha č.1), městský prapor (příloha č.2), standarta starosty (příloha č.3) a tabulka identifikace barev znaku a dalších symbolů města (příloha č.4)

 

Čl. X.

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této obecně závazná vyhlášky se ruší Vyhláška o symbolech města a jejich používání schválená zastupitelstvem města dne 27.6.1996

 

 

Čl. XI.

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

          starosta                                                                           místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne ……………..

Sejmuto z úřední desky dne ……………..

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006

Počet návštěv: 2506
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém