Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

OZV č.1/2010 o stanovení povinností při užívání parku Jana Pavla II ve Vodňanech

 

 
 

Město Vodňany

Obecně závazná vyhláška

č.  1/2010

 

o stanovení povinností při užívání parku Jana Pavla II ve Vodňanech

 

Zastupitelstvo města Vodňany se dne 13.9.2010 usnesením č. 1 usneslo v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) a na základě § 10 písm. a), c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1.

Úvodní ustanovení

 

Účelem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění uložit povinnosti k užívání parku Jana Pavla II ve Vodňanech  a stanovit činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a takové činnosti v parku Jana Pavla II  zakázat.

Článek 2.

Základní ustanovení

 

1)       Provozovatelem parku Jana Pavla II je město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, tel.: 383 379 111

2)       Provozní doba  parku je:

a)      v období  1.4. - 30.9.  od 7.00 do 22.00 hodin

b)      v období 1.10.- 31.3.  od 7.00 do 21.00 hodin

 

Článek 3.

Pravidla  k užívání parku Jana Pavla II ve Vodňanech a činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

1)        Vstup se psy nebo jinými zvířaty do parku je povolen jen za předpokladu, že jsou vedeni doprovázející osobou na vodítku nebo neseni.

2)       Dojde-li ke znečištění prostranství zvířetem, je průvodce povinen toto znečištění neprodleně odstranit.

 

3)       V parku Jana Pavla II je zakázáno:

 

a)      vstupovat do parku a setrvávat v něm mimo provozní dobu parku,

b)      vstupovat (šplhat)  na oplocení parku a zdi, nebo je přelézat,

c)       používat zábavnou pyrotechniku,

d)       rozdělávat ohně,

 

 

4)   Některá další pravidla k užívání parku Jana Pavla II jsou upravena „Návštěvním řádem“

 

Článek 4

Dozor nad dodržováním 

1)   Dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí strážníci městské policie,

      pověření zaměstnanci Městského úřadu Vodňany, Městského hospodářství Vodňany s.r.o.

      a pracovníci dalších orgánů podle zvláštních předpisů.

2)       Porušování této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů[1].

 

Článek 5.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

 

…………….....……….                                                          …………………………….....

Vladimír Bezděkovský                                                              Václav Heřman

místostarosta                                                                           starosta

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

 [1] ) např. zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 14.9.2010 / 24.9.2010 | Úřední deska od-do: 14.9.2010-30.9.2010

Počet návštěv: 3340
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém