Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

OZV 3/2010 Místní poplatek za komunální odpad - 2011

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

 č. 3/2010

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VODŇANY

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 13. 9. 2010 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona              č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)   a ustanovením  § 84  odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb.,       o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

Řízení o poplatku provádí Městský úřad Vodňany (dále jen MěÚ nebo správce poplatku) dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zpoplatňuje obcí zavedený systém ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 3

Poplatník

Poplatek platí: 1)

 

1)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn       společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 

2)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální     rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě     vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši       odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

 

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

                                                                                                                                                                 

1)      Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 3 činí 492 Kč / rok a je tvořena:

                                 

a)      z částky 242 Kč za osobu a kalendářní rok, a

b)      z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

2)      Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.   

 

Čl. 5

Osvobození

 

1)      Od poplatku je osvobozeno každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící     s rodiči ve společné domácnosti. V případě změny zaniká toto osvobození na konci kalendářního roku, kdy ke změně došlo.

 

2)      V případě, že fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální    rekreaci, má  trvalé bydliště v územním obvodu města Vodňany, je od poplatku za      stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci osvobozena.V případě, že uvedenou stavbu vlastní více majitelů, je tato osoba osvobozena od poměrné části poplatku, která je určena spoluvlastnickým podílem, za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

3)      Od poplatku je osvobozen každý poplatník dle Čl. 3 odst. 1), který se prokazatelně zdržuje:

§         v zařízení Žižkovo nám. 21/II, tj. Domov pro seniory - Centrum sociální pomoci.

§         v dětském domově

 

4)      Od poplatku je osvobozen každý poplatník dle Čl. 3 odst. 1), který se prokazatelně zdržuje déle než tři měsíce po sobě jdoucí v příslušném kalendářním roce:

§         pracovně nebo studijně v zahraničí,

§         v ústavech sociální péče, LDN nebo jiných zařízení poskytujících zdravotní péči a sociální služby pro staré a handicapované občany,

§         ve vazbě či výkonu trestu odnětí svobody.

 

Čl. 6

Úlevy na poplatku

 

1)      Úleva ve výši 144 Kč / rok se poskytuje každému poplatníkovi dle čl. 3 odst. 1), který je držitelem správního rozhodnutí o přidělení mimořádných výhod III. stupně nebo průkazu ZTP-P.

 

2)      Úleva ve výši 144 Kč / rok se poskytuje každému poplatníkovi dle čl. 3 odst. 1), který v daném kalendářním roce dovrší 70 a více let.

 

3)      Úleva ve výši 144 Kč / rok se poskytuje každému poplatníkovi dle čl. 3 odst. 1), který má trvalý pobyt v místní části Vodňanské Svobodné Hory.

 

4)      Úleva ve výši 252 Kč / rok se poskytuje každému poplatníkovi dle čl. 3 odst. 1), který má trvalý pobyt v místní části Vodňanské Svobodné Hory a je současně držitelem správního rozhodnutí o přidělení mimořádných výhod III. stupně nebo průkazu ZTP-P anebo v daném kalendářním roce dovrší 70 a více let.

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

 

1)  Poplatník uhradí poplatek bez vyměření v těchto lhůtách :

§         Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt – nejpozději do 30. 4., případně lze částku uhradit ve dvou stejných splátkách se splatností vždy do     30. 4.  a  30. 10. příslušného kalendářního roku.

§         Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální  rekreaci – jednorázově ke dni 30. 9. příslušného kalendářního roku.

§         V případě, že dojde k zániku poplatkové povinnosti, doplatí poplatník dlužný poplatek do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost zanikla.

§         Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti s ohledem na výše uvedený splátkový kalendář. Vznikne-li poplatková povinnost od 1. 11. běžného roku, je poplatek nutno zaplatit do 31. 12 téhož roku.

 

2)  Poplatek se platí na účet města Vodňany převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti do  pokladny MěÚ Vodňany. V případě platby složenkou nebo převodem z účtu je poplatník   povinen vyžádat si na finančním odboru MěÚ Vodňany variabilní symbol platby, není tedy možné provést úhradu za více poplatníků jednou složenkou či bankovním převodem bez specifikace jednotlivých poplatníků. Složenky na požádání vydá finanční odbor MěÚ Vodňany.

 

Čl. 8

Ohlašovací povinnost

 

1)      Vznik a zánik poplatkové povinnosti nebo vznik a zánik nároku na úlevu či osvobození je poplatník povinen ohlásit na MěÚ Vodňany nejpozději do 15 dnů od doby, kdy tato skutečnost nastala. Ohlášení lze podat písemně na tiskopisech vydaných MěÚ Vodňany nebo jinými způsoby specifikovanými v daňovém řádu. 

 

2)  V případě nároku na úlevu či osvobození od poplatku  je    nutno uvedenou skutečnost doložit příslušným dokladem: průkazem ZTP-P nebo  rozhodnutím správního orgánu o přidělení mimořádných výhod III. stupně, rodnými listy dětí, potvrzením o pobírání přídavku na dítě, výpisem z katastru nemovitostí, potvrzením v českém jazyce od příslušné školy nebo jiné příslušné vzdělávací instituce (v případě cizojazyčného potvrzení s úředně ověřeným překladem), potvrzením od zaměstnavatele nebo pracovní agentury, potvrzením od ústavu sociální péče, LDN nebo jiných zařízení poskytujících zdravotní péči a sociální služby pro staré a handicapované občany, potvrzením od příslušného zařízení pro výkon vazby nebo trestu odnětí svobody, apod. V případě pracovního či studijního pobytu je nutno toto potvrzení předkládat opakovaně pro každý kalendářní rok.

 

3)  Poplatník je povinen uvést především tyto údaje : jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu,  doručovací adresu (v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu), datum narození,       rodné číslo a další údaje potřebné dle druhu poplatkové povinnosti.

 

Čl. 9

Ustanovení společná a přechodná

 

1)      Nebudou – li  poplatky  zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 2)

 

2)      Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.3)

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města Vodňany                  poř. č. 4/2009 ze dne 7. 9. 2009, kterou byl stanoven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Čl. 11

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2011.

 

 

 

 

………………………………                                                      .……………………………

              místostarosta                                                                                  starosta

 

 

 

 

 

 

Příloha

Výpočet částky uvedené v Čl. 4:

 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2009: 4 492 000,- Kč

Počet obyvatel v roce k 31. 12. 2009:                                                                       6 770 osob

Počet majitelů staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci:                       485 osob

Celkový počet poplatníků v roce 2009:                                                                        7 255 osob

 

Výpočet: 4 492 000 : 7 255 = 619,- Kč

 

 

 1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3) § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 14.9.2010 / 14.9.2010 | Zveřejnit od-do: 1.1.2011-31.12.2012 | Úřední deska od-do: 14.9.2010-30.9.2010 | Schváleno: 13.9.2010
 

Počet návštěv: 3662
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém