Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

OZV 3/2001 Vyhláška o pořádání veřejných produkcí

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

 

 poř.č. 3/2001

 

MĚSTO  VODŇANY

 

Vyhláška o pořádání veřejných produkcí

 

Zastupitelstvo města Vodňany schválilo dne 26. dubna 2001, v souladu s ustanovením  § 10 pís.c a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl.  I.

Úvodní  ustanovení

 

1.       Tato obecně závazná vyhláška stanoví povinnosti osob při oznámení, pořádání, průběhu a ukončení veřejných produkcí ve městě Vodňany a jeho místních částech v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

2.       Veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provozování hudebních a tanečních děl, vystoupení estrádních umělců a artistů, sportovní podniky a podniky lidové zábavy včetně tanečních zábav a diskoték.

3.       Veřejnosti přístupná je pro účely této vyhlášky produkce, které se může zúčastnit každý nebo ten kdo splní podmínky pořadatelem stanovené pro vstup do prostor, kde se produkce koná.

4.       Pořadatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která veřejnou produkci pořádá a hradí náklady s ní spojené.

 

 

Čl.  II.

Oznamovací  povinnost

 

1.        Pořadatel je povinen oznámit konání veřejné produkce, která se bude konat na území města Vodňany nebo jeho místních částí, nejméně 5 dní před jejím zahájením správnímu odboru MěÚ ve Vodňanech.

2.        Pořadatel může trvalé a opakující se veřejné produkce oznámit hromadným oznámením a to až na období tří měsíců.

3.        Oznamovací povinnost podle této vyhlášky se nevztahuje na:

a)       církve a náboženské společnosti, při pořádání náboženských obřadů v církevních objektech,

b)       pořádání občanských obřadů,

c)       veřejné produkce pořádané městem Vodňany nebo příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Vodňany,

d)       pořádání sportovních podniků, pokud nejsou spojeny s veřejnou produkcí na které se oznamovací povinnost vztahuje.

4.        Pořadatel je povinen oznámit konání veřejné produkce na tiskopisu, který pro tento účel vydá správní odbor MěÚ Vodňany.

 

 

Čl.  III.

Registrace  veřejné  produkce

 

1.       Městský úřad ve Vodňanech, na základě předloženého oznámení podle čl. II. odst. 1., 2. a 4. této vyhlášky, zaregistruje konání produkce. Zaregistrování se děje podpisem pracovníka správního odboru pod razítko Městského úřadu Vodňany umístěné na oznámení o konání produkce. Jako doklad o zaregistrování pořadateli vydá pracovník kopii podepsaného oznámení. Touto registrací je produkce považována za povolenou.

2.       Správní odbor MěÚ nezaregistruje veřejnou produkci, pokud je oznámení v rozporu s ustanoveními této vyhlášky, pokud je konání produkce v rozporu s jinou právní normou nebo na základě opatření orgánů krizového řízení či orgánů s podobnou pravomocí podle zvláštních předpisů. Nezaregistrovaná nebo neoznámená produkce se považuje za nepovolenou.

3.       Pořadatel produkce je povinen zaregistrovat se na finančním odboru MěÚ jako plátce poplatku v souladu s vyhláškou města Vodňany o místních poplatcích.

 

 

Čl.  IV.

Podmínky  pořádání  veřejné  produkce,  povinnosti  pořadatele  a  činnost  pořadatelské  služby

 

1.       Pořadatel veřejné produkce je povinen zajistit, aby po dobu jejího konání byl v místě produkce a v prostorách, které s jejím konáním souvisí, zabezpečován veřejný pořádek pořadatelskou službou.

2.       Členové pořadatelské služby musí být vhodně označeni tak, aby jejich příslušnost k pořadatelské službě byla zcela zřejmá.

3.       Pořadatel veřejné produkce je povinen stanovit počet členů pořadatelské služby tak, aby v souvislosti s charakterem pořádané akce byla služba schopna zabezpečovat veřejný pořádek v místě produkce a v prostorách, které s jejím konáním souvisí. Pořadatel je však povinen stanovit nejméně tolik členů pořadatelské služby, aby na každou započatou stovku předpokládaných návštěvníků připadal alespoň jeden člen služby.

4.       Při zabezpečování veřejného pořádku v místě konání veřejné produkce a v prostorách, které s jejím konáním souvisí, je každý povinen řídit se pokyny označených členů pořadatelské služby.

5.       Člen pořadatelské služby je povinen zabezpečovat veřejný pořádek v místě konání veřejné produkce a v prostorách, které s jejím konáním souvisí. V souvislosti s tím je zejména povinen zabezpečovat ochranu osob a majetku, zajišťovat úklid prostor, spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií Vodňany a při zabezpečování veřejného pořádku se řídit jejich pokyny.

6.       Dobu konání produkce uvede pořadatel v oznámení podle článku II. Veřejná produkce konaná v nočních hodinách musí být ukončena nejpozději do 4,00 hodin.

7.       Pořadatel je povinen zajistit, aby konání veřejné produkce bylo ukončeno nejpozději v dobu, která je uvedena v oznámení o konání produkce, pokud se na něj oznamovací povinnost vztahuje.

8.       Pořadatel je povinen dbát, aby v místě konání veřejné produkce osoby mladší 18ti let nekonzumovaly alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky. Rovněž je povinen dbát, aby v souvislosti s konáním produkce nebyly mimo nemovitost, v níž se produkce koná, překročeny limity imisí hluku podle zvláštního zákona.

9.       Pořádat veřejnou produkci spojenou s reprodukcí hudebních děl v zastavěné části města[1] v době od 22,00 do 06,00 hodin je zakázáno, pokud není pořádána uvnitř uzavřených objektů, které jsou schopny zamezit nežádoucímu šíření zvuku a vibrací. Na písemnou žádost pořadatele může výjimku z tohoto ustanovení povolit rada města, která může rovněž vydané povolení zrušit.

 

Čl.  V.

Povinnosti  návštěvníků  veřejné  produkce

 

Každý z návštěvníků veřejné produkce je povinen:

a)       zdržet se jednání, které narušuje veřejný pořádek a občanské soužití, jakož i jednání, které je v rozporu s ustálenými zvyklostmi a dobrými mravy,

b)       uposlechnout pokynů označených členů pořadatelské služby při zabezpečování veřejného pořádku a členů požární hlídky,

c)       podrobit se podmínkám pro účast na veřejné produkci, které byly stanoveny pořadatelem (např. zaplatit vstupné, účastnit se veřejné produkce ve stanoveném oděvu, nevnášet do míst konání veřejné produkce věci o kterých se lze důvodně domnívat, že by mohly být použity jako zbraň, nevnášet vlastní alkoholické nápoje apod.).

 

 

Čl.  VI.

Sankce

 

1.       Porušení nebo nedodržení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude u fyzických osob posuzováno jako přestupek podle zákona o přestupcích, u podnikatelů jako správní delikt podle zákona o obcích.

2.       Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat a jde-li o jednání na příkaz ten, kdo dal k jednání příkaz. [2]

 

Čl. VII.

Kontrolní  činnost

Dohled nad dodržováním této vyhlášky se svěřuje strážníkům Městské policie Vodňany, Policii ČR a pracovníkům pověřeným MěÚ Vodňany.

 

Čl. VIII.

Zrušující  ustanovení

 

Ruší se vyhláška o pořádání veřejných produkcí schválená městským zastupitelstvem dne 9. května 1996.

 

 

Čl.  IX.

Platnost  vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. den následující po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

                 zástupce starosty                                                                               starosta města[1] § 139a odst. 2 zákona č.50/1976 Sb. (stavební zákon)

  § 2 odst. cc) zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

[2] § 6 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006 | Zveřejnit do: 4.10.2016
 

Počet návštěv: 2479
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém