Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

OZV 2/2010 VHP a jiné technické herní zařízení

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

 

č. 2/2010

 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VODŇANY

 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

 

 

 

Zastupitelstvo   města  Vodňany  vydává  dne  13. 9. 2010 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením  § 10 písm. d)  a  ustanovení  § 84 odst. 2 písm. h)  zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích  ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.       

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1)      Město Vodňany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1)  dále jen „poplatek“.

2)      Řízení o poplatku provádí Městský úřad Vodňany (dále jen MěÚ nebo správce poplatku) dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. 

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatku podléhá2)  každý povolený výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí  (dále jen VHP nebo jiné technické herní zařízení). 

 

Čl. 3

Poplatník

 

Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí platí jeho provozovatel.3)

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku na tři měsíce činí 5 000 Kč

 

 

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatková povinnost vzniká dnem:

a)      v případě VHP ode dne uvedení povoleného VHP do provozu

b)      v případě jiného technického herního zařízení dnem nabytí právní moci povolení k provozování herního zařízení

2)      Poplatková povinnost zaniká dnem:

a)      v případě VHP dnem, ve kterém byl provoz VHP ukončen

b)      v případě jiného technického herního zařízení dnem pozbytí platnosti povolení k provozování tohoto zařízení 

3)      V případě, že VHP nebo jiné technické herní zařízení bude provozováno (umístěno) po dobu kratší než 3 měsíce, vypočítává se poplatek v poměrné výši. Vypočítaná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

  

                        Čl. 6

Splatnost poplatku

 

Poplatník je povinen odvést MěÚ Vodňany poplatek vždy do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí kalendářního roku.

  

                        Čl. 7

Ohlašovací povinnost

 

1)      Ve lhůtě 15 dnů je poplatník povinen správci poplatku ohlásit uvedení hracího přístroje do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozování hracího přístroje. Tyto skutečnosti poplatník doloží předložením zahajovacího a ukončovacího protokolu. 1)

2)      Ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení vydaného Ministerstvem financí k provozování herního zařízení je poplatník povinen ohlásit správci poplatku vydání tohoto povolení. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.  

3)      Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku následující údaje: název a sídlo právnické osoby, IČ, číslo bankovního spojení, osobu oprávněnou jednat za právnickou osobu, identifikační znaky hracího přístroje nebo herního zařízení a jeho umístění apod.

4)      Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost, a to do 15 dnů ode den, kdy tato skutečnost nastala.

5)      Při plnění ohlašovací povinnosti (vzniku i zániku) lze využít tiskopisy vydané MěÚ Vodňany.

 

Čl. 8

Ustanovení společná a přechodná

 

1)      Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.2)

2)      Při porušení ostatních povinností nepeněžité povahy (např. ohlášení vzniku, zániku, změny poplatkové povinnosti) může MěÚ Vodňany poplatníkovi uložit pokutu za nepeněžité plnění podle zvláštního právního předpisu.1)

3)      Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.2)

4)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 3)

 

 

Čl. 9

Přechodná ustanovení

 

1)      Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování herního zařízení přede dnem účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2)      První platba poplatku za herní zařízení uvedená v odst. 1 je splatná do 30. 10. 2010. v dalších obdobích je splatnost poplatku určena dle článku 6 této vyhlášky.

 

 

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška města Vodňany č. 7/2003 ze dne
27. 10. 2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

 

 

Čl. 11

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 10. 2010.

 

 

 

 

    ---------------------------------                                              ------------------------------------

                místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

 

 

 

 1) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

2) § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích

3) § 10a odst. 3 zákona o místních poplatcích

1) Vyhláška ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

2) § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1) zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

2) § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3) § 12 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 14.9.2010 / 14.9.2010 | Zveřejnit od-do: 1.1.2010-31.12.2013 | Úřední deska od-do: 14.9.2010-30.9.2010
 

Počet návštěv: 1854
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém