Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Kancelář tajemníka

 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy změny č. 1 ÚPO Skočice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD  Vodňanyodbor výstavby a územního plánování
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18/I

 

 

čj. MUVO 1114/2012/Jst                                                                                                                    Vodňany  3.2.2011

vyřizuje: Jaromír Štosek

tel: 383 379 163                                                                                              

e-mail: stosek@muvodnany.cz                                                                   

 

 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO  PLÁNU OBCE SKOČICE

A VÝZVA K UPLATŇENÍ  PŘÍPOMÍNEK  NEBO NÁMITEK

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování,  jako úřad územního plánování příslušný podle ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, oznamuje v souladu s § 171 – § 173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,  v platném znění, a v souladu s ustanovením § 20 a § 52  stavebního zákona, že byl zpracován  návrh opatření obecné povahy

 

změny č.1 územního plánu obce Skočice

 

 

 

Zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu.

 

Návrh opatření obecné povahy řeší dvě plochy – pro zemědělskou výrobu a skladování a pro veřejné prostranství a veřejnou zeleň v grafické části označené jako 1/1 a 2/1, u kterých dochází ke změně funkčního využití. Změnou č. 1 není urbanistická koncepce rozvoje území obce zásadně dotčena. Navržená změna č. 1 zachovává a podporuje dosavadní charakter obce tj. především funkci bydlení na venkově. Změna č. 1 je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje ze dne 13.9.2011, které nabyly účinnosti 7.11.2011. Pro řešení změny č.1 územního plánu obce Skočice nevyplývají žádná omezení ani požadavky.

 

Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy změny č. 1 územního plánu obce Skočice bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce  Obecního úřadu Skočice a Městského úřadu Vodňany, kde je možné do textové části návrhu opatření obecné povahy nahlédnout (nejlépe v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě). Oznámení a návrh opatření obecné povahy  se vyvěsí také v elektronické podobě, a to na internetové adrese www.vodnany.eu.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, podat opravný prostředek

           

 

                                                                      

           Bc.Věra Černá

                                                                                           vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                                                                                                     Městský úřad Vodňany

 

Toto oznámení  musí být vyvěšeno způsobem v místě obvyklém nejpozději od 6.2.2012. Zveřejní se též způsobem umožňující dálkový přístup (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) v platném znění.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  ………. 2012                                                                          Sejmuto dne: …………. 2012

Podpis oprávněné osoby + razítko                                                                 Podpis oprávněné osoby + razítko

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Dvořák
Vytvořeno / změněno: 7.2.2012 / 7.2.2012 | Zveřejnit od-do: 7.2.2012-8.3.2012 | Úřední deska od-do: 7.2.2012-8.3.2012

Počet návštěv: 1435
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém