Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Opravné usnesení ve věci stavby "Vodňany - Pražák - odkanalizování"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
___________________________________________________________________________


 

Dne: 7.9.2007   

Naše č.j.: ŽP/8859/07-MS                                                

                                                                       

           

 

            MĚSTO VODŇANY

 


 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

O P R AV N É   U S N E S E N Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), rozhodl na žádost stavebníka takto:

 

Podle ust. § 70 správního řádu se provádí oprava písemného vyhotovení rozhodnutí Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, ze dne  4.3.2005, č.j.: ŽP/2364/I-2365/05-MS, v části „Popis stavby“ , ve druhé  a třetí větě, které po opravě zní:

 

…Jedná se o sběrač A PVC DN 300 délky 1780 m včetně napojení výusti V2. Dále se jedná o stoku A1 PVC DN 250 délky 100 m a PVC DN 300 délky 98 m pro napojení stávající kanalizace z bytovek……

 

O d ů v o d n ě n í

 

          Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, obdržel dne 5.9.2007 žádost města Vodňany o provedení opravy tiskové chyby ve vyhotovení rozhodnutí ze dne  4.3.2005, č.j.: ŽP/2364/I-2365/05-MS, ve věci povolení stavby vodního díla „Vodňany – Pražák – odkanalizování“. V části popisu stavby se vyskytla zřejmá nesprávnost, spočívající zejména v chybném uvedení délky sběrače A a A1 oproti ověřené projektové dokumentaci.  

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který může být tímto usnesením přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. Odvolání nemá odkladný účinek.

 

 

 

 

 

……….........................................          

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                               vedoucí odboru životního prostředí

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

 • adresát
 • 1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 • E.ON Česká republika, a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská tř. 16/2239, 370 04 České Budějovice
 • České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty České Budějovice, Nádražní 12, České Budějovice
 • České dráhy, a.s., TELEMATIKA, o.z., Nemanická 438, 370 10 České Budějovice
 • České dráhy, a.s. Správa tratí Strakonice, Nádražní 337, 386 01 Strakonice
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Plzeň, P.O.BOX 188, Purkyňova 22, 304 88 Plzeň

·         Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Boženy Němcové 12, České Budějovice

 • Jihočeský kraj – Správa a údržba silnic Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

·         Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice

 • AGRO Vodňany, a.s.,  Číčenická 1192/II, Vodňany
 • ČEPS, a.s., Argentinská 38, 170 05 Praha 7

 

Dotčené orgány státní správy:

 • Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, P.O.BOX 258, 305 58 Plzeň

·         Policie ČR – Okresní ředitelství Strakonice, Služba dopravní policie, Plánkova 629, 386 01 Strakonice

·         MěÚ Vodňany – odbor správy majetku města

 - odbor výstavby a ÚP

            - odbor dopravy a SH

- odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF

 

Na vědomí:

 • Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č.Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci
 • MěÚ Vodňany, odbor ŽP -  vlastní 3x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

                                                                       

……………………………                                          Razítko, podpis

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 7.9.2007 / 7.9.2007 | Zveřejnit do: 24.7.2007 | Úřední deska od-do: 10.7.2007-24.7.2007
 

Počet návštěv: 901
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém