Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Odběr podzemních vod pro zemědělský areál Netonice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 


Dne: 11.5.2009

Naše č.j.: MUVO  3669/2009                                      

 

 

 

PIVKOVICE a.s.

Pivkovice 30

387 73 Bavorov


*MUVOX002CKR9*

 

 

Odběr podzemních vod pro zemědělský areál Netonice

 

 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,

 

                                                                       p o v o l u j e

společnosti Pivkovice a.s. se sídlem Pivkovice 30, 387 73 Bavorov, IČ: 25154443

 

 

 dle § 8 odst. 1 písm b) bodu 1 vodního zákona nakládání s podzemními vodami - odběr podzemních vod ze stávajících kopaných studní na pozemcích p.č. 782/4 dle KN a 428/1 dle KN (p.č. 501 dle PK) v  katastrálním území Netonice, v hydrogeologickém rajonu č. 631, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Bílsko, za účelem napájení hospodářských zvířat a zásobování zemědělského areálu Netonice vodou, na dobu časově omezenou do 31.12.2012, v tomto množství:

 

v prům. množství:      Qprům = 0,19 l/s

v max. množství:           Qmax  = 0,23 l/s……..456 m3/měsíc…….5 475 m3/rok

       

 

Stručný popis:

Jedná se o 2 kopané studny, vzájemně propojené, z betonových skruží o vnitřním průměru 1000 mm u studny na pozemku p.č. 782/4 dle KN a 2500 mm u studny na pozemku 501 dle PK (428/1 dle KN). Zhlaví studní je vyvedeno nad okolní terén a opatřeno betonovou krycí deskou. Čerpání vody je prováděno pomocí výtlačného čerpadla do studny na p.č. 501 dle PK (428/1 dle KN) a odtud je voda vedena samospádem do zemědělského areálu Netonice.

 

 

Pro odběr podzemní vody se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Oprávněný je povinen dbát při odběru podzemních vod na jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání v souladu s vodním zákonem.

 

2)       Budou dodržovány podmínky rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodních zdrojů ze dne 10.2.1987, zn.: VLHZ/246/H-2072/R-2062/87-M.

 

3)       V termínu do 30.6.2009 bude provedena čerpací zkouška pod hydrogeologickým dohledem u studny na pozemku na p.č. 728/4 v k.ú. Netonice, za účelem ověření skutečné vydatnosti tohoto vodního zdroje. Výsledek této čerpací zkoušky bude v písemné podobě předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

 

4)       Toto povolení zaniká uplynutím doby, na kterou bylo uděleno. Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezmění podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.

 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti společnosti Pivkovice a.s., se sídlem Pivkovice 30, 387 73 Bavorov, IČ: 25154443, bylo zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona, ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod ze stávajících kopaných studní na pozemcích p.č. 782/4 dle KN a 428/1 dle KN (p.č. 501 dle PK) v k.ú. Netonice podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 4.3.2009, č.j. MUVO 1692/2009, bylo formou veřejné vyhlášky doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí správní orgán obdržel vyjádření obce Bílsko k zahájenému řízení a připomínky Ing. Josefa Šípa, Ph.D. za občany osady Netonice.

Obec Bílsko ve svém vyjádření informuje o závěru projednání odběru vod společností Pivkovice a.s. na zasedání zastupitelstva č. 39 konaném dne 11.3.2009. Obec Bílsko nemá námitek k odběru vody z kopané studny na pozemku 501 dle PK, ale nesouhlasí s dlouhodobým odběrem ze studny na pozemku p.č. 782/4 dle KN v intravilánu osady Netonice. Požaduje ukončení odběru vody po vybudování nového zdroje firmou Pivkovice a.s.

Připomínky Ing. Josefa Šípa se týkají zejména poklesu vydatnosti vodního zdroje na pozemku p.č. 728/4 ve vlastnictví obce Bílsko a nešetrného a nehospodárného využívání tohoto vodního zdroje společností Pivkovice a.s.  Jedna z připomínek se týkala rovněž charakteru předmětných studní.

 

V průběhu vodoprávního řízení bylo zkoumáno, zda se jedná o nový odběr podzemních vod nebo o uvedení stávajícího odběru podzemních vod do souladu s platnými právními předpisy.

Obě studny jsou stručně popsány v předložené zjednodušené dokumentaci stávajících staveb vypracované Atelierem Penta, spol. s r.o. - Ing. Karlem Brožem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby. Voda z první kopané stuny na p.č. 872/4 je pomocí výtlačného čerpadla čerpána do výše položené studny na p.č. 428/1, která má nedostatečnou kapacitu. Z druhé studny, která má spíše charakter vodojemu, je voda samospádem dopravována do zemědělského areálu firmy Pivkovice a.s.

Podle ČSN 755115 je studna  technické dílo, nejčastěji kopaná šachtice nebo vrt, které je technicky vystrojeno k bezpečnému užívání zdroje podzemní vody. Studna je podle § 55 písmena j/ vodního zákona vodním dílem. Druhy studní se většinou řídí způsobem jejich provedení (např. kopaná studna, vrtaná studna, šachtová studna) nebo účelem jejich užívání (např. domovní studna, veřejná studna, požární studna).  

 Ve vodoprávní evidenci zdejšího správního orgánu bylo dohledáno rozhodnutí Okresního národního výboru ve Strakonicích ze dne 10.2.1987, Zn. VLHZ/246/H-2072/R-2062/87-M, kterým byl Jednotnému zemědělskému družstvu Pivkovice povolen odběr podzemních vod v max. ročním množství 53 tis. m3 ze zdrojů S 264 na pozemku p.č. 428/1 v k.ú. Netonice dle KN a S 265 na pozemku p.č. 442 v k.ú. Netonice dle KN, a to za účelem zásobování hospodářských zvířat.  Současně  bylo vyhlášeno ochranné pásmo těchto vodních zdrojů v rozsahu I. a II. stupně.

Podle mapových podkladů a terénního šetření správního orgánu původní vodní zdroj S 265 neodpovídá umístění stávající kopané studny na pozemku p.č. 782/4 v k.ú. Netonice. Z historických pramenů je patrné, že pramen  zásobující studnu na p.č. 782/4 (označovaný jako tvz. Netonický pramen), který v současné době stále vyvěrá do kamenného koryta pod netonickou návsí a zásobuje obecní požární nádrž, dával vznik Netonickému potoku jako levostrannému přítoku Bílského potoka č.h.p. 1-08-03-064. Podle výpovědí pamětníků voda z tohoto pramene sloužila vzhledem ke své kvalitě pro individuální zásobování obyvatel Netonic pitnou vodou.

Pokles vydatnosti vodního zdroje na p.č. 782/4, zaznamenaný občany osady Netonice, může mít řadu příčin. Vyloučíme-li odběry společnosti Pivkovice a.s., dalším nejvýznamnějším faktorem jsou zřejmě klimatické vlivy. Od poloviny devadesátých let dvacátého století se začalo proměňovat klima celé Evropy. Tyto klimatické změny mají dopad také na hydrologický režim v ČR.

Vydatností předmětných zdrojů pro zásobování areálu společnosti Pivkovice a.s. a mírou ovlivnění okolních vodních zdrojů se zabývá hydrogeologický posudek zpracovaný společností Glaukos s.r.o. – odpovědným řešitelem RNDr. Jaroslavem Řízkem v prosinci 2008. Zpracovatel však vychází pouze z teoretických výpočtových hodnot a konstatuje, že výsledky výpočtů nemusí plně korespondovat s realitou.

Jedním z hlavních účelů vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, zajistit trvale udržitelné užívání těchto vod a podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů  (§ 1 vodního zákona). Podle § 29 vodního zákona jsou zdroje podzemních vod přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Z těchto důvodů byla, v souladu se stanoviskem správce povodí ze dne 2.9.2008, zn.: 2008/49648/142-J, omezena doba platnosti i rozsah odběru podzemních vod za účelem napájení hospodářských zvířat a zásobování zemědělského areálu Netonice vodou a stanoveny podmínky pro tento odběr, včetně provedení čerpací zkoušky ze zdroje na pozemku p.č. 728/4 v k.ú. Netonice.

Vodoprávní úřad při rozhodování o povolení či nepovolení odběru podzemních vod z vodního zdroje na pozemku p.č. 728/4 v k.ú. Netonice za výše uvedeným účelem vzal v úvahu stávající provoz zemědělské farmy Netonice a existenční potřebu jejího zabezpečení zásobováním vodou. Současně  byl společnosti Pivkovice a.s. dán dostatečný časový prostor pro budoucí zabezpečení zemědělské farmy Netonice jiným zdrojem podzemních vod.

 

 

Podklady pro rozhodnutí:

Ø       kopie pozemkové a katastrální mapy se zakreslením místa nakládání s vodami, situační snímek,

Ø       hydrogeologické posouzení vodních zdrojů zpracované oprávněnou osobou – RNDr. Jaroslavem Řízkem,

Ø       stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami ,

Ø       zjednodušená dokumentace stávající stavby studny (tzv. pasport stavby),

Ø       informativní údaje z katastru nemovitostí,

Ø       doklady prokazující jiné právo k pozemku nakládáním s vodami dotčenému – právo založené nájemní smlouvou k dotčenému pozemku a právo založené smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

 

  …….........................................        

            Ing. Aleš Hutař

                                                                                              vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + ověřený pasport stavby

·                obec Bílsko

·                RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov

·                Ing. Josef  Šíp, Ph.D., Chlumská 7, 312 15 Plzeň

 

Dotčené orgány:

·                Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Severní 9, České Budějovice, Inspektorát ve Strakonicích, Písecká 1114, 386 26 Strakonice

·                Krajská hygienická stanice JČ kraje, ÚP Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, České Budějovice - po nabytí právní moci rozhodnutí

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP -  vlastní 3x + ověřený pasport stavby

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Bílsko žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                              Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                      

……………………………

                                                                                          Razítko, podpis

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 11.5.2009 / 11.5.2009 | Zveřejnit do: 27.5.2009 | Úřední deska od-do: 12.5.2009-27.5.2009
 

Počet návštěv: 1035
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém