Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Formuláře

 

Obnova rybníka Honzíkovský v k.ú. Chelčice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                             e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 


Dne: 11.12.2007                       

Naše č.j.: ŽP/12218/A-2316/07-MS                                                     

 

 

 

               Městské hospodářství

               Vodňany spol. s r.o.

               Výstavní 726/II

               389 01 Vodňany


                       

                                                                       

Obnova rybníka Honzíkovský v k.ú. Chelčice.

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

 

 

I.                                                                      p o v o l u j e

společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s.r.o.,

 se sídlem Výstavní 726/II, Vodňany, IČ: 25183222

 

a)       podle § 8 odst. 1 písm a) bodu 2 a  v  souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. a)  vodního zákona změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Honzíkovský na pozemku p.č. 188, 190 v k.ú. Chelčice, č.h.p. 1-08-03-077, číslo hydrogeologického rajonu 632, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Chelčice, v následujícím rozsahu:

 

kóta normální hladiny akumulované vody…………………..…440,86 m n.m. (Bpv)

kóta max. hladiny akumulované vody………………………….441,10 m n.m. (Bpv)

minimální kóta koruny hráze……………………………………441,40 m n.m.

zatopená plocha při normální hladině..………………..………..1,87 ha

zatopená plocha při max. hladině……………………………….1,93 ha

objem akumulované vody při provozní hladině .……………….18,1 tis. m3

objem akumulované vody při max. hladině…………………….22,7 tis. m3

max. hloubka vody u hráze při normální hladině…………….…2,5 m

 

za účelem polointenzivního chovu ryb a řízení odtoku povrchových vod, na dobu životnosti vodního díla. 

 

Ostatní výrokové části rozhodnutí Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, o povolení k nakládání s vodami v rybníce Honzíkovský ze dne 2.5.2005, č.j.: ŽP/4346/A-2316/05-MS, zůstávají nadále v platnosti.

 

 

b)       podle § 15 odst. 1 vodního zákona  a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona provedení změny stavby vodního díla nazvané „Obnova rybníka Honzíkovský“ na pozemku p.č. 187 a 188 dle KN v k.ú. Chelčice za účelem zvětšení zásobního (retenčního) prostoru rybníka a zajištění funkčnosti a bezpečnosti vodního díla.

 

 

 

Popis stavby:

Jedná se o obnovu a zvětšení akumulačního prostoru rybníka Honzíkovský odbahněním a výškovou úpravou hráze. Dále se jedná o vybudování bezpečnostního přelivu u tohoto rybníka. 

Rybník Honzíkovský se nachází jižně od města Vodňany. Je řešen jako neprůtočný a je napouštěn náhonem odebírajícím vodu z kanálu A2 Vodňany přes rozdělovací objekt R3. Od výpustného zařízení rybníka Honzíkovský je voda odváděna zatrubněnou stokou do rybníka Šítov. Rybník má dvě hráze  (hlavní a boční), zemní, homogenní, z místních materiálů.

Stavební úprava obou hrází a výstavba bezpečnostního přelivu jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné převedení stoleté povodně při dostatečném převýšení koruny hráze nad maximální hladinou a aby byl vytvořen nad kótou normálu požadovaný retenční prostor. Koruna hrází bude zvýšena na kótu 441,40 m n.m. Bezpečnostní přeliv bude vybudován v boční hrázi, nedaleko místa napojení na hlavní hráz. Bude tvořen šachtovým přelivem obdélníkového půdorysu s pevným betonovým přelivným prahem o délce přelivné hrany 3,8 m na kótě  normální hladiny 440,86 m n.m.

Odbahněním bude obnoven prostor stálého nadržení v původní velikosti. Na okraji rybníka budou vytvořeny mezideponie, které budou po odvodnění odvezeny a na základě výsledků rozborů odebraných vzorků bahna využity na rekultivaci pozemku p.č. 991/1 v k.ú. Vodňany ve vlastnictví města Vodňany.

Příjezd na staveniště bude zajištěn po komunikaci III. třídy Chelčice–Vodňany a po místní cestě odbočující z této komunikace.

    

Stavební části:

SO 01 – bezpečnostní přeliv a úprava hráze

SO 02 - odbahnění

 

 

Pro provádění stavby se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností Vodoinvest s.r.o., České Budějovice  - Ing. Vilémem Šedivým, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT-0100221), ověřené ve vodoprávním stavebním řízení, v termínu do 31.12.2009, kromě česlové stěny nad přelivným prahem bezpečnostního přelivu.

 

2)       Při nakládání s povrchovými vodami budou dodržovány zásady manipulace s vodou podle Provozního a manipulačního řádu pro rybník Polan II a související vodohospodářská zařízení celé rybniční soustavy, který vypracoval v roce 1998 Ing. Karel Meruňka, CSc., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0100318) a podle manipulačního řádu pro rybník Honzíkovský vypracovaný v září 2007 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou.

 

3)       Staveniště bude umístěno pouze na pozemcích, k nimž má stavebník právo založené nájemní smlouvou.

 

4)       Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

 

5)       Před zahájením realizace stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny na štítek „Stavba povolena“.

 

6)       Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do vydání kolaudačního souhlasu.

 

7)       Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén a do povrchových vod.

 

8)       Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".

 

9)       Při realizaci stavby budou v plném rozsahu respektována vyjádření a stanoviska:

a)       Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody ze dne 15.3.2007, č.j.: ŽP/2949/07-J,

 

b)       Zemědělské vodohospodářské správy, Oblasti povodí Vltavy, Pracoviště Prachatice ze dne 23.3.2007, zn.: OPV/PT/204/2006,

 

c)       Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Horní Vltava, ze dne 23.3.2007, zn.: 2007/15518/142 Le,

 

10)    Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních    prohlídek stavby v souladu s § 133 stavebního zákona:

 

a)      po vybudování stavebního objektu - bezpečnostního přelivu,

b)      před zahájením výškových úprav hráze,

 

11)    Při provádění stavby rybníka a zejména hráze rybníka budou dodržena také příslušná ustanovení české technické normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“.

 

12)    Rybniční sediment bude uložen na dočasné mezideponii max. 1 rok a poté buď vhodně využit nebo uložen na skládku.

 

13)    Odpady vzniklé při realizaci stavby, zbylé po jejich povinném vytřídění, musí být odstraněny nebo využity v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění), a to pouze v místech k tomu určených. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.

 

14)    Po dokončení stavby, nejpozději do 31.12.2009, požádá stavebník vodoprávní úřad o kolaudační souhlas a provedení závěrečné kontrolní prohlídky. K žádosti připojí doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, upřesněné vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

 

15)   Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných staveb nebo činností podléhajících povolení podle stavebního nebo jiného zákona (zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění).

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti Městského hospodářství Vodňany spol. s r.o. bylo zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve věci povolení změny stavby vodního díla nazvané „Obnova rybníka Honzíkovský“ na pozemcích p.č. 187, 188 dle KN v k.ú. Chelčice  podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a ve věci změny povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci v těchto vodních nádržích podle § 8 odst. 1 písm a) bodu 2 a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. a)  vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 30.10.2007, č.j.: ŽP/8557/07-MS, bylo doručeno formou veřejné vyhlášky všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny žádné další připomínky k zahájenému řízení.

Dle předložených dokladů a na základě provedeného řízení bylo zjištěno, že změnu stavby výše uvedeného vodního díla a žádaný rozsah nakládání s povrchovými vodami lze povolit. Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek povolení.

Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude povolená stavba a nakládání s povrchovými vodami v rozporu s vodohospodářskými nebo jinými právem chráněnými zájmy.

 

 

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

 • 2x projektová dokumentace,
 • 2x manipulační řád vypracovaný v září 2007 společností Vodoinvest s.r.o., Ing. Ilonou Poppovou,
 • výpis z katastru nemovitostí ze dne 1.11.2007,
 • kopie katastrální mapy,
 • nájemní smlouva mezi městem Vodňany a Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s.r.o., platná a účinná od 1.10.1999,
 • situace stavby 1:5 000, 1:2 280, situace rybníka 1:500,
 • pravomocné územní rozhodnutí MěÚ Vodňany, odboru výstavby a ÚP, ze dne 26.9.2007, č.j.: 332/7882/7/Mh,
 • posudek společnosti Vodní díla - TBD a.s. pro určení kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly,
 • smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, VÚRH ve Vodňanech, ze dne 12.9.2007,
 • souhlas Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, VÚRH ve Vodňanech, ze dne 23.3.2007,
 • rozhodnutí Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - orgánu ochrany přírody, ze dne 28.2.2006, č.j.: ŽP/1519 R/06-J,
 • stanovisko Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody ze dne 15.3.2007, č.j.: ŽP/2949/07-J,
 • hydrologická data ČHMÚ ze dne 1.2.2007, zn.: 62/07,
 • stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, ze dne 23.3.2007, zn.: 2007/15518/147Le,
 • stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, OPV, Pracoviště Prachatice ze dne 23.3.2007, zn.: OPV/PT/204/2006,
 • vyjádření:

-          Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice

-          Jihočeské plynárenské, a.s. České Budějovice,

-          Vodovodů a kanalizací JČ, a.s. České Budějovice,

-          E.ON Česká republika, s.r.o.České Budějovice,

 • správní poplatek byl zaplacen dne 11.12.2007.

 

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

            Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 6-ti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

                                

 ……….........................................          

           Ing. Miroslav Filip

                                                                                    vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + příloha + ověřená PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                obec Chelčice

·                město Vodňany

·                Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Prachatice, Pivovarská 196, 383 21 Prachatice

·                Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity se sídlem ve Vodňanech, Zátiší 728, 389 25 Vodňany

·                Školní rybářství Protivín, Masarykovo nám. 12, 989 11 Protivín

 

Dotčené orgány státní správy:

·                MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP

·                MěÚ Vodňany, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, Č. Budějovice – vodoprávní evidence - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

·                vlastní 3x + PD paré 1x

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, a Obecní úřad Chelčice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

 

 

                                                                       

……………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 14.12.2007 / 14.12.2007 | Zveřejnit do: 28.12.2007 | Úřední deska od-do: 12.12.2007-28.12.2007
 

Počet návštěv: 1181
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém