Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

poř. č. 8/2003

 

 

MĚSTO VODŇANY

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

 

 

Zastupitelstvo   města  Vodňany  vydává  dne  27. 10.  2003 podle ustanovení  § 14 zákona

 č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením   § 10 písm. a)  a  ustanovení  § 84 odst. 2 písm. i)   zákona  č. 128/2000 Sb.,

 o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů,  tuto  obecně  závaznou  vyhlášku

 o místním poplatku ze vstupného.       

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Vodňany ( dále jen MěÚ nebo správce poplatku ) dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. II

Předmět poplatku

 

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na  kulturní,  sportovní,  prodejní nebo  reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

                                                Čl. III

                                                             Vstupné

 

Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

 

Čl. IV

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

 

Čl. V.

Sazba poplatku

 

Poplatek se stanoví z úhrnné částky vstupného za skutečně prodané vstupenky, a to :

1)   za vstupenky v hodnotě do 20,- Kč / kus ………………………………… 10 %

2)   za vstupenky v hodnotě nad 20,- Kč / kus …………………………….….  20 %

1)     za vstupenky u tanečních zábav a plesů s živou hudbou …………………. 10 %

(bez ohledu na výši hodnoty vstupenky)

4)  paušální částkou (v případě dohody mezi poplatníkem a správcem poplatku)

a) cirkusy a pod. atrakce ………………………………………………....300,-Kč/akci     

                                                                                                                         (představení)

      b) pouťové apod. atrakce ………………………………………………...300,- Kč/den                

            (kolotoče,…)                                                                                          (den provozu)

 

 

Čl. VI

Osvobození

 

1)  Akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

2)  Sportovní akce

3)  Akce organizované pro děti do 15 let

4)  Akce pořádané městem nebo organizacemi, jejichž zřizovatelem je město

5)  Filmová a divadelní představení

6)  Maturitní, výuční plesy a akce obdobného charakteru ( absolventské plesy, majáles, apod.)

7)  Taneční kurzy

8)  Akce pořádané v objektu nám. Svobody 13/I ( ZUŠ ) a v církevních objektech

 

 

Čl. VII

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný při vyúčtování vstupenek bez vyměření.

2)      U poplatku placeného paušální částkou je poplatník povinen zaplatit poplatek předem bez vyměření.

 

 

Čl. VIII

Povinnosti poplatníka

 

Poplatník je povinen :

1)      opatřit vstupenky datem konání akce, výší vstupného, jménem ( názvem ) pořadatele

2)      nejméně jeden den před konáním akce předložit správci poplatku vstupenky k označení

3)   do 5 dnů po skončení akce předložit vyúčtování prodaných vstupenek správci  

      poplatku

4)   neprodané vstupenky odevzdat správci poplatku

 

 

Čl. IX

Ohlašovací a registrační povinnost

 

1)  Registraci poplatku je nutno podat písemně na tiskopisech vydaných správcem poplatku  

     nejpozději jeden den před konáním akce.

2)  Poplatník je povinen uvést především tyto údaje :

-          u fyzických osob : jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu             ( pokud je odlišná od adresy  trvalého pobytu ), datum narození, rodné číslo

-          u právnických osob : název, sídlo, doručovací adresu ( pokud je odlišná od adresy sídla ), IČO, bankovní spojení

a další údaje uvedené na tiskopisech.

3)  Ohlašovací a registrační povinnost mají i pořadatelé akcí, které jsou od poplatku 

     osvobozeny, nepodléhají však povinnostem poplatníka podle Čl. VII vyhlášky.

4)  Při nároku na osvobození dle Čl. VII odst. 1 je nutno předložit vyúčtování akce 

     s dokladem o odvedení výtěžku na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.

5)  Nebude-li splněna ohlašovací a registrační povinnost, může správce poplatku uložit pokutu 

     v souladu s § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 

     předpisů.

 

 

Čl. X

Ustanovení společná a přechodná

 

1)   Nebudou – li  poplatky  zaplaceny (odvedeny)  včas nebo ve správné výši, vyměří správce                

      poplatku poplatek platebním výměrem.

2)   Včas nezaplacené ( neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část  

      může správce poplatku  zvýšit až na trojnásobek

      Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

3)   Pokud poplatník (plátce) nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou           

       obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od

       konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací ( poplatková ) povinnost vznikla.

       Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření   

       poplatku, běží  tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o

       tomto úkonu písemně uvědoměn.

       Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,

       ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4)   Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy ( zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní  

      a  poplatků, ve znění pozdějších předpisů ).

5)  Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech, na  

      žádost poplatníka  poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně  prominout.

6)   Správce poplatku může při výkonu správy poplatku požádat o součinnost třetí osoby  

v souladu s § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších  

      předpisů.

 

ČL. XI

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška města Vodňany č. 12/2001 ze dne

13. 12. 2001  o místním poplatku ze vstupného.

 

 

Čl. XII

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2004.

 

 

              místostarosta                                                                              starosta

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006 | Zveřejnit od-do: 1.1.2004-31.12.2012
 

Počet návštěv: 1570
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém