Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poř.č. 3/2006

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

 

 

 

poř. č. 3/2006

 

 

MĚSTO VODŇANY

 

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 11. 12. 2006 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)   a ustanovení  § 84  odst. 2 písm. i)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů        

 

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Vodňany ( dále jen MěÚ nebo správce poplatku ) dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon      č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

 

Čl. II

Předmět poplatku

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zpoplatňuje obcí zavedený systém ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. III

Poplatník

 

Poplatníkem je :

1)  Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden   

      společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto                                                          

      osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

2)  Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální       

     rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě  

     vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 

     odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

 

 

 

Čl. IV.

Sazba poplatku

                                                                                 

                                                                               

1)   Fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města : 480,- Kč / rok

- poplatek je tvořen : a) částkou :    230 ,-    / rok

                                  b) částkou :    250,-  Kč / rok

 

výpočet částky dle bodu b) :

 

- skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005:

                                                         2.992.150,- Kč

 

- počet poplatníků :      6.748 trvale žijících ( stav k 31. 12. 2005 )

                                        402 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci

                                     7.150  celkem

                                                                 

   2.992.150 : 7150 = 418,50

 

 

2)  Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

     rekreaci :                                                                          480 ,- Kč / rok

     

        a) částkou :                   230 ,-   Kč / rok

        b) částkou :                   250,-    Kč / rok

 

výpočet částky dle bodu b) :

 

- skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005:

                                                         2.992.150,- Kč

 

- počet poplatníků :     6.748 trvale žijících ( stav k 31. 12. 2005 )

                                       402 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci

                                    7.150  celkem

                                                                

  2.992.150 : 7150 = 418,50

 

 

3) Fyzická osoba dle bodu 1) , která je držitelem průkazu ZTP-P :  336 ,- Kč / rok

  

        a) částkou :                    86,-   Kč / rok

        b) částkou :                  250,-    Kč / rok

  

     výpočet částky podle bodu b) – viz odst. 1) a 2)

 

 

4) Fyzická osoba dle bodu 1), která v kalendářním roce dovrší 70 a více let : 336,- Kč / rok

 

        a) částkou :                     86,-   Kč / rok

        b) částkou :                   250,-    Kč / rok

 

     výpočet částky podle bodu b) – viz odst. 1) a 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  V případě změny místa trvalého pobytu, nebo změny vlastnictví stavby, která je určena  

      nebo slouží k individuální rekreaci, v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek  

      v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců  pobytu nebo vlastnictví  

      stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci v příslušném kalendářním roce. Dojde-

      li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav 

      na konci tohoto kalendářního měsíce.

 

 

 

Čl. V

Osvobození

 

1) Od poplatku je osvobozeno každé třetí a další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící  

    s rodiči ve společné domácnosti.

    V případě, že počet  nezaopatřených dětí do 18 let žijících s rodiči ve společné domácnosti  

    klesne na dvě a méně, zaniká toto osvobození na konci kalendářního roku, kdy ke změně

    došlo.     

 

2) a) V případě, že fyzická osoba, která vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální                                            

        rekreaci, má  trvalé bydliště v územním obvodu města Vodňany, je od poplatku za

        stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci osvobozena.

    b) V případě, že stavbu uvedenou v bodu a) vlastní více majitelů, je osoba uvedená v bodě

a)       osvobozena od poměrné části poplatku ( která je určena spoluvlastnickým podílem )   

 za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

3)  Od poplatku je osvobozena každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve Vodňanech, která se prokazatelně zdržuje v zařízení Žižkovo nám. 21/II ( Centrum sociální pomoci – Domov    důchodců ) a Elektrárenská 28/II ( Centrum sociální pomoci – penzion, týká se osob umístěných v zařízení na základě rozhodnutí ).

 

 

Čl. VI

Splatnost poplatku

 

1)  Poplatník uhradí poplatek bez vyměření v těchto lhůtách :

a)       Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt – ve dvou stejných splátkách, vždy         

      do 30. 4.  a 30. 10. příslušného kalendářního roku

-          poplatek je možno zaplatit i jednorázově ke dni 30. 4. příslušného kalendářního roku

b)  Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci – jednorázově ke dni 30. 4. příslušného kalendářního roku

      c)   V případě, že dojde k zániku poplatkové povinnosti doplatí poplatník dlužný poplatek

      do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost zanikla.

d)       Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný nejpozději  do  15      

      dnů od vzniku poplatkové povinnosti s ohledem na výše uvedený splátkový kalendář.  

            Vznikne-li poplatková povinnost od 1. 11. běžného roku, je poplatek nutno zaplatit do 

            31. 12. tohoto roku.

2)  Poplatek se platí na účet města Vodňany převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti do

     pokladny MěÚ Vodňany. V případě platby složenkou nebo převodem z účtu je poplatník                    

     povinen vyžádat si na finančním odboru MěÚ Vodňany variabilní symbol platby. Složenky

     na požádání vydá finanční odbor MěÚ Vodňany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VII

Ohlašovací a registrační povinnost

 

1)  V případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku je 

     poplatník povinen tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů od doby, kdy tato skutečnost nastala.

2)  V případě nároku na nižší sazbu pro držitele průkazu ZTP-P nebo osvobození dle Čl. V je 

     nutno uvedenou skutečnost doložit příslušným dokladem ( průkazem ZTP-P, rodnými 

     listy dětí, potvrzením o pobírání přídavku na dítě nebo potvrzením o návštěvě školy,

     výpisem z katastru nemovitostí, apod. ).

3)  Registraci poplatku je nutné podat písemně na tiskopisech vydaných MěÚ Vodňany.

4)  Poplatník je povinen uvést především tyto údaje : jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, 

     doručovací adresu ( v případě, že je odlišná od adresy trvalého pobytu ), datum narození, 

     rodné číslo a další údaje potřebné dle druhu poplatkové povinnosti uvedené v Čl. III.

5)  Za nezletilé děti vyplní registraci jejich zákonný zástupce.

6)  Nebude-li splněna ohlašovací a registrační povinnost, může MěÚ uložit pokutu v souladu s  

     § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. VIII

Ustanovení společná a přechodná

 

1)   Nebudou – li  poplatky  zaplaceny (odvedeny)  včas nebo ve správné výši, vyměří správce                

      poplatku poplatek platebním výměrem.

2)  Včas nezaplacené ( neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)    

       část může správce poplatku  zvýšit až na trojnásobek

      Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

3)   Pokud poplatník (plátce) nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou           

       obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od

       konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací ( poplatková ) povinnost vznikla.

       Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření   

       poplatku, běží  tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce 

       o  tomto úkonu písemně uvědoměn.

       Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního   

       roku,  ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4)   Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy ( zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní  

      a  poplatků, ve znění pozdějších předpisů ).

5)   Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech, na    

      žádost poplatníka  poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně  prominout.

6)  Správce poplatku může při výkonu správy poplatku požádat o součinnost třetí osoby 

      v souladu s § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších   

     předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Čl. IX

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Vodňany poř. č. 4/2005 ze dne  12. 12. 2005, kterou byl stanoven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

 

 

Čl. X

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                                      .……………………………

              místostarosta                                                                             starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 13.12.2006 / 13.12.2006 | Zveřejnit od-do: 13.12.2006-31.12.2007 | Schváleno: 13.12.2006
 

Počet návštěv: 1125
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém