Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

poř. č. 9/2003

 

MĚSTO VODŇANY

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku

z ubytovací kapacity

 

Zastupitelstvo města Vodňany vydává dne 27. 10. 2003 podle ustanovení § 14 zákona           č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity.       

 

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Vodňany ( dále jen MěÚ nebo správce poplatku ) dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. II

Předmět poplatku

 

Poplatek se vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z ubytovací kapacity v  zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

 

Čl. III

Poplatník

 

Poplatek platí ubytovatel , kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla .

 

Čl. IV

Sazba poplatku

 

Základní sazba poplatku se počítá za každý započatý kalendářní den, bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije

1) v období od 15. 6. do 15. 9. ………………………………………………….     2,- Kč

2) v období od 16. 9. do 14. 6. ………………………………………………….     1,- Kč

 

 

Čl. V

Osvobození

 

1)    Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a 

       právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření

2)    Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

3)    Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána   

       jako hotelová zařízení

4)   Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

5)   Ubytovací kapacita v zařízeních provozovaných městem nebo organizacemi, jejichž 

       zřizovatelem je město

 

Čl. VI

Povinnosti poplatníka

 

2)     Vést řádně v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných pro potřeby kontroly poplatku 

      a dbát, aby kniha obsahovala především tyto základní údaje o fyzické osobě,  které   

      ubytování poskytl :

-          jméno, příjmení

-          úplnou adresu trvalého pobytu nebo místo trvalého bydliště v zahraničí

-          den příchodu a odchodu

-          účel pobytu

-          číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu ubytované osoby

2)     Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny :

2)     přehledně a srozumitelně

-          postupně z časového hlediska

2)     stránky musí být očíslovány nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou

-          pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku

2)     Evidenční knihu uchovává ubytovatel po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

2)     V případě nároku na osvobození nebo neplacení poplatku doložit do 15 dnů ode dne 

      vzniku tohoto nároku doklad  toto dokládající.

      Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na    

      osvobození.

 

Čl. VII

Splatnost poplatku

 

2)     Poplatek za ubytovací kapacitu je splatný pololetně, nejpozději do 10 dnů po uplynutí

     každého kalendářního pololetí, bez vyměření.

2) Poplatník je povinen správci poplatku do 15 dnů od uplynutí každého kalendářního pololetí   

     písemně předložit vyúčtování poplatkové povinnosti.

3) Při ukončení činnosti je ubytovatel povinen vyúčtovat a odvést poplatek do 15 dnů ode dne

     ukončení činnosti

 

 

Čl. VIII

Ohlašovací a registrační povinnost

 

1)  Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů oznámit správci poplatku zahájení činnosti

     ( poskytování ubytovacích služeb ) a zaregistrovat svoji poplatkovou povinnost.

2)  Registraci poplatku je nutno podat písemně na tiskopisech vydaných správcem poplatku.

3)   Poplatník je povinen uvést především tyto údaje :

-          u fyzických osob : jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu             ( pokud je odlišná od adresy  trvalého pobytu ), datum narození, rodné číslo

-          u právnických osob : název, sídlo, doručovací adresu ( pokud je odlišná od adresy sídla ), IČO, bankovní spojení

a další údaje uvedené na tiskopisech.

4)  Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů oznámit správci poplatku ukončení činnosti

zakládající poplatkovou povinnost.

5)  Nebude-li splněna ohlašovací a registrační povinnost, může správce poplatku uložit pokutu

v souladu s § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. IX

Ustanovení společná a přechodná

 

1)   Nebudou – li  poplatky  zaplaceny (odvedeny)  včas nebo ve správné výši, vyměří správce                

      poplatku poplatek platebním výměrem.

2)   Včas nezaplacené ( neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část  

      může správce poplatku  zvýšit až na trojnásobek

      Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

3)   Pokud poplatník (plátce) nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou           

       obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od

       konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací ( poplatková ) povinnost vznikla.

       Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření   

       poplatku, běží  tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o

       tomto úkonu písemně uvědoměn.

       Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku,

       ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4)   Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy ( zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní  

      a  poplatků, ve znění pozdějších předpisů ).

5)   Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech, na  

     žádost poplatníka  poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně  prominout.

6)   Správce poplatku může při výkonu správy poplatku požádat o součinnost třetí osoby 

      v souladu s § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších

      předpisů.

 

 

ČL. X

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška města Vodňany č. 13/2001 ze dne 13. 12. 2001  o místním poplatku z ubytovací kapacity.

 

 

Čl. XI

Účinnost vyhlášky

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

                místostarosta                                                                              starosta

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006 | Zveřejnit od-do: 1.1.2004-31.12.2013
 

Počet návštěv: 1539
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém