Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 na zajištění ochrany veřejného pořádku a o ochraně občanů města před následky požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

 

 
 

Město Vodňany

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 na zajištění ochrany veřejného pořádku a

o ochraně občanů města před následky požívání alkoholu

na veřejných prostranstvích

 

 

Zastupitelstvo města Vodňany schválilo dne 10.3. 2008 usnesením č. 4, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) a na základě § 10 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Město Vodňany (dále jen "město") touto obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti (dále jen "vyhláška") na základě výslovného zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou[1] reaguje na požadavky svých občanů na zajištění ochrany veřejného pořádku a na ochranu před následky požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména v parcích, středu města a v okolí míst, kde se shromažďují děti.

Zastupitelstvo města Vodňany vydáním vyhlášky realizuje právo občanů města podílet se na správě věcí veřejných s cílem zamezit veřejnému pohoršení a ochránit mladou generaci před škodlivými důsledky způsobenými sledováním osob požívajících alkoholické nápoje. 

Tímto předpisem není dotčeno právo občanů na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života. [2]

 

 

Čl. 2

Výklad pojmů

 

1.         Pro účely předpisu se jednotlivými pojmy rozumí :

a)       "veřejným prostranstvím" se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.[3]

b)       "historickou částí města Vodňany" se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství na náměstí Svobody, na Kalinově náměstí a v ulicích A.Křížka, ČSLA, Jiráskova, Heritesova, Ulička, Husova, M.Alše, Heydukova, Písecká, Mokrého, Komenského, Parkánská, Barvířská, Vrchlického, Majerova a Pivovarská.

c)       "parkem Jana Pavla II" se rozumí prostor parku mezi branami v ulici Elektrárenská, Kampanova a Kodádkova.[4]

d)       "parkem u Kulturního domu" se rozumí prostory veřejné zeleně severně a východně od budovy Kulturního domu až ke komunikaci v ulici Zeyerova a Elektrárenská.[5]

e)       "parkem na náměstí 5. května" se rozumí prostory veřejné zeleně ohraničené betonovým obrubníkem v rozšířené části náměstí 5. května.[6]

f)         "nejbližším okolím dětských hřišť" se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství do vzdálenosti 100 m od středu ploch určených ke hrám dětí a ve většině případů osazených herními prvky.

g)       "okolím školy" se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství do vzdálenosti 100 m od vchodu do objektu školy.

h)       "alkoholickým nápojem" se pro účely této vyhlášky rozumí lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu,

 

2.         Pro výklad dalších pojmů ve vyhlášce použitých se použije verbální a gramaticky logický výklad. 

Čl. 3

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou  bezpečnosti, zdraví a majetku

 

Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek ve městě a být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku se pro účely této vyhlášky rozumí konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v prostorách historického centra města, v parcích, v okolí škol a v nejbližším okolí dětských hřišť.

 

 

Čl. 4

Zákaz činností  na vymezeném  veřejném prostranství

 

V historické části města, v parku Jana Pavla II., v parku u Kulturního domu, v parku na náměstí 5. května, v nejbližším okolí dětských hřišť a v okolí škol je na veřejném prostranství zakázáno požívání alkoholických nápojů.

Zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na veřejná prostranství, na nichž je rozhodnutím správního orgánu povoleno zvláštní užívání místní komunikace za účelem provozování tzv.předzahrádky.  

Zákaz se nevztahuje na společenské a kulturní akce pořádané městem (například Rybářské dny, Mariánská pouť nebo oslavy konce roku apod.), nebo na akce schválené radou města včetně podávání alkoholu.  

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 

Uplatněním této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými předpisy.

 

 

Porušení zákazu dle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky může být posuzováno jako přestupek a postihováno v souladu s platnou právní úpravou.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

 

 

 

PhDr. Alena Cepáková                                                                           Václav Heřman

místostarosta                                                                                        starosta

 

 [1] § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

[2] Čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod

[3] § 34 zákona č.128/2000 Sb o obcích

[4] pozemek č. 140/1 v kat.úz. Vodňany dle KN a přístupové cesty od ulic Elektrárenská a Kampanova

[5] pozemky č. 1132, 358 a 1762 v kat.úz. Vodňany dle KN

[6] pozemek č. 71/1 v kat.úz. Vodňany dle KN

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 20.3.2008 / 20.3.2008

Počet návštěv: 2376
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém