Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Obecně závazná vyhláška 5/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

poř. č. 5/2003

 

MĚSTO VODŇANY

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo  města Vodňany  vydává dne  27. 10.  2003  podle  ustanovení  § 14 zákona

č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.       

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Vodňany ( dále jen MěÚ nebo správce poplatku ) dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. II

Předmět poplatku

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství zpoplatňuje zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí :

-          provádění výkopových prací

-          umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro  poskytování prodeje a služeb

-          umístění stavebních nebo reklamních zařízení

-          umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

-          umístění skládek ( tj. skladování věcí movitých na veřejném prostranství určených k dalšímu využití nebo uskladnění)

-          vyhrazení trvalého parkovacího místa

-          užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo  pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

 

 

Čl. III

Veřejné prostranství

 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru ( viz přílohy vyhlášky č. 1 až 6 )

 

 

 

Čl. IV

Poplatník

 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. II vyhlášky.

Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

 

Čl. V

Sazba poplatku

 

1)   Poplatek za umístění dočasné stavby nebo zařízení sloužících k poskytování služeb :                    

                                                                                                                         10,- Kč / m2 / den

2)  Poplatek za umístění stavebních zařízení a provádění výkopových prací:

a)     v městské části Vodňany I :                                                                  2,- Kč / m2 / den

b)     v městské části Vodňany II a místních částech :                                   1,- Kč / m2 / den

3)  Poplatek za umístění dočasných staveb  a zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

                                                                                                                         30,- Kč / m2 / den

 

4)     Přenosná prodejní zařízení ( tj. prodejní stoly, prodejní pulty, prodejní stánky, mobilní buňky, apod. )

- při prodeji vlastní zemědělské produkce :                                          5,- Kč / m2 / den

5)   Předzahrádky nebo stolky apod. vybavení umístěné před zařízením poskytujícím 

 občerstvení :

                a)   v městské části Vodňany I :                                      5.000,- Kč / kalendářní rok

                                                                                                        (bez ohledu na dobu využití)

                b)   v městské části Vodňany II a místních částech :      1.000,- Kč / kalendářní rok  

                                                                                                        (bez ohledu na dobu využití)

6)   Poplatek za umístění reklamního zařízení :

a)     v městské části Vodňany I :                                                                30,- Kč / m2 / den

b)     v městské části Vodňany II a místních částech :                                 10,- Kč / m2 / den

 

7)   Poplatek za umístění :

a) lunaparků a jiných obdobných atrakcí :

- u malých atrakcí ( např. střelnice, dětský kolotoč, jiné atrakce umístěné do 1 ks maringotky standardní velikosti ) :                                                           100,- Kč / ks / den

      - u velkých atrakcí ( např. velký řetízkový kolotoč, autodrom, lochneska ) :                          

                                                                                                                        200,- Kč / ks / den

b) cirkusů a obdobných zařízení :                                                             500,- Kč / den

V případě, že zábor veřejného prostranství trvá déle než 1 kalendářní den, den příjezdu atrakce se do poplatkové povinnosti nepočítá.

 

8)  Poplatek za umístění skládek :

a)     v městské části Vodňany I :                                                                  2,- Kč / m2 / den

b)     v městské části Vodňany II a místních částech :                                   1,- Kč / m2 / den

 

9) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa :

     a) osobní automobil :                                                         paušální částka    500,- Kč / rok

     b) obytný přívěs :                                                               paušální částka 1.000,- Kč / rok

     c) nákladní automobil :                                                      paušální částka 3.000,- Kč / rok

     d) osobní automobil na náměstí Svobody :                        paušální částka 1.000,- Kč / rok

 

10) Poplatek za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce a pro

      potřeby tvorby filmových a televizních děl :                                            10,- Kč / m2 / den

 

 

11) Dnem pro potřeby této vyhlášky se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou  

      a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije

 

 

Čl. VI

Osvobození

 

1)  Z akcí, pořádaných na veřejném prostranství,  jejichž výtěžek je určen na charitativní a 

     veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

2)  Od poplatku za užívání veřejného prostranství je osvobozeno město a organizace, jejichž 

     zřizovatelem je město.

3)  Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni majitelé a nájemci  

     pozemků, které jsou v této vyhlášce určeny jako veřejné prostranství, při jeho použití 

     všemi výše jmenovanými způsoby.

4)  Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni pořadatelé sportovních  

     akcí a divadelních představení.

5)     Od poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa jsou osvobozeny invalidní osoby.

6)     Od poplatku je osvobozen zábor veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení, pro který bylo vydáno správní rozhodnutí, kde výše správního poplatku činila 100,- Kč     a celková výše místního poplatku za zábor veřejného prostranství nepřevyšuje 100,- Kč.

7)     Od poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení je osvobozeno umístění kolostavů s označením názvu provozovny, ke které náleží. 

8)     Všem poplatníkům osvobozeným dle tohoto článku vyhlášky zůstává zachována ohlašovací a registrační povinnost dle Čl. VIII vyhlášky.

 

 

ČL. VII

Splatnost poplatku

 

1)   Poplatek je splatný bez vyměření do 10 dnů od skončení záboru veřejného prostranství

2)   U poplatku placeného paušální částkou je poplatník povinen zaplatit poplatek předem bez 

       vyměření nejpozději v den počátku záboru veřejného prostranství

 

 

Čl. VIII

Ohlašovací a registrační povinnost

 

1)  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku svou poplatkovou povinnost za užívání  

      veřejného prostranství nejpozději v den jejího vzniku

2)  Registraci poplatku je nutno podat písemně na tiskopisech vydaných správcem poplatku.

3)   Poplatník je povinen uvést především tyto údaje :

-          u fyzických osob : jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu             ( pokud je odlišná od adresy  trvalého pobytu ), datum narození, rodné číslo

-          u právnických osob : název, sídlo, doručovací adresu ( pokud je odlišná od adresy sídla ), IČO, bankovní spojení

a další údaje uvedené na tiskopisech.

4)   Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnů oznámit správci poplatku ukončení činnosti    

      zakládající poplatkovou povinnost ( ukončení záboru veřejného prostranství ).

5)  Nebude-li splněna ohlašovací a registrační povinnost, může správce poplatku uložit  

      pokutu v souladu s § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění   

      pozdějších předpisů.

 

 

Čl. IX

Ustanovení společná a přechodná

 

 

1)   Nebudou – li  poplatky  zaplaceny (odvedeny)  včas nebo ve správné výši, vyměří správce                

      poplatku poplatek platebním výměrem.

2)   Včas nezaplacené ( neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) 

       část  může správce poplatku  zvýšit až na trojnásobek.

      Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

3)   Pokud poplatník (plátce) nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou           

      obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od

      konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací ( poplatková ) povinnost vznikla.

      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření   

      poplatku, běží  tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o

      tomto úkonu písemně uvědoměn.

      Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního  

       roku,   ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4)   Pro ostatní promlčecí lhůty platí zvláštní předpisy ( zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní  

      a  poplatků, ve znění pozdějších předpisů ).

5)   Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech, na  

     žádost poplatníka  poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně  prominout.

6)   Správce poplatku může při výkonu správy poplatku požádat o součinnost třetí osoby 

      v souladu s § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších

      předpisů.

 

ČL. X

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška města Vodňany č. 11/2001 ze dne 13. 12. 2001 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Čl. XI

Účinnost vyhlášky

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2004.

 

 

 

 

 

                místostarosta                                                                              starosta

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006 | Zveřejnit od-do: 1.1.2004-31.12.2012
 

Počet návštěv: 1370
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém